Персоналізованій підхід до профілактики серцево-судинних захворювань

Проф. О.М. Корж Харківський національний медичний університет У статті представлено низку основних оновлень щодо оцінки ризику серцево-судинних ускладнень та принципи профілактичного втручання за матеріалами аналізованих клінічних рекомендацій. Попередні європейські рекомендації були зосереджені на стратифікації ризику та запобіганні факторам ризику, тоді як у оновленому документі Європейського товариства кардіологів приділяється велика увага персоналізації та поетапному втручанню у…

Структурний аналіз причин жіночого безпліддя у лікувальних закладах м. Харкова

Д.Г. Кірія Харківський національний медичний університет Кафедра патологічної анатомії Жіноче безпліддя в сучасному світі залишається актуальною проблемою, що потребує нових алгоритмів діагностики та контролю лікування. За даними різних авторів перше місце серед причин інфертильності в жінок посідають оваріально-менструальні розлади та хронічний ендометрит (ХЕ). Мета дослідження — аналіз причин настання безплідності в жінок за даними медичної…

Імуногістохімічні критерії прогнозу епітеліально-мезенхімальної трансформації та стовбурового фенотипу дрібноклітинних раків легень

Проф. І.І. Яковцова1, ас. О.В. Янчевський2 1Харківський національний медичний університет 2Луганський державний медичний університет (м. Рівне) Дрібноклітинні раки легень (ДКРЛ) є одними з найбільш агресивних злоякісних новоутворень людського організму та мають морфологічні ознаки, притаманні ракам з епітеліально-мезенхімальною трансформацією (ЕМТ). Мета дослідження — удосконалення морфологічних критеріїв прогнозу перебігу ДКРЛ на підставі дослідження ЕМТ та стовбурового фенотипу…

Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів

Проф. П.П. Кравчун, доц. О.Л. Яковенко, доц. І.П. Дунаєва, проф. Н.О. Кравчун Харківський національний медичний університет Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів. Гормони жирової тканини — адипокіни — васпін та оментін, які здійснюють контроль гомеостазу, метаболізму ліпідів і глюкози в останні роки викликають науковий інтерес. Метою дослідження…

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: сучасні уявлення про патогенез, діагностику та лікування

Ас. Н.А. Яранцева, доц. Т.М. Опаріна, доц. А.Є. Новохатня Харківський національний медичний університет Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) вражає мільйони людей у всьому світі зі значними клінічними наслідками [1, 2]. ГЕРХ проявляється рецидивуючими та важкими печією та регургітацією або специфічними ускладненнями ГЕРХ і вражає приблизно 20% дорослого населення в країнах з високим рівнем доходу [3, 4,…

Постхолецистектомічний синдром: новий погляд на давню проблему та можливості патогенетичної терапії

Проф. Звягінцева Т.Д., доц. Чернобай А.І., ас. Ярошенко А.В., проф. Опарін А.Г. Харківський національний медичний університет У статті з сучасних позицій наведено патогенетичну та клінічну характеристику ПХЕС як дисфункцію сфінктера Одді, розкрито механізми розвитку даної патології, принципи терапії з включенням препарату Ровахол, що містить шість рослинних монотерпенів. Наведено матеріали власних спостережень лікування хворих з дисфункцією…

Про стан лабораторної діагностики діареї мандрівників протозойної етіології в Україні та в світі

Доц. І.П. Бодня 1, д-р мед. наук С.І. Похил 2 1 Харківський національний медичний університет 2ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» Діарея мандрівників — інвазійна хвороба, пов’язана з подорожами. Рівень захворюваності коливається від 30 до 70 % і залежить від пункту призначення та сезонності. Епідеміологія та клінічні особливості…

Показники імунітету і функціонального стану центральної нервової системи при хронічному набутому токсоплазмозі

Проф. К.І. Бодня, Ю.В. Танчук Харківський національний медичний університет КНП ХОР Обласна клінічна інфекційна лікарня, Харків, Україна Вперше при хронічному набутому токсоплазмозі виявлено закономірності змін у співвідношенні показників імунітету — лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), CD3, імунорегуляторний індекс (ІРІ), сумарні імуноглобуліни, адаптаційно-компенсаторних реакцій (коефіцієнт напруги) та функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) — зміни електроенцефалографічне дослідження…

Декалог як основа морального виховання особистості

Доц. І.І. Корещук, доц. К.С. Кампен, І.П. Чечін Український гуманітарний інститут Кафедра філософії, теології та історії церкви Актуальність теми дослідження полягає в універсальності для сучасності загальновідомого Закону Божого, під назвою десять заповідей. Один з біблійних рядків, котрим можна охарактеризувати глобальну діяльність сучасного людства, записаний у книзі Буття 6:5, він є реплікою Ісуса з наступним змістом…

Альтернатива вирішення міжособистісних конфліктів принципу «око за око»

Доц. А.О. Парасей-Гочер, О.С. Корчук, Є.І. Лакатош Український гуманітарний інститут Кафедра філософії, теології та історії церкви Актуальність теми дослідження полягає у стереотипності сприйняття біблійного старозавітного поняття помсти, та його інтерпретацій для сучасності. У статті досліджено конфлікт, як соціокультурне явище. Ідентифіковано п’ять загальноприйнятих в суспільстві міжособистісних способів вирішення конфлікту, зокрема відсторонення, поступка, боротьба, компроміс і співпраця….

Чарівні Маргаритки на сході України

І.В. Бобіна, лікар терапевт вищої категорії, Н.Г. Немировська, журналіст У статті розповідається про Заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, видатного лікаря акушера-гінеколога-ендокринолога, головного лікаря клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України» (1990–2001) Бірюкової Маргарити Сергіївни. Ключові слова: акушерство та гінекологія, ендокринологія, Бірюкова Маргарита. https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.036 Download.PDF (ukr) Для цитування: Бобіна, І.В. Чарівні…

Олександр Михайлович Шумлянський (1748–1795): історіографія

Доц. Ю. К. Васильєв1, проф. К. К. Васильєв2 1Сумський державний університет 2Одеський національний  медичний університет У роботі вперше проведено критичний аналіз публікацій про професора О.М. Шумлянського за понад два століття. Виявлено хибні твердження та помилки; підлягають дослідженню вказані прогалини у біографії професора. Запропоновано періодизацію історіографії. 1) Дорадянський період. У 1812 р. була опублікована перша стаття…

Історія медичного повсякдення як проєкційний напрям історико-медичних розвідок

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков, доц. Г. Л. Демочко Харківський національний медичний університет Кафедра суспільних наук У статті обґрунтовується перспективність нового напряму історико-медичних досліджень — історії медичного повсякдення, визначаються його предмет, дослідницькі завдання, науковий інструментарій, зв’язок з іншими дисциплінами. Автори доходять висновку, що під історією медичного повсякдення слід розуміти специфічний науковий напрям…

Історія створення та діяльності лікарняних каплиць в Україні

Доц. В.В. Куриляк Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна Актуальність дослідження зумовлена активним функціонуванням нині культових каплиць при медичних закладах, зокрема, в Україні. Саме тому, існує тенденційна увага вчених до особливостей інтеграції релігійних практик та їх взаємодії з традиційною медициною. В ході дослідження аналізуються витоки початку роботи госпітальних каплиць в Україні, починаючи з…

Місце лікарів у системі ринку послуг Візантії IV–IX ст.

Проф. С.Б. Сорочан Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна        У статті розглядається становище та статус медиків на візантійському ринку праці та послуг. Їхнє місце у суспільстві та у професійній сфері оцінюються рівним по суті та за якістю стану ремісників — ванавсів. Наголошується, що в більшості випадків вони відносилися не до рабів, як…

Функціональна диспепсія (за матеріалами європейських настанов)

Проф. О.І. Сергієнко, проф. О.А. Опарін Харківський національний медичний університет Функціональна диспепсія (ФД) є поширеним розладом взаємодії між шлунково-кишковим трактом та мозком, що вражає приблизно 7% людей у суспільстві. Протягом останнього часу досягнуті значні успіхи у розумінні складної патофізіології і отримані нові докази щодо виникнення ФД, з появою Римських критеріїв IV уточнені критерії діагностики та…

Гломерулонефрит. Проблематика. Діагностика. Лікування

Проф. А.Г. Опарін, доц. Ю.И. Двояшкина, доц. Л.А. Хоменко, доц. Ю.К. Сікало* Харківська медична академія післядипломної освіти *Харківський національний медичний університет У роботі дано характеристику поняття гломерулонефритів. Розглянуто питання етіопатогенезу, класифікації, клініки та діагностики даного захворювання з урахуванням останніх рекомендацій. Особливу увагу приділено принципам лікування гломерулонефритів залежно від клінічного синдрому та питанням профілактики. Ключові слова:…

Характеристика психосоматичних розладів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу з супутнім ожирінням

Проф. О.А. Опарін, О.М. Каширцева Харківська медична академія післядипломної освіти Мета: Дослідити частоту та вираженість психосоматичних розладів у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із коморбідним ожирінням та хворих на ГЕРХ без супутньої патології, оцінити вплив психоемоційного стану на клінічну картину ГЕРХ. Матеріали та результати. У дослідженні брало участь 90 пацієнтів та 20 практично здорових осіб….

Остеоартрит у практиці сімейного лікаря: диференційно-діагностичні аспекти

Проф. О.М. Корж, канд. мед. наук І.В. Корж* Харківська медична академія післядипломної освіти *ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» Остеоартроз є серйозною міждисциплінарною проблемою, яка актуальна для низки клінічних спеціальностей: терапевтів, ревматологів, ортопедів, профпатологів. Сучасні дослідження з цієї проблеми вказують на виражену гетерогенність остеоартроз, пов’язану з різноманітністю клінічних форм…

Важливість духовного освячення у формуванні здоров’я людини

Д–р богослов’я К.С. Кампен, к.і.н. В.А. Шевчук, М. Стінковий Український гуманітарний інститут Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в еру інформаційних технологій часто недооцінюються небезпеки пов’язані із споживанням деструктивної інформації. Поміж різних незахищених соціальних груп у цьому дослідженні увагу прикуто до людей із християнським світоглядом. Адже співвідношення нової інформації з мас-медіа, та інформації пов’язаної із…