Персоналізованій підхід до профілактики серцево-судинних захворювань

Проф. О.М. Корж Харківський національний медичний університет У статті представлено низку основних оновлень щодо оцінки ризику серцево-судинних ускладнень та принципи профілактичного втручання за матеріалами аналізованих клінічних рекомендацій. Попередні європейські рекомендації були зосереджені на стратифікації ризику та запобіганні факторам ризику, тоді як у оновленому документі Європейського товариства кардіологів приділяється велика увага персоналізації та поетапному втручанню у…

Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів

Проф. П.П. Кравчун, доц. О.Л. Яковенко, доц. І.П. Дунаєва, проф. Н.О. Кравчун Харківський національний медичний університет Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів. Гормони жирової тканини — адипокіни — васпін та оментін, які здійснюють контроль гомеостазу, метаболізму ліпідів і глюкози в останні роки викликають науковий інтерес. Метою дослідження…

Еволюція підходів до лікування гострих коронарних синдромів: від інфаркту Ейзенхауера до сучасних підходів до лікування

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти  В 1955 році президент США Дуайт Ейзенхауер переніс гострий інфаркт міокарду. Але у випадку Ейзенхауера початок був нетиповим. Крім того, ЕКГ не була загальнодоступною, серцеві ферменти не застосовувалися як діагностичні тести, так само як і ехокардіографія або коронарна ангіографія не були доступні лікарям швидкої допомоги або кардіологам….

Діабетична дисліпідемія: фокус на патогенез і лікування

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології  Атеросклеротичні серцево-судинні захворювання є найпоширенішою причиною смерті в розвинутих країнах світу. Пацієнти з цукровим діабетом 2 типу мають у 2–4 рази більше шансів померти від серцевосудинних захворювань порівняно з пацієнтами без діабету. Цей огляд обговорює…

Потенціал катестатину у діагностиці серцево-судинних захворювань: сучасні дані та перспективи

О.А. Панкова Харківська медична академія післядипломної освіти  Серцево-судинні захворювання є не лише найрозповсюдженішими неінфекційними захворюваннями, але й займають провідні місця в структурі загальної смертності у світовій популяції. Серед широкого кола патогенетичних механізмів вищезазначеної патології слід виокремити підвищення активності симпатичної нервової системи, з огляду на це на особливу увагу заслуговує катестатин, який відомий в першу чергу…

Кардіоміопатії. Клініка. Діагностика. Лікування

Доц. Ю.І. Двояшкіна, доц. Л.О. Хоменко, доц. Т.Н. Опаріна Харківська медична академіяпіслядипломної освіти  У статті представлена сучасна інформація про кардіоміопатії: класифікація, особливості клінічної картини, діагностика в залежності від форми кардіоміопатії. Особлива увага приділяється лікуванню і профілактиці даної патології. Ключові слова: дилатаційна кардіоміопатія, гіпертрофічна кардіоміопатія, рестриктивна кардіоміопатія, серцева недостатність, електрокардіографія, ехокардіографія.  https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.032 Download.PDF (ukr) Для цитування:…

Современные представления о патогенезе и лечении хронической сердечной недостаточности: фокус на метаболический синдром и его последствия

Проф. Л.В. Журавлева, доц. Н.В. Сокольникова, ас. Т.А. Рогачева Харьковский национальный медицинский университет В последние десятилетия во всем мире наблюдается неуклонный рост распространенности хронической сердечной недостаточности, которая по последним оценкам поражает до 2% взрослого населения и до 10% пожилых людей. Очень важным моментом является тесная связь патогенеза хронической сердечной недостаточности с метаболическим синдромом. Метаболический синдром…

Современные подходы к лечению фибрилляции предсердий у больных сахарным диабетом

Д.мед.н. Серик С.А., Строна В.И. «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», Харьков, Украина. В статье анализируются основные клинические и теоретические данные об особенностях лечения фибрилляции предсердий (ФП) в сочетании с сахарным диабетом (СД). Рассмотрены дифференцированные подходы коррекции указанных нарушений сердечного ритма у этой категории больных, среди которых методами первого выбора гипогликемическая терапия и…

Миокардит, ассоциированный с инфекцией COVID-19

Д.мед.н. Исаева Г.С. ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины» В статье подведены современные данные о проблеме миокардита у пациентов с инфекцией COVID-19. Отражены особенности патогенеза, факторов риска, особенности клинических проявлений и лечение миокардита. Отдельное внимание уделено поствакцинальному миокардиту. Продемонстрирована гетерогенность клинических проявлений и тяжести миокардита. Рассматриваются возможные подходы и показания для проведения…

Современные аспекты патогенеза коморбидности неалкогольной жировой болезни печени и артериальной гипертензии при наличии или отсутствии хронической болезни почек

Проф. К.А. Просоленко, асс. К.А. Лапшина, В.В. Рябуха   Харьковский национальный медицинский университет  ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины»  В статье представлены основные аспекты патогенеза коморбидности неалкогольной жировой болезни печени и артериальной гипертензии. Эти заболевания очень часто представлены в виде коморбидности у большого количества больных и могут независимо друг от друга ухудшать почечную…

Научное наследие Леонардо да Винчи и современная кардиология

Проф. А.Н. Корж Харьковская медицинская академия последипломного образования Исследования Леонардо да Винчи человеческих органов вызвали у него энтузиазм на протяжении всей жизни. Его схемы и наброски черепа, скелета, мышц и основных органов составляют бесчисленное количество написанных страниц. Еще большее место в его личных дневниках занимают теории о том, как все эти органы человека функционируют. Современные…

Применение кверцетина в липосомальной форме для оптимизации метаболической терапии ишемической болезни сердца.

Проф. А.Н. Корж Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра общей практики – семейной медицины. Проведено изучение клинической эффективности и безопасности диетической добавки L-Кверцет в составе комплексной терапии больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения II функционального класса с учетом их влияния на клиническое течение заболевания, толерантность к физической нагрузке и функциональное состояние эндотелия. Показано, что включение…

Фибрилляция предсердий у больных сахарным диабетом.

Проф. С.А. Серик, к.м.н. В.И. Строна «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», Харьков В статье суммируются основные клинические и теоретические данные об особенностях течения фибрилляции предсердий (ФП) в сочетании с сахарным диабетом (СД). Потенциальный связь между этими коморбидными состояниями проанализированы на основании результатов эпидемиологических и рандомизированных исследований, дана оценка гендерных особенностей течения ФП…

Взаимосвязь сахарного диабета и нарушений ритма сердца: фокус на общие патофизиологические механизмы и современные методы лечения.

Проф. Л.В. Журавлёва, доц. Н.В. Сокольникова, ас. Т.А. Рогачёва Харьковский национальный медицинский университет Целью этой обзорной статьи является анализ современных научных представлений о патофизиологических связях между сахарным диабетом и аритмиями и наиболее приемлемых возможностях их медикаментозной коррекции. В течение последних десятилетий во всем мире быстро нарастает распространенность сахарного диабета типа 2 и связанных с ним…

Оптимизация диагностики доклинической дисфункции почек при артериальной гипертензии и ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа.

Л.М. Гаджибабирова НИИ Кардиологии им.акад. Дж.Абдуллаева, Баку, Азербайджан С целью оптимизации диагностики ранней ренальной дисфункции у больных артериальной гипертензией и ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа, нами было обследовано 100 пациентов в возрасте от 35 до 58 лет ( средний возраст 46,8±0,68). В первую группу было включено 50 больных АГ 1 и 2 степени,…

Уровни основного фактора роста фибробластов и сульфатированых гликозоаминогликанов в обмене соединительной ткани при пролапсе митрального клапана и сахарного диабета 1 типа.

Ас. Е.Е. Николенко, д.б.н. С.Б.Павлов*, проф. А.Н. Корж* Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Украина. *Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина С целью изучения влияния основного фактора роста фибробластов на показатели состояния основного вещества экстрацелюлярного матрикса проведен сравнительный анализ их уровней в сыворотке крови у лиц с пролапсом митрального клапана и сахарным диабетом 1…

Карведилол против метопролола сукцината при лечении пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса левого желудочка и пациентов с острым инфарктом миокарда.

Проф. Е.Я. Николенко, доц. К.В. Вовк, асс. Е.Л. Павлова, асс. О.А. Салун Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,  Кафедра общей практики- семейной медицины Выбор оптимального препарата для лечения кардиологических больных остается одним из важнейших аспектов в лечебной практике. Целью обзора является выбор оптимального бетаблокатора для лечения больных с хронической сердечной недостаточностью и больных с острым…

Поражение сердечно-сосудистой системы при COVID-19

Проф. О.М. Корж Харьковская медицинская академия последипломного образования COVID-19 влияет не только на дыхательную систему, но и на сердечно-сосудистую систему. Повреждения сердечно-сосудистой системы при COVID-19 является многофакторным. Несколько механизмов лежат в основе поражения сердечно-сосудистой системы, включая прямую инвазию, воспаление, тромбоз, синтез аутоантител и дисбаланс кислорода. Воспаление вызывает высвобождение цитокинов, особенно интерлейкина-6, и повреждения кардиомиоцитов. Чрезмерная…

Сердечная недостаточность: исторические аспекты изучения проблемы.

Проф. А.Н. Корж Харьковская медицинская академия последипломного образования Кафедра общей практики — семейной медицины Украинская Академия Истории Медицины История вопроса сердечной недостаточности насчитывает многие тысячелетия. Так, косвенные свидетельства внимательного отношение врачей древности связаны с Гиппократом, который описывал такие явления, как отеки конечностей и скопление жидкости в полостях, изменения характеристик деятельности сердца, что, очевидно, имело прямое…

Клиническая эпидемиология дисплазии соединительной ткани в студенческой популяции. Пролапс митрального клапана и фенотипические признаки ДСТ.

Ас. Е.Е. Николенко. Харьковский национальный університет имени В. Н. Каразина, Украина. ДСТ и пролапс митрального клапана являюся одними из самых распространенных кардиологических патологий среди лиц молодого возраста. Характер их течения и прогноз зависят от частоты встречае-мости, выраженности, многофакторного воздействия на органы и системы организма. Клинико-эпидемиологическими методами установлена распространенность фенотипических признаков ДСТ, у трети студентов выявлено…