Застосування кверцетину в ліпосомальній формі для оптимізації метаболічної терапії ішемічної хвороби серця.

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра загальної практики — сімейної медицини Проведено вивчення клінічної ефективності та безпеки дієтичної добавки L-Кверцет в складі комплексної терапії хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги II функціонального класу з урахуванням їх впливу на клінічний перебіг захворювання, толерантність до фізичного навантаження і функціональний стан ендотелію. Показано, що…

Фібриляція передсердь у хворих на цукровий діабет.

Проф. С.А. Серік, к.м.н. В.І. Строна «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Харків У статті підсумовуються основні клінічні та теоретичні дані щодо особливості перебігу фібриляції передсердь (ФП) в поєднанні з цукровим діабетом (СД). Потенційний зв’язок між цими коморбідними станами проаналізовано на підставі результатів епідеміологічних і рандомізованих досліджень, дана оцінка гендерних особливостей перебігу ФП…

Особливості якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень у осіб молодого віку.

Проф. А.Г. Опарін, Н.В. Семенова, к.м.н. Т.Н. Опаріна Харківська медична академія післядипломної освіти Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) найбільш часто супроводжує гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Дослідження якості життя у молодих пацієнтів практично не проводилися. Мета нашого дослідження – вивчити особливості якості життя молодих пацієнтів з поєднаним перебігом ГЕРХ та ХОЗЛ. Нами були взяті дві групи…

Роль гормонів жирової тканини у формуванні та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ожирінням.

Проф. О.А. Опарін, О.М. Маляр, к.м.н. Т.Н. Опаріна, Е. Я. Абакумова Харківська медична академія післядипломної освіти Мета: Дослідити рівень лептину у хворих гастроезофагеальної рефлюксної хворобою з супутнім ожирінням і оцінити його вплив на перебіг захворювання. Матеріали і результати. У дослідженні брало участь 50 пацієнтів. До першої групи увійшли хворі ГЕРБ з супутнім ожирінням, другу групу…

Соціально-епідеміологічні закономірності поширення еректильної дисфункції у чоловіків в Азербайджані.

Рауф Саріф оглу Рзаєв Госпіталь Аврація, Азербайджан, Баку В результаті епідеміологічного аналізу встановлено, що за період спостереження з 2016 по 2018рр. поширеність еректильної дисфункції (ЕД) у чоловіків склала 36,3 ± 3,4%. Сексуальна поведінка чоловіків з ЕД, характеризувалася наявністю великого числа сексуальних партнерів з початку статевого життя, не мають достовірних статистичних відмінностей по групах. Аналіз соціального…

Порівняльне вивчення деяких імунологічних показників при кишково-паразитарних інвазіях у студентів.

Ш.Ф. Мамедова Азербайджанський медичний університет, Баку Кафедра інфекційних хвороб Всього під нашим контролем перебувало 395 практично здорових студентів. Контрольну групу складали 22 здорових студента за віком і статтю, без супутніх захворювань. Студенти були у віці 17-21. Виявлено у 49- лямбліоз, у 46-аскаридоз, у 26-ентеробіоз, у 67-змішаний паразитоз. Змішана група поділяється на 4 підгрупи: а) лямбліоз…

Історія та формування лікарень у Середньовіччі.

Президент Української Академії Історії Медицини, проф. О.А. Опарін У статті показаний та проаналізований розвиток лікарень у Середньовіччі. Показані основні особливості лікарень в різні його періоди. Показано і розкрито стримуючу роль середньовічних релігійних переконань і догм у розвитку лікарень. Ключові слова: Середньовіччя, лікарня, релігія, історія. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.072 Download.PDF (rus) Для цитування: Опарин, А.А. История и формирование больниц…

Поєднане виявлення неорганічних синдромів шлунково-кишкового тракту і їх диференційна діагностика.

Р.І. Халафова Поліклініка вищого військового училища ім. Г.А. Алієва Мета роботи. Вивчення частоти поєднань основних синдромів шлункового кишкового тракту (ШКТ) і диференціальна їх діагностика, що складаються з синдрому подразненого кишечника (СРК), синдрому функціональної диспепсії (СФД), хронічної ідіопатичної диспепсії (ХДС) і гастроезофагеальної хвороби (ГЕРБ). Основні синдроми ШКТ досить часто виявляються серед різних груп військовослужбовців та членів…

Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти.

Ас. В. М. Подолян Кафедра медицини катастроф та військової медицини Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Підліткова наркоманія в Україні є серйозною проблемою, яка вимагає належної уваги й оцінки з боку сучасного суспільства. Своєчасна громадська реакція на цю проблему визначає методи її вирішення та способи профілактики підліткової наркоманії в Україні в подальшому. Актуальність досліджуваної…

Біблія та профілактична медицина.

Член-кореспондент УАІМ Молчанов С.Б. Українська Академія Історії медицини У статті показані і розкриті основні медичні закони і положення, представлені в Біблії. Показано, що всі ці положення на багато століть випередили тодішній розвиток медичної науки і зберігають свою актуальність і в наш час. Ключові слова: медицина, Біблія, профілактика. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.058 Download.PDF (rus) Для цитування: Молчанов, С.Б. Библия…

Цереброваскулярні захворювання як фактор ризику розвитку ішемічного інсульту.

Доктор філософії в галузі медицини Бабаханов І. С.  Республіканський госпіталь медичної служби Міністерства Внутрішніх Справ Азербайджанської Республіки, м.Баку Проведеними дослідженнями встановлено, що серед 225 обстежених зустрічається 81 (36,0 ± 3,2%) випадків цереброваскулярних захворювань, включаючи 64 (28,44 ± 2,9%) встановлених і 17 (7,56 ± 3,6%) ймовірних випадків цереброваскулярних захворювань. Гострі форми цереброваскулярних захворювань найчастіше зустрічалися спільно…

Клінічні прояви та ускладнення утворень середніх і великих розмірів в матці і яєчниках.

Амірасланова Н.А. Азербайджанський Медичний Університет, кафедра акушерства та гінекології № 2 Наведені дані показали, що у всіх пацієнток були скарги, в основному на 2-3 симптома. На порушення менструального циклу скаржилися 56 пацієнток основної групи (70,0 ± 5,1%) і 24 пацієнток групи порівняння (80,0 ± 7,3%). Дисменорея відзначалася у 42 пацієнток основної групи (52,5 ± 5,6%)…

Проблеми дистанційного викладання загальної практики-сімейної медицини на додипломному рівні і шляхи їхнього вирішення.

Проф. Бабінець Л.С. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Актуальність. Навчання в режимі онлайн, яке стало вимогою обставин епідеміологічної ситуації в Україні, призводить до виникнення ряду проблем, які доводиться вирішувати таким чином, наскільки це можливо з урахуванням реальних можливостей матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу.  Мета – проаналізувати основні проблеми дистанційного викладання…

Підвищення ефективності викладання проблемних питань ревматології на етапі післядипломної освіти шляхом інтеграції імунологічних знань.

Проф. А.П. Кузьміна, ас. О.М. Лазаренко Дніпровський державний медичний університет Клінічна імунологія стає все більш важливим напрямком, з точки зору її широкого застосування при викладанні ревматології на циклах тематичного удосконалення. Мета роботи: розробка нової діагностичної та терапевтичної стратегії викладання ревматологічних аспектів на основі використання імунологічних знань. Ревматологи добре обізнані з питань одночасної ідентифікації антитіл до…

До 44-річчя першої в Україні та колишньому СРСР реімплантації верхньої кінцівки після її повного відриву.

Проф. В.Г. Ринденко, доц. В.В. Краснобай Харківська медична академія післядипломної освіти ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. Н. І. Ситенка НАМН України» Дана робота присвячена 44-м роковинам першої в Україні та колишньому Радянському Союзі реімплантації верхньої кінцівки після її повного відриву на рівні плеча, а також впливу даної події на подальший розвиток деяких напрямків…

Лікувальні та організаційні підходи до ведення пацієнта з гострим болем у спині в амбулаторній практиці (за досвідом Хорватії та Словенії).

Проф. Бабінець Л.С. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Актуальність. Гострий біль в спині – одна з найбільш поширених проблем зі здоров’ям у практиці сімейної медицини. Цей біль відчувають принаймні один раз в житті 60-80% людей. Мета – проаналізувати європейський (хорватський та словенський) досвід лікувального та організаційного підходу до ведення пацієнта з…

Взаємозв’язок цукрового діабету і порушень ритму серця: фокус на спільні патофізіологічні механізми і сучасні методи лікування.

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет Метою цієї оглядової статті є аналіз сучасних наукових уявлень про патофізіологічні зв’язки між цукровим діабетом і аритміями, і найбільш прийнятні можливості їх медикаментозної корекції. Протягом останніх десятиліть у всьому світі швидко наростає поширеність цукрового діабету типу 2 і пов’язаних з ним серцево-судинних…

Лихоманка невизначеного генезу. Шляхи і принципи діагностичного пошуку в загальній лікарській практиці.

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі Харківський національний медичний університет. В роботі надано характеристику поняттю лихоманки невизначеного ґенезу. Розглянуті питання етіологічних чинників, біологічні механізми формування, приведені класифікації та варіанти перебігу. Приведені нозологічні форми, при яких має місце лихоманка. Визначені хвороби з лихоманкою та ураженням шкіри, лімфатичних вузлів. Представлені етапи діагностичного пошуку. Ключові…

Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19.

Проф. Ковальова О.М. Харківський національний медичний університет. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб. Представлений огляд сучасних публікацій, присвячених оцінці впливу віку і статі на інфікування, клінічну маніфестацію і наслідки коронавірусної хвороби COVID-19. Подані статистичні дані про частоту захворюваності нової коронавирусної інфекції відповідно до вікових категорій і несприятливими клінічними проявами в різних популяціях….