Особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Ас. А.С. Внукова

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вивчити особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Для дослідження було взято 110 пацієнтів. Першу групу склали 66 пацієнтів з ІХС із супутньою ГЕРХ. Друга група складалася з 44 пацієнтів з ІХС без супутньої патології. Контролем служили 20 практично здорових осіб. За допомогою ультразвукового дослідження вивчалися моторно-евакуаторні зміни. Визначення кислотності шлункового соку проводили методом інтрагастральної pH-метрії. Про стан регіонарного кровообігу судили за швидкістю кровообігу та діаметру черевного стовбура (ЧС) за допомогою імперсно-хвильової доплерографії з кольоровим картуванням.

При ультразвуковому дослідженні у хворих 1 групи спостерігалося достовірне збільшення діаметру стравохідного отвору діафрагми, розширення нижньої третини стравоходу. агресія шлункового соку була виявлена в обох групах дослідження, більш виражена в 1 групі. Зниження показників діаметру ЧС і кровотоку в ньому зазначалося в обох групах дослідження.

В ході дослідження встановлено чітку кореляційну залежність між збільшенням діаметру стравохідного отвору діафрагми, розширенням нижньої третини стравоходу і наявністю рефлюксу, показників рівня рН шлункового соку і регіонарного кровотоку як у хворих на ІХС із супутньою ГЕРХ, так і у хворих на ІХС без супутньої патології.

Ключові слова: моторно-секреторні порушення, ішемічна хвороба серця, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, черевний стовбур, регіонарний кровотік, рН-метрія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.072

Download.PDF

Для цитування:

  1. Внукова, А.С. Особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 72-75. doi: 10.15407/internalmed2019.02.072
  2. Vnukova AS. [Characteristics Of Motor-Secretory Disorders In Patients With Ischemic Heart Disease With Concomitant Gastroesophageal Reflux Disease]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:72-75. doi: 10.15407/internalmed2019.02.072. Ukrainian.