Роль гормонів жирової тканини у формуванні та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ожирінням.

Проф. О.А. Опарін, О.М. Маляр, к.м.н. Т.Н. Опаріна, Е. Я. Абакумова

Харківська медична академія післядипломної освіти

Мета: Дослідити рівень лептину у хворих гастроезофагеальної рефлюксної хворобою з супутнім ожирінням і оцінити його вплив на перебіг захворювання. Матеріали і результати. У дослідженні брало участь 50 пацієнтів. До першої групи увійшли хворі ГЕРБ з супутнім ожирінням, другу групу становили хворі ГЕРБ без супутньої патології. Проведено анкетування за допомогою опитувальника GERDQ, за результатами якого скарги частіше турбували пацієнтів з супутнім ожирінням. Рівень лептину визначався імуноферментним методом. У обстежуваних 1-ї групи концентрація лептину була достовірно вище, ніж у пацієнтів 2-ї групи. Проведено ендоскопічне дослідження, результати якого порівняли з концентрацією лептину в крові. Виявлено пряму кореляційну залежність між індексом маси тіла, ступенем ураження стравоходу і рівнем лептину.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, ГЕРБ, ожиріння, лептин, адіпокіни.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.096

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Опарін, О.А. Роль гормонів жирової тканини у формуванні та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ожирінням / О.А. Опарін, О.М. Маляр, Т.Н. Опаріна, О. Я. Абакумова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 96-98. doi: 15407/internalmed2021.02.096
  2. Oparin OA, Malіar OM, Oparina TN, Abakumova EJ. Rol hormoniv zhyrovoi tkanyny u formuvanni ta perebihu hastroezofahealnoi refliuksnoi khvoroby u poiednanni z ozhyrinniam. [The role of adipose tissue hormones in the formation and course of gastroesophageal reflux disease in combination with obesity]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:96-98. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.096