Професор М.Л. Володось та його роль у розвитку світової хірургії. До 85-річчя від дня народження

В.І. Троян, О.С. Снурніков, А.В. Чинілін1, проф. В.О. Прасол1 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, м Харків 1 ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН, України», м. Харкiв Ця робота присвячена 85-річчю від дня народження всесвітньо відомого хірурга і вченого професора М.Л. Володося і опису його досягнень, які мали вплив на…

Випускники медичного факультету Харківського університетув Миколаєві

Проф. В. С. Єрмілов Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. У статті показані місце і роль випускників медичного факультету Харківського університету в Миколаєві. Тут набули значного розвитку вітчизняна військо-морська, міська, фабрично-заводська і страхова медицина. У всіх цих складових медицини міста провідне місце займали вихованці Харківського університету. Вони також були активними в громадському житті міста. Вшанувавши…

Внесок артеріальної гіпертензії в формування кінцевих точок хвороб системи кровообігу за даними популяційних досліджень

Проф. Є.Я. Ніколенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Хвороби системи кровообігу займають перше місце в структурі смертності в Україні (63,7%), загальноприйняті в клініко-епідеміологічних дослідженнях кінцеві точки в більшості випадків формуються за рахунок ІХС та її факторів ризику. В роботі представлені підходи до оцінки вкладу артеріальної гіпертензії в формування кінцевих точок ХСК. Протягом 5…

Товариство подільських лікарів – одне з перших наукових лікарських товариств на території України

Б.В. Ткач  Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради. Громадська організація «Лікарський клуб імені Степана Руданського», м. Хмельницький У статті представлена історія становлення та аналіз діяльності Товариства подільських лікарів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Показано, що це було одне з перших на території сучасної України лікарських спільнот. У число питань, якими займалися його…

До 200-річчя виходу в світ книги Р. Лаенека «Про опосередкованих аускультацію, або розпізнавання хвороб легень и серця, заснований на новому методі дослідження»

Проф. К.К. Васильєв Одеський національний медичний університет У 1816 р французький лікар Рене-Теофіль-Гіацінт Лаенек (1781-1826) відкрив спосіб посередньої аускультації. Протягом трьох років він проводив дослідження. У 1819 р свої спостереження про посередню аускультацію він узагальнив у книзі виданій на французькій мові. Після цього цей метод почав поширюватися в світі. У Російській імперії російською мовою перший…

Роль ендотеліну-1 та мелатоніну у механізмах коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому обструктивного апное сну

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти У роботі встановлено, що при дослідженнях у молодих хворих на ГЕРХ відзначається статистично достовірне зниження рівня метаболіту мелатоніну (6-СОМ) і статистично достовірне підвищення вмісту ендотеліну-1 в порівнянні з групою здорових осіб того ж віку і статі. Встановлено, що найбільш виражений дисбаланс між статистично достовірним зниженням…

Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії)

Доц. К.В. Вовк, доц. О.В. Сокрут, доц. А.Г. Резніченко, доц. С.В. Гріднєва, ас. М.В. Мартиненко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Обсяги роботи сімейного лікаря включають діагностику, лікування, багатофакторну профілактику захворювань внутрішніх органів, які не потребують лікування в умовах стаціонару. Захворювання біліарної системи є однією з провідних проблем медицини, зокрема гастроентерології. Обсяги роботи поширюються за…

Питання і проблеми діагностики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних

Ас. С.В. Іванченко, В.О. Аралова Харківський національний медичний університет В роботі розглядаються причини виникнення, основні патогенетичні механізми та особливості перебігу залізодефіцитних анемій у вагітних. Представлені діагностичні та диференційно діагностичні підходи при постановці діагнозу. Наголошено на необхідності комплексного клініко-лабораторного обстеження пацієнтів даної категорії, що пов’язано зі складністю диференціальної діагностики при залізодефіцитної анемії та анемії хронічних захворювань….

Роль і місце греліну в патології захворювань органів шлунково-кишкового тракту

А.А. Кудрявцев Харківська медична академія післядипломної освіти На сьогоднішній день захворювання органів травлення залишаються однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини. Значну увагу вчені приділяють біохімічним і молекулярним механізмам, що лежать в основі розвитку цих патологій. За останні роки відкриті нові гормони і нейромедіатори, які регулюють енергетичний обмін і харчову поведінку, в тому числі грелін…

Оцінка показників фетуіна-А у пацієнтів з коморбідністю неалкогольної жирової хвороби печінки і артеріальної гіпертензії

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою нашого дослідження було вивчити вміст сироваткового фетуіна А у пацієнтів з НАЖХП і її коморбідністю з ГХ або ренопаренхіматозною АГ, а також оцінити зв’язок цього показника з основними патогенетичними факторами цих захворювань. Всі пацієнти були розділені на п’ять груп: група I – пацієнти з НАЖХП (60 пацієнтів),…

Арахноїдити головного мозку

Доц. В.А. Флорікян, доц. О.П. Завальна, доц. О.Л.Тондій, І.В. Мороз Харківська медична академія післядипломної освіти ХКЛ на ЗТ №1, Філія «Центру охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниці» Арахноідити головного мозку є важливою і сучасною проблемою клінічної неврології. Література, що присвячена арахноідитам головного мозку нечисленна. На теперішній час передбачається зростання даного захворювання. У статті узагальнено літературні дані етіопатогенезу,…

Особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Ас. А.С. Внукова Харківська медична академія післядипломної освіти Вивчити особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Для дослідження було взято 110 пацієнтів. Першу групу склали 66 пацієнтів з ІХС із супутньою ГЕРХ. Друга група складалася з 44 пацієнтів з ІХС без супутньої патології. Контролем служили 20 практично…

Родоначальник харківської наукової акушерської школи Іван Павлович Лазаревич (до 190-річчя від дня народження)

Ж.М. Перцева Харківський національний медичний університет Стаття присвячена діяльності відомого вітчизняного акушера-гінеколога, винахідника акушерских інструментів, завідувач кафедри акушерства, жіночих і дитячих хвороб медичного факультету Харківського університету. Ключові слова: акушерство, гінекологія, клініка, діагностика. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.069 Download.PDF Для цитування: Перцева, Ж.М. Родоначальник харківської наукової акушерської школи Іван Павлович Лазаревич (до 190-річчя від дня народження) // Східноєвропейський журнал внутрішньої…

Діагностика і лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Серед серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, хронічна ішемічна хвороба серця (ІХС), в тому числі стенокардія, є найбільш поширеною формою. ІХС представляє ураження міокарда, що розвивається в результаті порушення рівноваги між коронарним кровообігом і метаболічними потребами серцевого м’яза. На даний час є гарні можливості не тільки застосування терапії…

Медицина Києвської Русі та двоєвірство

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти У роботі показано, що система двоєвірства, яка була штучним поєднанням язичницьких догматів, представлень і обрядів із християнським вченням, призвела до з’єднання язичницьких і християнських уявлень про хвороби, в результаті яких лікарям і медицині не залишилося в принципі місця для її лікування. Система двоєвірства привела до неприйняття світської…

Ерозивна та неерозивна форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко Харківська медична академія післядипломної освіти У статті розглянуто питання сучасного розуміння клітинних і молекулярних механізмів патогенезу ГЕРХ-асоційованого запалення слизової оболонки стравоходу припускає складні і багатофакторні імуноопосередковані ефекти повторної дії рефлюксів шлункового вмісту з різною величиною рН. До недавнього часу зміна показників добової рН-метрії в кислу сторону чітко асоціювалося з…

Аналіз рівня депресії та тривожності у ВІЛ інфікованих в залежності від наявності девіантної поведінки

Проф. Спіріна И.Д., ас. Гненна О.М. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна, м. Дніпро У статті наведено результати комплексного клініко-психодіагностичного обстеження 114 ВІЛ інфікованих пацієнтів. За результатами дослідження визначено, що депресивні розлади є найбільш частими непсихотичними психічними розладами, що зустрічаються у хворих з ВІЛ / СНІД. Частота тривожних і депресивних порушень складає 43,9%…

Роль депресії в лікарській практиці

Проф. В.Є. Гончаров, проф. В.М. Козідубова, проф. С.М. Долуда, доц. Є.М. Баричева, доц. О.В. Гурницький Харківська медична акдемія післядипломної освіти Наданий матеріал дозволяє зрозуміти масштаби проблеми депресивних розладів. Описані особливості скарг та перебігу захворювання, які дозволяють виявляти його на ранніх етапах. Запронована тактика надання допомоги, що спирається на сучасні досягнення психіатрії. Ключові слова: депресія, діагностика,…

Хвороби сполучної тканини. Системний червоний вовчак: розповсюдженість, етіопатогенез, серологічна діагностика

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова Харківський національний медичний університет У роботі розглядаються загальні питання системних захворювань сполучної тканини, проводится класифікація хвороб. Як приклад такого захворювання представлений системний червоний вовчак: питання етіології, патогенезу, серологічної діагностики. Дається характеристика методів дослідження і проводиться оцінка їх чутливості. Ключові слова: системні захворювання сполучної тканини, системний червоний вовчак, етіопатогенез, серологічна…

Потенційна роль каллістатіну як нового біомаркера неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби

Проф. О.Я. Бабак, проф. Н.М. Железнякова, ас. А.О. Рождественська Харківський національний медичний університет Відомо, що неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) визнана одним з найбільш поширеним захворюванням в XXI столітті. Варіантом коморбидного перебігу захворювання є розвиток НАЖХП на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ), яка збільшує ризики прогресування неалкогольного стеатозу до неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Недоліки біопсії печінки визначають…