Потенціал катестатину у діагностиці серцево-судинних захворювань: сучасні дані та перспективи

О.А. Панкова

Харківська медична академія післядипломної освіти

 Серцево-судинні захворювання є не лише найрозповсюдженішими неінфекційними захворюваннями, але й займають провідні місця в структурі загальної смертності у світовій популяції. Серед широкого кола патогенетичних механізмів вищезазначеної патології слід виокремити підвищення активності симпатичної нервової системи, з огляду на це на особливу увагу заслуговує катестатин, який відомий в першу чергу за рахунок своєї здатності пригнічувати гіперактивацію симпатичної нервової системи. У даній статті розглянуто питання діагностичного потенціалу катестатину у менеджменті серцевосудинної патології. Проведений аналіз літературних джерел дозволив визначити динаміку рівнів катестатину при розвитку ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності. Встановлені кореляції катестатину з іншими кардіоваскулярними біомаркерами, такими як NT-proBNP, sST2, hs-cTnI, дозволяють визначити його потенційне місце у діагностиці серцево-судинної патології. Результати численних клінічних досліджень продемонстрували кореляції рівнів катестатину та вірогідності розвитку ускладнень, у тому числі і рівня летальності, що дає можливість досліджувати катестатин як предиктор розвитку ускладнень серцево-судинних захворювань. Отже, прогностичне значення рівнів катестатину у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю дозволяє розглядати його як маркер даних захворювань.

Ключові слова: катестатин, хромогранін А, серцево-судинні захворювання, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.043

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Панкова, О.А. Потенціал катестатину у діагностиці серцево-судинних захворювань: сучасні дані та перспективи // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 43-48. doi: 15407/internalmed2022.02.043
  2. Pankova O. [The potential of catestatin in the diagnostics of cardiovascular diseases: current data and perspectives]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:43-48. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.043