Three stories about psychosomatics

V.E.Goncharov, V.M.Kozidubova, S.M.Doluda, E.N.Barycheva, A.V.Gurnickiy

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The material provided allows you to look at the issue of the occurrence of various diseases through the prism of individual adaptation. Some mechanisms of the development of psychosomatic disorders are shown. The principles of providing medical care to improve the effectiveness of treatment are proposed.

Key Words: psychosomatics, psycho-correction, treatment.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.087

Download.PDF(rus)

For citing:

1. Гончаров, В.Е. Три истории о психосоматике / В.Е. Гончаров, В.М. Козидубова, С.М. Долуда, Э.Н. Барычева, А.В. Гурницкий // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 87-91. doi: 10.15407/internalmed2020.01.087

2. Goncharov VE, Kozidubova VM, Doluda SM, Barycheva EN, Gurnickiy AV. Three stories about psychosomatics]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:87-91. doi: 10.15407/internalmed2020.01.087. Russian.

References:

1. Aleksander F. Psihosomaticheskaja medicina. Principy i prakticheskoe primenenie. Per. s angl. Moskow: JeKSMOPress; 2002. 352 р. Russian.

2. Arushanjan JeB, Bejer JeV. Vzaimosvjaz’ psihojemocional’nogo sostojanija i immunnoj sistemy. Uspehi fiziologicheskih nauk. 2004;35(4):49-64. Russian.

3. Blejher VM, Fel’dman NB. Osobennosti lichnostnoj akcentuacii kak faktora predraspolozhennosti k nekotorym psihosomaticheskim zabolevanijam. Zhurnal nevropatologii i psihiatrii im. Korsakova. 1988;3:101-104. Russian.

4. Braun Dzh. Psihosomaticheskij podhod. Psihosomatika: vzaimosvjaz’ psihiki i zdorov’ja. Minsk; 1999. 244 р. Russian.

5. Kovalenko IV. Psykhosomatychni rozlady. Vinnytsia: TOV «Konsol»;2005. 32 р. Russian.

6. Mihajlov BV, Serdjuk AI, Fedoseev VA. Psihoterapija v obshhesomaticheskoj medicine: Klinicheskoe rukovodstvo. Mihajlov BV, editor. Kharkiv: Prapor, 2002. 128 p. Russian.

7. Mykhailov BV, Tabachnikov SI, Maruta NO, Kryshtal VV, Serdiuk OI. Stratehichni shliakhy rozvytku psykhoterapii ta medychnoi psykholohii v Ukraini. Ukrainskyi medychnyi almanakh. 2004; 7(4):99-102. Ukrainian.

8. Ovsjannikov SA, Cygankov BD. Pogranichnaja psihiatrija i somaticheskaja patologija. Kliniko-prakticheskoe rukovodstvo. Moskow: izdatel’stvo «Triada-Farm»; 2001. 99 p. Russian.

9. Praktychna psykhosomatyka: diahnostychni shkaly. Navchalnyi posibnyk. Chaban ОО, Khaustovа ОО, editor. Kyiv: Vydavnychyi dim Medknyha;2019. 112 p. Ukrainian.

10. Simonenko VB, Magaeva SV, Fisun AJa. Psihosomaticheskij faktor v ishodah jekstremal’nyh situacij. Moskow: izdatel’stvo BINOM; 2013. 160 р. Russian.

11. Stepanov YuM, Kononov IM, Zalievskyi VI. Psykhosomatychni stany u khvorykh hastroenterolohichnoho profiliu ta yikh medykamentozna korektsiia: metodychni rekomendatsii. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska derzhavna medychna akademiia; 2003. 28 р. Ukrainian.

12. S’juzan K, Kjeri LK. Stress na rabochem meste. Perevod s angl. Kharkiv: Izd-vo Gumanitarnyj centr; 2004. 236 р. Russian.

13. Kharchenko DM. Psykhosomatychni rozlady. Teorii, metody diahnostyky, rezultaty doslidzhen: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo»; 2015. 280 р. Ukrainian.

14. Khaustova OO. Metabolichnyi syndrom Kh (psykhosomatychnyi aspekt). Kyiv: Medknyha; 2009.126 р. Ukrainian. ISBN 978-966-96995-9-6

15. Chaban OS, Khaustova OO. Psykhosomatychna medytsyna: aspekty diahnostyky ta likuvannia. Kyiv: TOV «DSH Ltd»; 2004. 96 р. Ukrainian. ISBN 966-7013-19-7.