Потенціал катестатину у діагностиці серцево-судинних захворювань: сучасні дані та перспективи

О.А. Панкова

Харківська медична академія післядипломної освіти

 Серцево-судинні захворювання є не лише найрозповсюдженішими неінфекційними захворюваннями, але й займають провідні місця в структурі загальної смертності у світовій популяції. Серед широкого кола патогенетичних механізмів вищезазначеної патології слід виокремити підвищення активності симпатичної нервової системи, з огляду на це на особливу увагу заслуговує катестатин, який відомий в першу чергу за рахунок своєї здатності пригнічувати гіперактивацію симпатичної нервової системи. У даній статті розглянуто питання діагностичного потенціалу катестатину у менеджменті серцевосудинної патології. Проведений аналіз літературних джерел дозволив визначити динаміку рівнів катестатину при розвитку ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності. Встановлені кореляції катестатину з іншими кардіоваскулярними біомаркерами, такими як NT-proBNP, sST2, hs-cTnI, дозволяють визначити його потенційне місце у діагностиці серцево-судинної патології. Результати численних клінічних досліджень продемонстрували кореляції рівнів катестатину та вірогідності розвитку ускладнень, у тому числі і рівня летальності, що дає можливість досліджувати катестатин як предиктор розвитку ускладнень серцево-судинних захворювань. Отже, прогностичне значення рівнів катестатину у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та серцевою недостатністю дозволяє розглядати його як маркер даних захворювань.

Ключові слова: катестатин, хромогранін А, серцево-судинні захворювання, ішемічна хвороба серця, серцева недостатність

https://dx.doi.org/

Download.PDF

Для цитування: