Оцінка показників фетуіна-А у пацієнтів з коморбідністю неалкогольної жирової хвороби печінки і артеріальної гіпертензії

Доц. К.О. Просоленко

Харківський національний медичний університет

Метою нашого дослідження було вивчити вміст сироваткового фетуіна А у пацієнтів з НАЖХП і її коморбідністю з ГХ або ренопаренхіматозною АГ, а також оцінити зв’язок цього показника з основними патогенетичними факторами цих захворювань.

Всі пацієнти були розділені на п’ять груп: група I – пацієнти з НАЖХП (60 пацієнтів), группа II – пацієнти з коморбідністю НАЖХП і ГХ (121 пацієнт), група III – пацієнти з коморбідністю НАЖХП і ренопаренхіматозною АГ (88 пацієнтів), група IV – пацієнти з ГХ (30 пацієнтів), група V – пацієнти з ренопаренхіматозною АГ (30 пацієнтів) . Всі хворі мали II стадію, 2 ступінь АГ. Вік пацієнтів становив від 18 до 66 років. Середній вік пацієнтів становив 49,12 ± 10,66 років. Контрольну групу склали 20 здорових осіб. Клінічне обстеження хворих включало оцінку параметрів об’єктивного огляду: зокрема антропометричні дані і артеріальний тиск за стандартними методиками. Проводили УЗД ОЧП, судин. У частини пацієнтів проводився тест «Фібромакс». Визначалися рівні АЛТ, інсуліну з визначенням індексу HOMA, загального холестерину, адипонектину, цитокератину-18, малонового діальдегіду, супероксиддисмутази, фактора некрозу пухлин-α, фетуіна А. Було виявлено, що у пацієнтів з НАЖХП і різними проявами метаболічного синдрому, при відсутності цукрового діабету і / або клінічно вираженого атеросклерозу характерне підвищення рівня фетуіна А, яке пов’язане зі ступенем стеатозу печінки і не пов’язане з фіброзом печінки. Підвищення фетуіна А є більш значним в групах з коморбідних НАЖХП з ГХ і ренопаренхіматозою АГ, але не асоціюється з рівнями САТ і ДАТ, що може свідчити не про прямий вплив ГХ і ренопаренхіматозної АГ на підвищення рівня фетуіна А, а про значний вплив на цей процес метаболічних порушень, які є більш вираженими при наявності коморбідності. У пацієнтів з НАЖХП в незалежності від наявності її коморбідності з ГХ або ренопаренхіматозною АГ є зв’язок сироваткових рівнів фетуіна А з гіпоадиктінеміею і інсулінорезистентністю. Також були проаналізовані результати інших досліджень, які були присвячені дослідженню зв’язків фетуіну А з НАЖХП, АГ, атеросклерозу, ХХН і ін.

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, артеріальна гіпертензія, фетуін А, коморбідность.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.083

Download.PDF

Для цитування:
Просоленко, К.О. Оцінка показників фетуїну-А у пацієнтів з коморбідностю неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 83-89. doi: 10.15407/internalmed2019.02.083

  1. Prosolenko KO. [Assessment Of Fetuin-A In Patients With Comorbidity Of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease And Arterial Hypertension]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:83-89. doi: 10.15407/internalmed2019.02.083. Ukrainian.