Паранеопластичні дерматози в практиці інтерніста

Доц. О.І. Саріан. Харківська медична академія післядипломної освіти В статті наведено відомості про механізми розвитку, клінічні різновиди облігатних, факультативних та імовірних паранеопластичних дерматозах як проявів паранеопластичного синдрому, важливості їх ранньої діагностики Ключові слова: паранеопластичні дерматози, патогенез, клінічні прояви, діагностика. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.085 Sarian OI. [Paraneoplastic dermatosis in the intenist practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:85-91. Russian Download.PDF

Особливості інсулінотерапії у пацієнток з цукровим діабетом 1 типу під час вагітності

Проф. Журавльова Л.В., Рогачова Т.А. Харківський національний медичний університет. До недавнього часу вагітність на тлі цукрового діабету 1 типу представляла загрозу життю і здоров’ю матері і створювала високий ризик народження дитини з важкими аномаліями розвитку. Основними проблемами вагітних жінок з СД-1 були труднощі з досягненням стійкого нормального рівня глюкози в крові, уникнення гіпоглікемії та кетоацидозу….

До питання про нову класифікацію захворювань сечової системи

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. О.В. Авдєєва Харківський національний медичний університет У статті представлено нову класифікацію захворювань сечової системи, яку було прийнято на V з’їзді нефрологів у м. Вінниця. Ця класифікація узгоджується з міжнародною класифікацією захворювань МКХ-10. До класифікації сечової системи введено новий клас — гостра хвороба нирок та рубрика — гостре пошкодження…

Підвищення ефективності засвоєння лекційної інформації в контексті сучасних педагогічних тенденцій

Доц. В.Д. Гірка, Л.Н. Потапова Медичний коледж Харківської медичної академії післядипломної освіти Значення лекції в навчальному процесі дуже велика і відіграє провідну роль, хоча має, на нашу думку, свої переваги і свої недоліки. До переваг лекції можна віднести те, що за допомогою лекції можна отримати нову інформацію, причому без обмеженості аудиторії. Велике значення при цьому…

Проблема закрепу в загальноклінічній практиці

Доц. Кочуєв Г.І., проф. Корж О.М., проф. Кочуєва М.М., к.м.н. Березняков В.І. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті висвітлені відомості з етіології, діагностики та лікування закрепу в загальноклінічній практиці. Описані основні групи послаблюючих засобів та їх раціональне використання в лікуванні закрепа. Ключові слова: закреп, фармакотерапія закрепу, послаблюючі засоби. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.062 Kochuev GI, Korzh AN, Kochueva…

Перспективи реабілітації больних сахарним діабетом 2 типу

Проф. О. М. Белецька Харківська медична академія післядипломної освіти Розглянуто перспективи лікування хворих на цукровий діабет 2 типу в парадигмі фізичної та реабілітаційної медицини. Запропоновано концепцію патогенезу цукрового діабету 2 типу — як наслідок вікової та конституціональної схильності до дезадаптації організму в період клімактерію. Обґрунтовано необхідність інтеграції фундаментальної та прикладної медицини для створення нової спеціальності…

Актуальні питання сучасної діагностики і тактики ведення пацієнтів з ознаками гігантоклітинного артеріїту

Проф. А.П. Кузьміна ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України Гiгантоклiтинний артеріїт (ГКА) є васкулiтом, що ушкоджує переважно великі і середні артерії, тому в класифікації системних васкулітів віднесений до васкулітів з переважним ураженням великих судин. Для ГКА типовими є ураження екстракраніальних гілок аорти і внутрішньочерепних судин, при цьому також часто залучаються аорта і її великі гілки….

Теофраст Парацельс: засновник парамедицини

Проф. О. А. Опарін. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті показано, що особистість Парацельса є однією з найбільш суперечливих в історії медицини, постійно бореться з одного боку між справді науковими дослідженнями, спостереженнями і містичними, алхімічними дослідами, а з іншого боку між високим призначенням лікаря і найнижчими пороками. Встановлено, що в роботах Парацельса домінували містичні…

Діагностика та лікування гострого болю в практиці сімейного лікаря

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти. Біль являє собою актуальну медико-соціальну проблему. Неадекватне знеболювання веде до подовження періоду одужання, збільшення вартості лікування, кардіоваскулярним та іншим ускладненням, хронізації патології і зниження якості життя. Першочерговим завданням лікаря є адекватне лікування гострого больового синдрому і профілактика його трансформації в хронічну біль. Ключові слова: біль, етіологія, діагностика,…

Кластерний головний біль: сучасний алгоритм діагностики й лікування

Проф.Літовченко Т.А., доц. Тондій О.Л., ас. Пасюра І.М. Харківська медична академія післядипломної освіти В статті наводяться дані сучасної літератури стосовно етіопатогенезу, діагностики й лікування різновиду тригемінальних автономних цефалгій – кластерного головного болю. Ключові слова: кластерний головний біль https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.033  Litovchenko TA, Tondiy OL, Pasyura IN. [Cluster headache: current diagnosis and treatment algorithm]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi…

Етапна психотерапія учасників бойових дій в санаторно-курортних умовах.

Проф. Б.В. Михайлов, проф. О.І. Сердюк*, пс. Т.А. Алієва, ас. І.Д. Вашкіте. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра психотерапії; *Клінічний санаторій «Березівські мінеральні води». Резюме. Визначено етапи психотерапії – початковий, основний (реабілітаційний), супортивний (завершальний / підтримуючий), – і оптимізовано їх застосування в санаторно-курортних умовах у демобілізованих учасників АТО. Розкрито загальні питання медико-психологічного супроводу учасників бойових…

Мастоцитоз у практиці сімейного лікаря

Проф. Т.В. Фролова, доц. І.І. Терещенкова, доц. Н.Ф. Стенкова Харківський національний медичний університет МОЗ України, кафедра пропедевтики педіатрії № 1 У статті представлено опис рідкісного в дитячому віці захворювання – мастоцитоз. Викладено дані про його поширеність, етіопатогенетичні аспекти, клінічні прояви, особливості діагностики та принципи лікування. Наведено клінічний випадок шкірного мастоцитоз у дитини 11 місяців. Звертається…

Корекція L-карнітинової недостатності при неалкогольному стеатогепатиті

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. С.В. Глущенко. Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра гастроентерології. Мета дослідження: удосконалення діагностики неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) і розробка оптимально ефективних методів корекції виявлених порушень. Матеріали і методи: 65 хворих з верифікованим НАСГ. Вік пацієнтів становив від 23 до 67 років. Серед них було 36 (55,4%) жінок і 29 (44,6%) чоловіків. Контрольну…

Ревматоїдний артрит: дефіниція, клініко-патогенетичні аспекти.

Член-кор. НАМН України проф. О.В. Синяченко, проф. Л.М. Пасієшвілі*. Донецький національний медичний університет МОЗ України, *Харківський національний медичний університет МОЗ України. В роботі надані сучасні погляди на етіологію та патогенез ревматоїдного артриту, визначені клінічні прояви кістково-суглобового синдрому та позасуглобові ознаки. Наведені критерії діагностики захворювання. Подані окремі варіанти перебігу. Ключові слова: ревматоїдний артрит, патогенез, клінічні прояви,…