Наукова спадщина Леонардо да Вінчі і сучасна кардіологія

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Дослідження Леонардо да Вінчі людських органів викликали у нього інтерес протягом усього життя. Його схеми і начерки черепа, скелета, м’язів і основних органів складають незліченну кількість написаних сторінок. Ще більше місця в його особистих щоденниках займають теорії про те, як всі ці органи людини функціонують. Сучасні розтини…

Застосування кверцетину в ліпосомальній формі для оптимізації метаболічної терапії ішемічної хвороби серця.

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра загальної практики — сімейної медицини Проведено вивчення клінічної ефективності та безпеки дієтичної добавки L-Кверцет в складі комплексної терапії хворих на ІХС зі стабільною стенокардією напруги II функціонального класу з урахуванням їх впливу на клінічний перебіг захворювання, толерантність до фізичного навантаження і функціональний стан ендотелію. Показано, що…

Фібриляція передсердь у хворих на цукровий діабет.

Проф. С.А. Серік, к.м.н. В.І. Строна «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Харків У статті підсумовуються основні клінічні та теоретичні дані щодо особливості перебігу фібриляції передсердь (ФП) в поєднанні з цукровим діабетом (СД). Потенційний зв’язок між цими коморбідними станами проаналізовано на підставі результатів епідеміологічних і рандомізованих досліджень, дана оцінка гендерних особливостей перебігу ФП…

Взаємозв’язок цукрового діабету і порушень ритму серця: фокус на спільні патофізіологічні механізми і сучасні методи лікування.

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет Метою цієї оглядової статті є аналіз сучасних наукових уявлень про патофізіологічні зв’язки між цукровим діабетом і аритміями, і найбільш прийнятні можливості їх медикаментозної корекції. Протягом останніх десятиліть у всьому світі швидко наростає поширеність цукрового діабету типу 2 і пов’язаних з ним серцево-судинних…

Оптимізація діагностики доклінічної дисфункції нирок при артеріальній гіпертензії та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

Л.М. Гаджібабірова НДІ кардіології ім.акад. Дж.Абдуллаева, Баку, Азербайджан З метою оптимізації діагностики ранньої ренальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, нами було обстежено 100 пацієнтів у віці від 35 до 58 років (середній вік 46,8 ± 0,68). В першу групу було включено 50 хворих АГ 1 і 2…

Рівні основного фактору росту фібробластів та сульфатованих глікозоаміногліканів в обміні сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану та цукровому діабеті 1 типу.

Ас. О.Є. Ніколенко, д.б.н. С.Б.Павлов*, Проф. О.М. Корж* Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна. *Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна З метою вивчення впливу основного фактора росту фібробластів на показники стану основної речовини екстрацелюлярного матриксу проведено порівняльний аналіз їх рівнів в сироватці крові у осіб з пролапсом мітрального клапана та цукровий діабет 1…

Карведілол проти метопрололу сукцинату при лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та пацієнтів із гострим інфарктом міокарда.

Проф. Є.Я. Ніколенко, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова, ас. О.О. Салун Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,  Кафедра загальної практики-сімейної медицини Вибір оптимального препарату для лікування кардіологічних хворих залишається одним з найважливіших аспектів в лікувальній практиці. Метою огляду є вибір оптимального бетаблокатора для лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю і хворих з гострим інфарктом…

Ураження серцево-судинної системи при COVID-19

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти COVID-19 впливає не тільки на дихальну систему, а й на серцево-судинну систему. Пошкодження серцево-судинної системи при COVID-19 є багатофакторним. Кілька механізмів лежать в основі ураження серцево-судинної системи, включаючи пряму інвазію, запалення, тромбоз, синтез аутоантитіл та дисбаланс кисню. Запалення спричиняє вивільнення цитокінів, особливо інтерлейкіну-6, та пошкодження кардіоміоцитів. Надмірне…

Серцева недостатність: історичні аспекти вивчення проблеми.

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Історія питання серцевої недостатності налічує багато тисячоліть. Так, непрямі свідчення уважного ставлення лікарів давнини пов’язані з Гіппократом, який описував такі явища, як набряки кінцівок і скупчення рідини в порожнинах, зміни характеристик діяльності серця, що, очевидно, мало пряме відношення до симптоматологии серцевої недостатності. Істотний розвиток на сучасному етапі…

Клінічна епідеміологія дисплазії сполучної тканини в студентській популяції. Пролапс мітрального клапану та фенотипічні ознаки ДСТ.

Ас. О.Є. Ніколенко. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. ДСТ і пролапс мітрального клапана – одна з найпоширеніших кардіологічних патологій серед молоді. Перебіг та прогноз залежать від частоти виникнення, тяжкості, багатофакторного впливу на органи та системи організму. Клініко-епідеміологічні методи встановлюють поширеність фенотипічних ознак ДСТ, третина студентів мають два та більше ознак ДСТ.  У студентів…

Адипокіни та серцево-судинні захворювання: клінічне та терапевтичне значення.

Проф. О.М. Корж, Я.М. Філенко. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті розглянуті питання патогенезу гіпертонічної хвороби та фоні адипокінового дисбалансу. Адипокіни приймають безпосередню участь у механізмах підвищення артеріального тиску, атерогенезі, регуляції оксидативного стресу, згортанні крові та розвитку неінфекційного запалення. Не дивлячись на великий вибір антигіпертензивних засобів на фармацевтичному ринку, досягнення цільового рівня артеріального тиску…

Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою роботи було дослідження зв’язку генетичного поліморфізму маркера G276T гена ADIPOQ з виразністю метаболічних порушень і змінами деяких печінкових показників при коморбідності гіпертонічної хвороби (ГХ) і неалкогольний жирової хвороби печінки (НАЖХП). Об’єктом дослідження були 116 пацієнтів з коморбидность НАЖХП і ГХ II стадії, 2 ступеня. Середній вік пацієнтів…

Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу.

Доц. Н.М. Кириченко Сумський державний університет Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) і пов’язані з ним ускладнення представляють собою серйозну світову проблему охорони здоров’я. Наявність хронічного системного запалення, пов’язаного зі збільшенням маси тіла і зміною функцій і активності жирової тканини може обумовлювати розвиток порушень регуляції обміну глякози і надалі приводити до ЦД2. Метою дослідження було визначення…

Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: сучасні методи лікування

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет В даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність переростають в епідемію. Вперше діабетична кардіоміопатія в якості самостійної діагностичної одиниці була описана в 1972 році Shirley Rubler і колегами. В даний час найбільш поширеним фенотипом кардіоміопатії…

Міокардіальні м’язові містки коронарних артерій: діагностика і лікування у практиці сімейного лікаря

Проф. Т.М. Тихонова1, ас. О.Ю. Бичкова1, ас. Т.С. Бутова1, А.С. Внукова2. 1-Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2-Харківська медична академія післядипломної освіти  У статті викладені дані про поширеність, етіопатогенетичні аспекти, клінічні прояви, особливості діагностики та принципи лікування міокардіального м’язового містка. Звертається увага сімейних лікарів і лікарів-педіатрів на своєчасну діагностику даного вродженого стану. Наведено клінічний випадок…

Внесок артеріальної гіпертензії в формування кінцевих точок хвороб системи кровообігу за даними популяційних досліджень

Проф. Є.Я. Ніколенко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Хвороби системи кровообігу займають перше місце в структурі смертності в Україні (63,7%), загальноприйняті в клініко-епідеміологічних дослідженнях кінцеві точки в більшості випадків формуються за рахунок ІХС та її факторів ризику. В роботі представлені підходи до оцінки вкладу артеріальної гіпертензії в формування кінцевих точок ХСК. Протягом 5…

Оцінка показників фетуіна-А у пацієнтів з коморбідністю неалкогольної жирової хвороби печінки і артеріальної гіпертензії

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою нашого дослідження було вивчити вміст сироваткового фетуіна А у пацієнтів з НАЖХП і її коморбідністю з ГХ або ренопаренхіматозною АГ, а також оцінити зв’язок цього показника з основними патогенетичними факторами цих захворювань. Всі пацієнти були розділені на п’ять груп: група I – пацієнти з НАЖХП (60 пацієнтів),…

Особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Ас. А.С. Внукова Харківська медична академія післядипломної освіти Вивчити особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Для дослідження було взято 110 пацієнтів. Першу групу склали 66 пацієнтів з ІХС із супутньою ГЕРХ. Друга група складалася з 44 пацієнтів з ІХС без супутньої патології. Контролем служили 20 практично…

Діагностика і лікування стабільної ішемічної хвороби серця в практиці сімейного лікаря

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти Серед серцево-судинних захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, хронічна ішемічна хвороба серця (ІХС), в тому числі стенокардія, є найбільш поширеною формою. ІХС представляє ураження міокарда, що розвивається в результаті порушення рівноваги між коронарним кровообігом і метаболічними потребами серцевого м’яза. На даний час є гарні можливості не тільки застосування терапії…

Потенційна роль каллістатіну як нового біомаркера неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби

Проф. О.Я. Бабак, проф. Н.М. Железнякова, ас. А.О. Рождественська Харківський національний медичний університет Відомо, що неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) визнана одним з найбільш поширеним захворюванням в XXI столітті. Варіантом коморбидного перебігу захворювання є розвиток НАЖХП на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ), яка збільшує ризики прогресування неалкогольного стеатозу до неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Недоліки біопсії печінки визначають…