Сучасні підходи до лікування фібриляції передсердь у хворих цукровим діабетом

Д.мед.н. Серік С.А., Строна В.І.
«Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Харків, Україна.

У статті аналізуються основні клінічні і теоретичні дані щодо особливостей лікування фібриляції передсердь (ФП) у поєднанні з цукровим діабетом (ЦД). Розглянуті диференційовані підходи корекції вказаних порушень серцевого ритму у цієї категорії хворих, серед яких методами першого вибору є гіпоглікемічна терапія і катетерна абляція. На даний момент, окрім метформіна, що є основою для терапії більшості хворих з ЦД 2 типа, використовуються нові класи препаратів: інгібітори натрийглюкозного котранспортера-2 (НКЗТГ- 2), агоністи рецептора глюкагоноподібного пептида- 1 (аГПП-1), інгібітори дипептилпептидази-4 (ІДПП-4). Результати рандомізованих досліджень, виконані з використанням вказаних класів препаратів, показали різний рівень кардіологічної ефективності і безпеки при лікуванні хворих з ФП. 

 Ключові слова: цукровий діабет, фібриляція передсердь, гіпоглікемічні препарати, катетерна абляція, електроімпульсна терапія. 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.069 

Download.PDF (rus) 

Для цитування: 

Серик, С.А. Современные подходы к лечению фибрилляции предсердий у больных сахарным диабетом / С.А. Серик, В.И. Строна // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 69-85. doi:  10.15407/internalmed2022.01.069   

Serik SA, Strona VI. Sovremennye podhody k lecheniyu fibrillyacii predserdij u bol’nyh saharnym diabetom. [Modern approaches to the treatment of atrial fibrillation in patients with diabetes mellitus]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:69-85. Russian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.069