Функціональна диспепсія (за матеріалами європейських настанов)

Проф. О.І. Сергієнко, проф. О.А. Опарін Харківський національний медичний університет Функціональна диспепсія (ФД) є поширеним розладом взаємодії між шлунково-кишковим трактом та мозком, що вражає приблизно 7% людей у суспільстві. Протягом останнього часу досягнуті значні успіхи у розумінні складної патофізіології і отримані нові докази щодо виникнення ФД, з появою Римських критеріїв IV уточнені критерії діагностики та…

Остеоартрит у практиці сімейного лікаря: диференційно-діагностичні аспекти

Проф. О.М. Корж, канд. мед. наук І.В. Корж* Харківська медична академія післядипломної освіти *ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» Остеоартроз є серйозною міждисциплінарною проблемою, яка актуальна для низки клінічних спеціальностей: терапевтів, ревматологів, ортопедів, профпатологів. Сучасні дослідження з цієї проблеми вказують на виражену гетерогенність остеоартроз, пов’язану з різноманітністю клінічних форм…

Важливість духовного освячення у формуванні здоров’я людини

Д–р богослов’я К.С. Кампен, к.і.н. В.А. Шевчук, М. Стінковий Український гуманітарний інститут Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в еру інформаційних технологій часто недооцінюються небезпеки пов’язані із споживанням деструктивної інформації. Поміж різних незахищених соціальних груп у цьому дослідженні увагу прикуто до людей із християнським світоглядом. Адже співвідношення нової інформації з мас-медіа, та інформації пов’язаної із…

Розвиток ХОЗЛ при неспецифічному виразковому коліті: клініко-інструментальне підтвердження

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра гастроентерології та нутріціології Мета – вивчити ступінь та частоту ураження легень у хворих на НЯК. Матеріали та методи. Обстежено 24 пацієнти з верифікованим діагнозом НЯК з них 63.6% із лівостороннім ураженням кишечника, середнього ступеня тяжкості та 36.4% із тотальним ураженням, середнього ступеня тяжкості. Вік…

Аналіз окремих показників стану здоров’я населення України у XXI столітті

О.А. Євдокименко Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України Охарактеризовано окремі показники стану здоров’я населення України у ХХІ столітті. Проведено аналіз звітної статистичної інформації Державної служби статистики України та Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України. Охарактеризовано окремі показники сучасного стану здоров’я населення світу у світових регіонах, показники динаміки захворюваності та госпіталізованої захворюваності на окремі…

Проблеми дистанційного викладання загальної практики-сімейної медицини на додипломному рівні і шляхи їхнього вирішення.

Проф. Бабінець Л.С. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Актуальність. Навчання в режимі онлайн, яке стало вимогою обставин епідеміологічної ситуації в Україні, призводить до виникнення ряду проблем, які доводиться вирішувати таким чином, наскільки це можливо з урахуванням реальних можливостей матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу.  Мета – проаналізувати основні проблеми дистанційного викладання…

Лікувальні та організаційні підходи до ведення пацієнта з гострим болем у спині в амбулаторній практиці (за досвідом Хорватії та Словенії).

Проф. Бабінець Л.С. Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України Актуальність. Гострий біль в спині – одна з найбільш поширених проблем зі здоров’ям у практиці сімейної медицини. Цей біль відчувають принаймні один раз в житті 60-80% людей. Мета – проаналізувати європейський (хорватський та словенський) досвід лікувального та організаційного підходу до ведення пацієнта з…

Лихоманка невизначеного генезу. Шляхи і принципи діагностичного пошуку в загальній лікарській практиці.

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі Харківський національний медичний університет. В роботі надано характеристику поняттю лихоманки невизначеного ґенезу. Розглянуті питання етіологічних чинників, біологічні механізми формування, приведені класифікації та варіанти перебігу. Приведені нозологічні форми, при яких має місце лихоманка. Визначені хвороби з лихоманкою та ураженням шкіри, лімфатичних вузлів. Представлені етапи діагностичного пошуку. Ключові…

Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19.

Проф. Ковальова О.М. Харківський національний медичний університет. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб. Представлений огляд сучасних публікацій, присвячених оцінці впливу віку і статі на інфікування, клінічну маніфестацію і наслідки коронавірусної хвороби COVID-19. Подані статистичні дані про частоту захворюваності нової коронавирусної інфекції відповідно до вікових категорій і несприятливими клінічними проявами в різних популяціях….

Проблема остеопорозу в загальнолікарській практиці: поширеність, чинники ризику, генетичні предиктори. Роль хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби у формуванні вторинного остеопорозу.

Доктор філософії Т. І. В’юн, к.мед.н. С. В. В’юн, к.мед.н. А. Б. Андруша, ас. А. С. Марченко Харківський Національний Медичний Університет Поєднання соціально-значущих поширених хронічних неінфекційних захворювань внутрішніх органів, взаємодія їх патогенетичних ланок досить часто призводить до розвитку ускладнень, що посилюють перебіг основної нозології. Серед таких тандемів розглядають хронічний панкреатит і гіпертонічну хворобу — кальційзалежні…

Вираженість клінічних проявів і значення вітаміну Д в розвитку синдрому гіперандрогенії в періоді статевого дозрівання.

Талибли А.А., Алієва Е.М., Гурбанова Ф.А., Мустафаєва І.Р., Ісмайлова А.Дж., Амірасланова Ш.З. Азербайджанський Медичний Університет Кафедра акушерства і гінекології №1 Мета дослідження: вивчити вираженість суб’єктивних і клінічних проявів, а також особливості змін рівня вітаміну Д у дівчаток з синдромом гіперандрогенії в динаміці періоду статевого дозрівання. Обстежено 137 дівчаток з синдромом гіпенрандрогеніей (ГА) в періоді статевого…

Антиоксидантна система в нормі та при патології

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі Харківський Національний Медичний Університет В роботі представлені сучасні дані щодо складу та ролі антиоксидантної системи в організмі людини. Розглянуті стадії та складові системи (ферментативні та неферментативні), приведені класифікації. Доведена її участь в патогенезі хвороб та прогресуванні захворювань. Ключові слова: антиоксидантна система, склад, класифікація, роль в організмі….

Молекулярні механізми інсулінорезистентності при нормальній вагітності та гестаційному діабеті

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет Метою даної оглядової статті є аналіз сучасної інформації про молекулярні механізми розвитку гестаційного цукрового діабету і перспективи їх використання в подальшій розробці нових ефективних методів лікування цієї поширеної патології. У розвитку інсулінорезистентності при вагітності беруть участь зниження здатності інсуліну зв’язуватися зі своїм…

Сімейний лікар і нефрологія: коротко про головне.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. О.В. Авдєєва. Харківський національний медичний університет. Медична реформа, яка здійснюється в Україні, змінила форму надання медичної допомоги населен-ню. На перший план виходить сімейний лікар, який повинен бути обізнаним у питаннях діагностики та лікування захворювань різних органів та систем. Лікар загальної практики має вільно володіти як рутинними методами дослідження…

Вплив родини на розвиток хвороби.

Проф. Гончаров В.Є., проф. Козідубова В.М., проф. Долуда С.М., доц. Баричева Е.М., доц. Гурницький О.В. Харківська медична академія післядипломної освіти. Розглянуто механізми впливу родини на створення передумов розвитку психічних порушень. Надано опис ознак погіршення психічного стану, що потребують реагування оточуючих. Запропонована модель підтримки родині психічно хворого з боку сімейного лікаря. Ключові слова: психіатрія, психологія, родина….

Етичні і психологічні аспекти взаємовідношення «лікар-пацієнт»

Проф. О.М. Ковальова. Харківський національний медичний університет Стаття присвячена розгляду моделей взаємовідношень між лікарем та пацієнтом в практичній діяльності. Представлені визначення патерналістської, контрактної, колегіальної моделі, «доктор-центрованої медицини», «пацієнт-центрованої медицини» з висвітленням їх переваг та недоліків. Знач-на увага приділена методології інформованої згоди з трактовкою провідних критеріїв. Детально описано організаційні етапи отримання інформованої згоди пацієнтів в медичній…

До питання про можливості виявлення туберкульозу в практиці сімейного лікаря

Проф. М. М. Кочуєва1, проф. В. С. Крутько1, проф. О. А. Опарін1, проф. Л. Г. Ніколаєва1, доц. Т. В. Майстат1, А. В. Рогожин2 1Харківська медична академія післядипломної освіти 2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Туберкульоз продовжує залишатися однією з найбільш глобальних проблем медицини. На сьогодні 2 4% випадків туберкульозу в Україні залишаються невиявленими. В умовах…

Аутоімунний тиреоїдит: погляд на проблему очами сімейного лікаря

Проф. Є.Я. Ніколенко, ас. О.О. Салун, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра загальної практики-сімейної медицини В даній статті йдеться про аутоімуне захворювання щитоподібної залози, про причини виникнення даної патології, фактори розвитку аутоімунного тиреоїдиту (АІТ). Дослідженнями останніх років доведено, що генні мутації, зокрема регуляторних генів, що…

Діагностика та лікування пацієнта з болем у спині

Проф. О.М. Корж1, канд. мед. наук. І.В. Корж2. 1-Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 2-Інститут патології хребта та суглобів АМН України  Біль у спині за сукупністю соціально-економічних втрат за останні роки вийшла на провідне місце серед причин непрацездатності, у зв’язку з чим актуальна проблема швидкого ефективного знеболення та реабілітації даної численної групи пацієнтів. Незважаючи на…

Оцінка фізичного та статевого розвитку підлітків в практиці сімейного лікаря

Проф. Л.К. Пархоменко, проф. Л.А. Страшок, доц. Е.М. Завеля, доц. М.Ю. Ісакова, доц. А.В. Єщенко Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена актуальним питанням надання медичної допомоги підліткам у первинній медичній ланці. У підлітковому віці особлива увага повинна бути приділена щорічним профілактичним оглядам. У статті представлена інформація про фізіологічні зміни в пубертатному віці, особливості фізичного…