Розвиток ХОЗЛ при неспецифічному виразковому коліті: клініко-інструментальне підтвердження

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко
Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра гастроентерології та нутріціології

Мета – вивчити ступінь та частоту ураження легень у хворих на НЯК. Матеріали та методи. Обстежено 24 пацієнти з верифікованим діагнозом НЯК з них 63.6% із лівостороннім ураженням кишечника, середнього ступеня тяжкості та 36.4% із тотальним ураженням, середнього ступеня тяжкості. Вік за ВООЗ становив 45.2±2.2 роки. Контрольна група становила 42 особи. Вивчення функції легких 24 пацієнтів з НЯК проводилося за допомогою спірографії (Spirolab3): вимірювали обсяг форсованого видиху за 1 сек. (FEV1), форсовану життєву ємність легень (FVC), потік форсованого видиху в середині 25-75% (FEF25-75), залишковий обсяг і співвідношення (FEV1\FVC) і використовували опитувальник CAT-тест (COPD Assessment Test). Для оцінки ступеня тяжкості ХОЗЛ було використано класифікацію GOLD (2019). Статистичну обробку отриманих даних виконували за допомогою Statistica 8.0. 

Результати. НЯК з ураженням лівих відділів кишечника був виявлений у 63.6% хворих та відповідав обструктивному типу ураження легень. При тотальному ураженні кишечника НЯК встановлено у 36.4%, що відповідало рестриктивному типу ураження легень. У 17 пацієнтів з лівостороннім ураженням обсяг форсованого видиху за 1 сек. (FEV1-2.95л/с+_0.62), форсовану життєву ємність легень (FVC-2.68л/с+_0.8), залишковий об’єм (70.1%), співвідношення обсягу форсованого видиху за 1 сек. та форсованої життєвої ємності легень (FEV1\FVC-62.1%) свідчить про обструктивний тип ураження легень. У 7 пацієнтів НЯК з тотальним ураженням відзначався рестриктивний тип ураження легень, що є статистично значущим (р<0.002) Патологія бронхолегеневої системи у пацієнтів НЯК за GOLD критеріями у 2.8% хворих відповідало GOLD1, GOLD2 у 70.8%. Висновки. У 63.6% пацієнтів з НЯК встановлено обструктивний тип ХОЗЛ у 36.4 рестриктивний тип. Порушення бронхолегеневої патології у пацієнтів з НЯК пов’язане з рівнем ураження кишечника, ступенем тяжкості та активністю захворювання. При лівому ураженні кишечника спостерігалося достовірне зниження показників FEV1,FVC,FEV1\FVC,MEF, а при тотальному ураженні значення показників ще більше знижується (p<0.002) що можна пояснити вищою ймовірністю ураження легень запальним процесом. Спірометрія — неінвазивний, простий та інформативний метод раннього виявлення прихованого ураження легень у пацієнтів з НЯК. 

Ключові слова: виразковий коліт, ХОЗЛ, спірометрія, рестриктивний та обструктивний типи ураження легень 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.047 

Download.PDF (ukr) 

Для цитування: 

Звягінцева, Т.Д. Розвиток ХОЗЛ при неспецифічному виразковому коліті: клінікоінструментальне підтвердження / Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 47-51. doi:  10.15407/internalmed2022.01.047   

Zvyagintseva TD, Yaroshenko AV. Rozvytok KhOZL pry nespetsyfichnomu vyrazkovomu koliti: kliniko-instrumentalne pidtverdzhennia. [The development of COPD in ulcerative colitis: clinical and instrumental confirmation]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:47-51. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.047