Імуногістохімічні критерії прогнозу епітеліально-мезенхімальної трансформації та стовбурового фенотипу дрібноклітинних раків легень

Проф. І.І. Яковцова1, ас. О.В. Янчевський2

1Харківський національний медичний університет

2Луганський державний медичний університет (м. Рівне)

Дрібноклітинні раки легень (ДКРЛ) є одними з найбільш агресивних злоякісних новоутворень людського організму та мають морфологічні ознаки, притаманні ракам з епітеліально-мезенхімальною трансформацією (ЕМТ). Мета дослідження — удосконалення морфологічних критеріїв прогнозу перебігу ДКРЛ на підставі дослідження ЕМТ та стовбурового фенотипу на молекулярно-біологічному рівні. Встановлено прогностичну значущість експресії панцитокератину, віментину, Е-кадгерину та N-кадгерину, стадії ЕМТ та експресії CD44 щодо загальної виживаності пацієнтів, та їх вплив на розповсюдженість пухлинного процесу. Доведено, що наявність ЕМТ асоціюється з розповсюдженими формами ДКРЛ (p < 0,01), показник загальної виживаності пацієнтів на ДКРЛ залежав від наявності ЕМТ (р < 0,01) та її стадії (р < 0,01).

Ключові слова: дрібноклітинний рак легень, епітеліально-мезенхімальна трансформація, CD44.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.092

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Яковцова, І.І. Імуногістохімічні критерії прогнозу епітеліально-мезенхімальної трансформації та стовбурового фенотипу дрібноклітинних раків легень / І.І. Яковцова, О.В. Янчевський // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 92-96. doi: 10.15407/internalmed2023.01.092

Yakovtsova ІІ, Yanchevskyi OV. Imunohistokhimichni kryterii prohnozu epitelialno-mezenkhimalnoi transformatsii ta stovburovoho fenotypu dribnoklitynnykh rakiv lehen  [Immunohistochemical features for prognosis of epithelialmesenchymal transformation and stem cell phenotype of small cell lung cancers]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:92-96. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.092