Сучасні уявлення про патогенез і лікування хронічної серцевої недостатності: фокус на метаболічний синдром і його наслідки

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова
Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології

Протягом останніх десятиліть у всьому світі спостерігається неухильне зростання поширеності хронічної серцевої недостатності, яка за останніми оцінками уражує до 2% дорослого населення і до 10% людей похилого віку. Дуже важливим моментом є тісний зв’язок патогенезу хронічної серцевої недостатності з метаболічним синдромом. Метаболічний синдром спостерігається у 60% пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю. Найбільш поширеними і потужними факторами ризику хронічної серцевої недостатності є такі компоненти метаболічного синдрому як вісцеральне ожиріння, гіперінсулінемія, інсулінорезистентність, дисліпідемія, артеріальна гіпертензія і цукровий діабет 2 типу. Адекватне лікування основних компонентів МС за допомогою корекції способу життя і сучасної медикаментозної терапії здатне пригнічувати розвиток і прогресування хронічної серцевої недостатності. У цій статті узагальнюються спільні патогенетичні механізми метаболічного синдрому і хронічної серцевої недостатності, а також сучасні можливості їх корекції.  

 Ключові слова: хронічна серцева недостатність, метаболічний синдром, вісцеральне ожиріння, гіперінсулінемія, інсулінорезистентність, дисліпідемія 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.089 

Download.PDF (ukr) 

Для цитування: 

Журавльова, Л.В. Сучасні уявлення про патогенез і лікування хронічної серцевої недостатності: фокус на метаболічний синдром і його наслідки / Л.В. Журавльова, Н.В. Сокольнікова, Т.А. Рогачова // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 89-98. doi:  10.15407/internalmed2022.01.089   

Zhuravlyova, LV, Sokolnikova NV, Rogachova TA. Suchasni uiavlennia pro patohenez i likuvannia khronichnoi sertsevoi nedostatnosti: fokus na metabolichnyi syndrom i yoho naslidky. [Modern concepts on the pathogenesis and treatment of chronic heart failure: focus on the metabolic syndrome and its consequences]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:89-98. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.089