Корекція L-карнітинової недостатності при неалкогольному стеатогепатиті

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. С.В. Глущенко.

Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра гастроентерології.

Мета дослідження: удосконалення діагностики неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ) і розробка оптимально ефективних методів корекції виявлених порушень.

Матеріали і методи: 65 хворих з верифікованим НАСГ. Вік пацієнтів становив від 23 до 67 років. Серед них було 36 (55,4%) жінок і 29 (44,6%) чоловіків. Контрольну групу становили 20 здорових осіб. Вивчалася ефективність комплексної терапія з включенням препарату «Гепадиф».

Результати: виявлено наявність карнітинової недостатності, гіпергомоцистеїнемії, підвищення рівня прозапальних цитокінів у всіх пацієнтів з НАСГ. Через місяць лікування комплексною терапією рівень L-карнітину підвищився з 14,5 (13,1; 15,7) мкмоль/л до 31,1 (28,8; 34,1) мкмоль/л (p<0,001), показник гомоцистеїну знизився до субнормальних цифр - 11,8 (11,0; 12,8) мкмоль / л (p<0,001). При вивченні показників цитокінового профілю в групі після лікування виявлено достовірне зниження рівня прозапальних цитокінів.

Висновок: використання комплексної терапії з включенням препарату «Гепадиф» позитивно впливає на клінічний перебіг захворювання, сприяє усуненню карнитиновой недостатності, гіпергомоцистеїнемії, зниженню рівня прозапальних цитокінів.

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, неалкогольний стеатогепатит, L-карнітин, гомоцистеїн, гіпергомоцистеїнемія.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.01.016
Zvyagintseva TD, Glushchenko SV. [Correction of L-carnitine insufficiency in non-alcoholic steatohepatitis]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2018;1:16-21. Russian.

Download.PDF