Cardiomyopathy. Clinic. Diagnostics. Treatment

Assoc. prof. Dvyashkina Yu.I., assoc. prof. Khomenko L. O., Oparina T.N.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The article provides modern information about cardiomyopathy: classification, features of the clinical picture, diagnosis depending on the form of cardiomyopathy. Particular attention is paid to the treatment and prevention of this pathology.

Key Words: dilated cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy, restrictive cardiomyopathy, heart failure, electrocardiography, echocardiography

 https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.032

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

 1. Двояшкіна, Ю.І. Кардіоміопатії. Клініка. Діагностика. Лікування / Ю.І. Двояшкіна, Л.О. Хоменко, Т.Н. Опаріна // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 32-42. doi: 15407/internalmed2022.02.032
 2. Dvyashkina YuI, Khomenko LO, Oparina TN. [Cardiomyopathy. Clinic. Diagnostics. Treatment]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:32-42. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.032

Reference

 1. Derzhavnyj formulyar likars”kyx zasobiv. Vyp. 14. Kyiv; 2022. 2169 р. Ukrainian
 2. Kryvenko V. Zaxvoryuvannya dyxal”noyi, imunnoyi ta sercevo-sudynoyi system. Yzdatel”stvo Med knyha; 2019. 360 p. Ukrainian
 3. Klinichna farmakolohiya v simejnij medycyni: monohrafiya. Oparin AA, Oparin AH, Korzh AN, Dvoyashkina YuI, Lavrova NV, editors. Harkiv: Fakt; 2016. 352 р. Ukrainian. ISBN 978-966-637-781-7.
 4. Oparin AA, Oparin AH, Abdullayev RYa, Korzh AN, Kochuyev HI, Dvoyashkina YuI, Lavrova NV, Kochuyeva MN. Kompleksna diahnostyka i likuvannya zaxvoryuvan” sercya: monohrafiya. Harkiv: Fakt; 2018. 584 р. Ukrainian
 5. Oparin AA, Oparin AH, Korzh AN, Dvoyashkina YuI, Kochuyeva ММ, Homenko LA, Korzh IV. Klinichna farmakolohiya zaxvoryuvan” sercya, leheniv i vnutrishnix orhaniv: monohrafiya. Oparin AA, editor. Harkiv: Fakt; 2020. 352 р. Ukrainian
 6. Oparin AA, Oparin AH, Dvoyashkina YuI, Homenko LA. Klinichna farmakolohiya v terapiyi: monohrafiya. Oparin AA, editor. Harkiv: Fakt; 2021. 380 р. Ukrainian. ISBN 978-966-637-944-6
 7. Dolzhenko MM. Nevidkladna dopomoha v kardiolohiyi. Navchal”nyj posibnyk pid redakciyeyu. K. Naukova dumka; 2018. 412 р. Ukrainian
 8. Oparin OA, Oparin AH, Hirka VD, Lavrova NV, Dvoyashkina YuI, Xomenko LO. Klinichna farmakolohiya antyarytmichnyx zasobiv. Harkiv: XMAPO;2017. Р 26. Ukrainian
 9. Otto Kateryna. Klinichna exokardiohrafiya. Yak. Vydavnyctvo «Lohosfera»; 2019. 1336 р. Ukrainian
 10. Sercevo-sudynni zaxvoryuvannya. Klasyfikaciya, standarty diahnostyky ta likuvannya. Kovalenka VM, editor. Vseukr. asoc. kardiolohiv. 3-tye vyd., pererob. i dopov. Kyyiv : MORION; 2018. 223 р. Ukrainian
 11. Suchasni klasyfikaciyi ta standarty likuvannya zaxvoryuvan” vnutrishnix orhaniv. Nevidkladni stany v terapiyi. Analizy: normatyvni pokaznyky, traktuvannya zmin; dovidnyk-posibnyk. Vinnyc. nac. med. un-t im. M.I.Pyrohova. Mostovoho YuM, editor. 28-e vyd., zminene. Kyyiv: Centr DZK; 2020. 792 р. Ukrainian
 12. Zharinov O, Ivaniv Yu, Kuc V. Funkcional”na diahnostyka. K.: Chetverta xvylya; 2018. 732 р. Ukrainian
 13. REYeSTR medyko-texnolohichnyx dokumentiv MOZ Ukrayiny. Available from: http://www.dec.gov.ua/mtd/index.html