Glomerulonephritis. Problem. Diagnostics. Treatment

Prof. Oparin A.G., Assoc.prof. Dvoyashkina Yu.I., Assoc.prof. Khomenko L.A., Assoc.prof. Sikalo Yu.K.*

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

*Kharkiv National Medical University

The paper characterizes the concept of glomerulonephritis. The issues of etiopathogenesis, classification, clinic and diagnosis of this disease are considered, taking into account the latest recommendations. Particular attention is paid to the principles of treatment of glomerulonephritis depending on the clinical syndrome, as well as prevention issues.

Key words: glomerulonephritis, chronic kidney disease, proteinuria, glucocorticosteroids.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.096

Download.PDF (ukr)

Cite:

 1. Опарін, А.Г. Гломерулонефрит. Проблеми. Діагностика. Лікування / А.Г., Опарін, Ю.І. Двояшкіна, Л.О. Хоменко, Ю.К. Сікало // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 96-104. doi:15407/internalmed2022.02.096
 2. Oparin AG, Dvoyashkina YuI, Khomenko LA, Sikalo YuK. [Glomerulonephritis. Problem. Diagnostics. Treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:96-104. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.096

References

 1. Derzhavnyj formulyar likars”kyx zasobiv. Vyp. 13. Kyyiv; 2021. 1288 р. Ukrainian
 2. Katerenchuk IP. Klinichna ocinka, diahnostychne ta prohnostychne znachennya rezul”tativ laboratornyx doslidzhen”. Chastyna 3: Nefrolohiya. Medknyha; 2019. 168 р. Ukrainian
 3. Oparyn АА, Oparyn АН, Korzh AN, Dvoyashkyna YuY, Lavrova NV. Klynycheskaya farmakolohyya v semejnoj medycyne: monohrafyya. Oparyn АА, editor. Kharkiv: Fakt; 2016. 352 р. ISBN 978-966-637-781-7. Ukrainian
 4. Oparyn АА, Oparyn АН, Dvoyashkyna YuY, Xomenko LA. Klynycheskaya farmakolohyya v terapyy: monohrafyya. Oparyn АА, editor. Kharkіv: Fakt; 2021. 380 р. Ukrainian. ISBN 978-966-637-944-6
 5. Kryshtal” MV. Patofiziolohiya nyrok. Feniks; 2020. 144 р.
 6. Voloshyn OI, Ilashhuk TO, Vasyuk VL. Klinichna laboratorna diahnostyka : navch. posib. Voloshyn OI, editor. Vyd. 2-e, dopov. i pererob. Chernivci: Misto; 2018. 223 р. Ukrainian
 7. Pyrih LA, Ivanov DD, Taran OI. Nefrolohiya: Nacional”nyj pidruchnyk za red. akademika NAMN Ukrayiny, d.m.n., prof. kafedry nefrolohiyi ta nyrkovo-zamisnoyi terapiyi Pyroha L.A., d.m.n., prof., zav. kafedry nefrolohiyi ta nyrkovo-zamisnoyi terapiyi D.D. Ivanova. Donec”k: Vydavec” Zaslavs”kyj O.Yu.; 2014. 292 р. Ukrainian
 8. Nefrolohiya “pid mikroskopom”. Renoprotekciya ta pobichni efekty renoprotektornyx preparative. Ukrayins”kyj medychnyj chasopys. 2019; 3(1)60–61. Ukrainian
 9. Suchasni klasyfikaciyi ta standarty likuvannya zaxvoryuvan” vnutrishnix orhaniv. Nevidkladni stany v terapiyi. Analizy: normatyvni pokaznyky, traktuvannya zmin; dovidnykposibnyk. Vinnyc. nac. med. un-t im. M.I.Pyrohova. Mostovoho YuM, editor. 26-e vyd., zminene. Kyyiv: Centr DZK; 2019. 791 р. Ukrainian
 10. Funkcional”nyj nyrkovyj rezerv. Yanyshyn YaS, editor. Feniks; 2015. 182 р. Ukrainian