Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів

Проф. П.П. Кравчун, доц. О.Л. Яковенко, доц. І.П. Дунаєва, проф. Н.О. Кравчун

Харківський національний медичний університет

Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів. Гормони жирової тканини — адипокіни — васпін та оментін, які здійснюють контроль гомеостазу, метаболізму ліпідів і глюкози в останні роки викликають науковий інтерес. Метою дослідження стало визначення внеску деяких гормонів жирової тканини, а саме, васпіну та оментіну, у розвиток ожиріння у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім ожирінням. Матеріали і методи. Проведено комплексне обстеження 38 хворих на ІХС в поєднанні із супутнім ожирінням (середній вік: 64±1,9 років), чоловіків та жінок в однаковій кількості; групу порівняння склали 40 хворих на ІХС без ожиріння. Група контролю: 20 практично здорових осіб без ІХС та з нормальною масою тіла, середнього віку 58,2±1,4 роки. Висновки: Коморбідність ішемічної хвороби серця та ожиріння призводить до активації прозапального гормону жирової тканини — васпіну та недостатнього надходження до циркуляції — оментіну, що призводить до збільшення маси тіла. Розвиток ожиріння у пацієнтів з ішемічною хворобою серця залежить від дисфункції жирової тканини, проявами якої є дисбаланс рівнів васпіну та оментіну.

Ключові слова: адипокіни, ожиріння, ішемічна хвороба серця.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.088

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Кравчун, П.П. Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів / П.П. Кравчун, О.Л. Яковенко, І.П. Дунаєва, Н.О. Кравчун // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 88-91. doi: 10.15407/internalmed2023.01.088

Kravchun PP, Yakovenko OL, Dunaieva IP, Kravchun NO. Vnesok deiakykh biolohichno aktyvnykh rechovyn zhyrovoi tkanyny v rozvytok sertsevo-sudynnykh uskladnen u komorbidnykh patsiientiv [The contribution of some biologically active substances of adipose tissue to the development of cardiovascular complications in comorbid patients]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:88-91. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.088