Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів

Проф. П.П. Кравчун, доц. О.Л. Яковенко, доц. І.П. Дунаєва, проф. Н.О. Кравчун Харківський національний медичний університет Внесок деяких біологічно активних речовин жирової тканини в розвиток серцево-судинних ускладнень у коморбідних пацієнтів. Гормони жирової тканини — адипокіни — васпін та оментін, які здійснюють контроль гомеостазу, метаболізму ліпідів і глюкози в останні роки викликають науковий інтерес. Метою дослідження…

Сучасні уявлення про патогенез і лікування хронічної серцевої недостатності: фокус на метаболічний синдром і його наслідки

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології Протягом останніх десятиліть у всьому світі спостерігається неухильне зростання поширеності хронічної серцевої недостатності, яка за останніми оцінками уражує до 2% дорослого населення і до 10% людей похилого віку. Дуже важливим моментом є тісний зв’язок патогенезу хронічної…

Сучасні підходи до лікування фібриляції передсердь у хворих цукровим діабетом

Д.мед.н. Серік С.А., Строна В.І. «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Харків, Україна. У статті аналізуються основні клінічні і теоретичні дані щодо особливостей лікування фібриляції передсердь (ФП) у поєднанні з цукровим діабетом (ЦД). Розглянуті диференційовані підходи корекції вказаних порушень серцевого ритму у цієї категорії хворих, серед яких методами першого вибору є гіпоглікемічна терапія…

Фібриляція передсердь у хворих на цукровий діабет.

Проф. С.А. Серік, к.м.н. В.І. Строна «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», Харків У статті підсумовуються основні клінічні та теоретичні дані щодо особливості перебігу фібриляції передсердь (ФП) в поєднанні з цукровим діабетом (СД). Потенційний зв’язок між цими коморбідними станами проаналізовано на підставі результатів епідеміологічних і рандомізованих досліджень, дана оцінка гендерних особливостей перебігу ФП…

Роль гормонів жирової тканини у формуванні та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ожирінням.

Проф. О.А. Опарін, О.М. Маляр, к.м.н. Т.Н. Опаріна, Е. Я. Абакумова Харківська медична академія післядипломної освіти Мета: Дослідити рівень лептину у хворих гастроезофагеальної рефлюксної хворобою з супутнім ожирінням і оцінити його вплив на перебіг захворювання. Матеріали і результати. У дослідженні брало участь 50 пацієнтів. До першої групи увійшли хворі ГЕРБ з супутнім ожирінням, другу групу…

Взаємозв’язок цукрового діабету і порушень ритму серця: фокус на спільні патофізіологічні механізми і сучасні методи лікування.

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет Метою цієї оглядової статті є аналіз сучасних наукових уявлень про патофізіологічні зв’язки між цукровим діабетом і аритміями, і найбільш прийнятні можливості їх медикаментозної корекції. Протягом останніх десятиліть у всьому світі швидко наростає поширеність цукрового діабету типу 2 і пов’язаних з ним серцево-судинних…

Оптимізація діагностики доклінічної дисфункції нирок при артеріальній гіпертензії та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

Л.М. Гаджібабірова НДІ кардіології ім.акад. Дж.Абдуллаева, Баку, Азербайджан З метою оптимізації діагностики ранньої ренальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, нами було обстежено 100 пацієнтів у віці від 35 до 58 років (середній вік 46,8 ± 0,68). В першу групу було включено 50 хворих АГ 1 і 2…

Значення васпіну у зовнішній та внутрішній секреторній діяльності підшлункової залози.

Ас. Д.І. Пильов Харківський національний медичний університет, Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології Провести аналіз даних наукової літератури про значення васпіна як патогенетичної ланки в розвитку недостатності функції підшлункової залози при цукровому діабеті 2-го типу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Проведено пошук літературних джерел в наукометричних базах Scopus і Web of Science, в пошуковій електронній системі…

Рівні основного фактору росту фібробластів та сульфатованих глікозоаміногліканів в обміні сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану та цукровому діабеті 1 типу.

Ас. О.Є. Ніколенко, д.б.н. С.Б.Павлов*, Проф. О.М. Корж* Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна. *Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна З метою вивчення впливу основного фактора росту фібробластів на показники стану основної речовини екстрацелюлярного матриксу проведено порівняльний аналіз їх рівнів в сироватці крові у осіб з пролапсом мітрального клапана та цукровий діабет 1…

Молекулярні механізми інсулінорезистентності при нормальній вагітності та гестаційному діабеті

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет Метою даної оглядової статті є аналіз сучасної інформації про молекулярні механізми розвитку гестаційного цукрового діабету і перспективи їх використання в подальшій розробці нових ефективних методів лікування цієї поширеної патології. У розвитку інсулінорезистентності при вагітності беруть участь зниження здатності інсуліну зв’язуватися зі своїм…

Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики і лікування ожиріння.

Проф. О.М. Корж. Харківська медична академія післядипломної освіти. Численні дослідження останніх років ідентифікували ожиріння як ключову причину розвитку цукрового діабету 2-го типу, метаболічного синдрому і серцево-судинних захворювань, які відносяться до найбільш значущих проблем охорони здоров’я більшості країн світу. Висока поширеність ожиріння, що визначає його коморбідний характер, диктує необхідність уточнення принципів і варіантів не тільки лікування,…

Роль інгібіторів дипептиділпептидази-4 в сучасній терапії цукрового діабету 2 типу.

Проф. Журавльова, доц. М.В. Філоненко. Харківський національний медичний університет. Новітні дані, отримані при вивченні патогенезу цукрового діабету 2 типа, зокрема механизмів регуляції постпрандіального рівня глюкози в крові, привели до появи Нових стратегій лікування, спрямованих на подолання дисфункції острівців Лангерганса, в тому числі таких, які впливають на інкретини -гормони кишечківника, які синтезуються у відповідь на прийом…

Клініко-патогенетичні паралелі при одночасному перебігу аутоімунного тиреоїдиту і ГЕРХ у осіб молодого віку

Н.А. Яранцева Харківська медична академія післядипломної освіти, Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології Мета даної статті вивчити загальні патогенетичні механізми та особливості клінічної картини при поєднаному перебігу ГЕРХ і АІТ. Аутоімунний процес веде до запалення в тканинах щитовидної залози, її дистрофії і подальшого фіброзу. Зниження синтезу тіреодних гормонів підсилює вироблення ТТГ, який за принципом зворотного…

Аутоімунний тиреоїдит: погляд на проблему очами сімейного лікаря

Проф. Є.Я. Ніколенко, ас. О.О. Салун, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кафедра загальної практики-сімейної медицини В даній статті йдеться про аутоімуне захворювання щитоподібної залози, про причини виникнення даної патології, фактори розвитку аутоімунного тиреоїдиту (АІТ). Дослідженнями останніх років доведено, що генні мутації, зокрема регуляторних генів, що…

Рівні біомаркерів системного запалення у жінок з артеріальною гіпертензією та ожирінням в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу.

Доц. Н.М. Кириченко Сумський державний університет Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) і пов’язані з ним ускладнення представляють собою серйозну світову проблему охорони здоров’я. Наявність хронічного системного запалення, пов’язаного зі збільшенням маси тіла і зміною функцій і активності жирової тканини може обумовлювати розвиток порушень регуляції обміну глякози і надалі приводити до ЦД2. Метою дослідження було визначення…

Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: сучасні методи лікування

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет В даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність переростають в епідемію. Вперше діабетична кардіоміопатія в якості самостійної діагностичної одиниці була описана в 1972 році Shirley Rubler і колегами. В даний час найбільш поширеним фенотипом кардіоміопатії…

Серцева недостатність у хворих на діабетичну кардіоміопатію: особливості патогенезу та діагностики

Проф. Л.В. Журавльова, ас. Т.А. Рогачова, ас. Н.В. Сокольнікова Харківський національний медичний університет На даний час в усьому світі цукровий діабет 2 типу й обумовлена ним серцева недостатність переростають в епідемію. У 1972 році Shirley Rubler з колегами дав визначення діабетичної кардіоміопатії, як такої, що не залежить від атеросклерозу і гіпертонії. Останнім часом більш поширеним…

Серцево-судинні ускладнення при цукровому діабеті: роль гіперглікемії

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті розглядається зв’язок контроля рівня глікемії з розвитком серцево-судинної патології. Доведено чіткий зв’язок контролю глікемії зі зниженням ризику розвитку мікро- та макросудинних ускладнень цукрового діабету. В даний час ідеологія раннього втручання активно розвивається і набуває все більше шанувальників. Ефективний грамотний самоконтроль глікемії є одним з основних…

Менопаузальна гормональна терапія: сучасний стан проблеми

Проф. Л.В. Журавльова, Т.А. Рогачова. Харківський національний медичний університет. Стаття містить огляд сучасних міжнародних рекомендацій щодо проведення менопаузальної гормональної терапії (МГТ). Обговорюється проблема неефективності і ризиків МГТ, пов’язаних зорушенням обміну статевих гормонів в літньому віці і при ряді поширених патологічних станів,особливо при метаболічному синдромі. Проводиться порівняльний аналіз ефективності та безпеки пероральних і трансдермальних форм МГТ….

Пацієнт з гіперглікемією на прийомі сімейного лікаря

Доц. Пасієшвілі Т.М., Коряк В.В.* Харківський національний медичний університет. Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб *Навчально-науковий медичний комплекс «Університетська клініка» ХНМУ. В роботі розглянуті питання розповсюдженості, передумов для перебігу цукрового діабету. Визначена роль інсуліну в організмі. Представлені нозології, при яких виникає гіперглікемія. Надані групи ризику захворювання та оговорені питання ранньої діагностики сімейним…