Взаємозв’язок цукрового діабету і порушень ритму серця: фокус на спільні патофізіологічні механізми і сучасні методи лікування.

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова

Харківський національний медичний університет

Метою цієї оглядової статті є аналіз сучасних наукових уявлень про патофізіологічні зв’язки між цукровим діабетом і аритміями, і найбільш прийнятні можливості їх медикаментозної корекції. Протягом останніх десятиліть у всьому світі швидко наростає поширеність цукрового діабету типу 2 і пов’язаних з ним серцево-судинних ускладнень. Встановлено, що цукровий діабет збільшує ризик фібриляції передсердь і шлуночкових аритмій незалежно від розвитку ішемічної хвороби серця. Дослідження показали, що патофізіологічний зв’язок між цукровим діабетом і аритміями включає в себе кардіальну діабетичну автономну нейропатію, структурне і метаболічне ремоделювання міокарда, ендотеліальну дисфункцію і окислювальний стрес. Доведено, що хронічна гіперглікемія дозозалежно підвищує ризик фібриляції передсердь і шлуночкових аритмій. Інтенсивне лікування препаратами сульфонілсечовини і інсуліном супроводжується епізодами гіпоглікемії, які підвищують ризик подовження інтервалу QTc і виникнення життевозагрозливих аритмій. Лікування інгібіторами діпептіділпептідази-4 (іДПП-4) не знижує ризик аритмій і не рекомендується через підвищений ризик серцевої недостатності. Метформін є ефективним і безпечним препаратом, що знижує ризик аритмій при цукровому діабеті 2 типу. Інгібітори натрій-глюкозного контранспортера і інгібітори непрілізіна є перспективними препаратами для зниження ризику смерті від усіх серцево-судинних причин, в тому числі аритмій, при цукровому діабеті 2 типу.

Ключові слова: цукровий діабет, фібриляція передсердь, шлуночкові аритмії, кардіальна діабетична нейропатія, структурний і метаболічну ремоделирование міокарда, метформін, інгібітори натрій-глюкозного контранспортера, інгібітори непрілізіна.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.022

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Журавльова, Л.В. Взаємозв’язок цукрового діабету і порушень ритму серця: фокус на спільні патофізіологічні механізми і сучасні методи лікування / Л.В. Журавльова,Н.В. Сокольнікова, Т.А. Рогачова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 22-27. doi: 15407/internalmed2021.02.022
  2. Zhuravlyova LV, Sokolnikova NV, Rogachova TA. Vzaiemozviazok tsukrovoho diabetu i porushen rytmu sertsia: fokus na spilni patofiziolohichni mekhanizmy i suchasni metody likuvannia. [The relationship between diabetes mellitus and heart rhythm disorders: a focus on common pathophysiological mechanisms and modern treatment strategies]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:22-27. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.022