Інформативність методів променевої діагностики у виявленні гемангіом печінки

Наджафова Вафа Низамі кизи Азербайджанський медичний університет, Кафедра променевої діагностики та терапії Актуальність. Використання методів променевої діагностики, які зараз є неінвазивними і високоефективними методами в діагностиці вторинних новоутворень печінки, мають, за відсутності специфічності даних як клінічних так і лабораторних методів, велике практичне значення в обстеженні метастатичних уражень органів гепатобіліарної системи. Мета дослідження: порівняльна оцінка можливостей…

Оптимізація діагностики доклінічної дисфункції нирок при артеріальній гіпертензії та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

Л.М. Гаджібабірова НДІ кардіології ім.акад. Дж.Абдуллаева, Баку, Азербайджан З метою оптимізації діагностики ранньої ренальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, нами було обстежено 100 пацієнтів у віці від 35 до 58 років (середній вік 46,8 ± 0,68). В першу групу було включено 50 хворих АГ 1 і 2…

Біологічна діагностика запальних захворювань кишечника : поточні ідеї і майбутні досягнення.

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко Харківська медична академія післядипломної освіти У статті наведено огляд змін біологічних методів діагностики ВЗК. Проблема пізньої діагностики ВЗК залишається актуальною через збільшення частоти несприятливих наслідків захворювання за рахунок збільшення тривалості періоду, коли пацієнти не отримують належного лікування. Сьогодні добре відомі біологічні маркери запальних захворювань кишечника, які визначаються неінвазивними методами і…

Вираженість клінічних проявів і значення вітаміну Д в розвитку синдрому гіперандрогенії в періоді статевого дозрівання.

Талибли А.А., Алієва Е.М., Гурбанова Ф.А., Мустафаєва І.Р., Ісмайлова А.Дж., Амірасланова Ш.З. Азербайджанський Медичний Університет Кафедра акушерства і гінекології №1 Мета дослідження: вивчити вираженість суб’єктивних і клінічних проявів, а також особливості змін рівня вітаміну Д у дівчаток з синдромом гіперандрогенії в динаміці періоду статевого дозрівання. Обстежено 137 дівчаток з синдромом гіпенрандрогеніей (ГА) в періоді статевого…

Антиоксидантна система в нормі та при патології

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі Харківський Національний Медичний Університет В роботі представлені сучасні дані щодо складу та ролі антиоксидантної системи в організмі людини. Розглянуті стадії та складові системи (ферментативні та неферментативні), приведені класифікації. Доведена її участь в патогенезі хвороб та прогресуванні захворювань. Ключові слова: антиоксидантна система, склад, класифікація, роль в організмі….

Клінічна епідеміологія дисплазії сполучної тканини в студентській популяції. Пролапс мітрального клапану та фенотипічні ознаки ДСТ.

Ас. О.Є. Ніколенко. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. ДСТ і пролапс мітрального клапана – одна з найпоширеніших кардіологічних патологій серед молоді. Перебіг та прогноз залежать від частоти виникнення, тяжкості, багатофакторного впливу на органи та системи організму. Клініко-епідеміологічні методи встановлюють поширеність фенотипічних ознак ДСТ, третина студентів мають два та більше ознак ДСТ.  У студентів…

Як правильно оцінювати результати діагностичних тестів?

Доц. С.В. Краснокутський, проф. О.М. Корж. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті розглядаються підходи до оцінки діагностичних тестів для підтвердження або виключення хвороби. Надійність різних діагностичних методів оцінюють в спеціальних дослідженнях, де вивчається метод порівнюють з еталонним. Якщо результати збігаються, тоді це: істинно-позитивні результати (хвороба є і тест її підтверджує) або істинно-негативні (хвороби немає…

Міокардіальні м’язові містки коронарних артерій: діагностика і лікування у практиці сімейного лікаря

Проф. Т.М. Тихонова1, ас. О.Ю. Бичкова1, ас. Т.С. Бутова1, А.С. Внукова2. 1-Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2-Харківська медична академія післядипломної освіти  У статті викладені дані про поширеність, етіопатогенетичні аспекти, клінічні прояви, особливості діагностики та принципи лікування міокардіального м’язового містка. Звертається увага сімейних лікарів і лікарів-педіатрів на своєчасну діагностику даного вродженого стану. Наведено клінічний випадок…

Діагностика та лікування пацієнта з болем у спині

Проф. О.М. Корж1, канд. мед. наук. І.В. Корж2. 1-Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна 2-Інститут патології хребта та суглобів АМН України  Біль у спині за сукупністю соціально-економічних втрат за останні роки вийшла на провідне місце серед причин непрацездатності, у зв’язку з чим актуальна проблема швидкого ефективного знеболення та реабілітації даної численної групи пацієнтів. Незважаючи на…

Роль ендотеліну-1 та мелатоніну у механізмах коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому обструктивного апное сну

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти У роботі встановлено, що при дослідженнях у молодих хворих на ГЕРХ відзначається статистично достовірне зниження рівня метаболіту мелатоніну (6-СОМ) і статистично достовірне підвищення вмісту ендотеліну-1 в порівнянні з групою здорових осіб того ж віку і статі. Встановлено, що найбільш виражений дисбаланс між статистично достовірним зниженням…

Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії)

Доц. К.В. Вовк, доц. О.В. Сокрут, доц. А.Г. Резніченко, доц. С.В. Гріднєва, ас. М.В. Мартиненко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Обсяги роботи сімейного лікаря включають діагностику, лікування, багатофакторну профілактику захворювань внутрішніх органів, які не потребують лікування в умовах стаціонару. Захворювання біліарної системи є однією з провідних проблем медицини, зокрема гастроентерології. Обсяги роботи поширюються за…

Питання і проблеми діагностики та лікування залізодефіцитної анемії вагітних

Ас. С.В. Іванченко, В.О. Аралова Харківський національний медичний університет В роботі розглядаються причини виникнення, основні патогенетичні механізми та особливості перебігу залізодефіцитних анемій у вагітних. Представлені діагностичні та диференційно діагностичні підходи при постановці діагнозу. Наголошено на необхідності комплексного клініко-лабораторного обстеження пацієнтів даної категорії, що пов’язано зі складністю диференціальної діагностики при залізодефіцитної анемії та анемії хронічних захворювань….

Питання діагностики та лікування нетуберкульознихмікобактеріозів

Проф. Шевченко О.С, доц. Шевченко Р.С, доц. Тодорико Л.Д, доц.Погорєлова О.О. Харківський національний медичний університет. *Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» **Харківська медична академія післядипломної освіти. Останнім часом в Україні, як і в інших країнах Європи, відзначається зростання захворюваності нанетуберкульозні мікобактеріози. У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають питання діагностикита лікування микобактеріозів….

Ультразвукове дослідження селезенки у нормі і патології

Проф. А.А. Опарін, проф. А.Г. Опарін, доц. Л.О. Хоменко, доц. А.Є. Новохатня, ас. І.П. Кореновський. Харківська медична академія післядипломної освіти. У статті представлені сучасні дані про можливості ультразвукового дослідження селезінки в нормі і патології. Приведені конкретні ультразвукові описи основної патології селезінки, представлені питання їх диференціальної діагностики. Ключові слова: селезінка, ультразвукове дослідження, хвороби селезінки. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.063 Download.PDF

Системні васкуліти як міждисциплінарна проблема: діагностика, верифікація та класифікація захворювань

Проф. Л.М. Пасієшвілі Харківський національний медичний університет МОЗ України. Кафедра загальної практики — сімейної медицини та внутрішніх хвороб. В роботі розглянуті питання етіопатогенезу та діагностики системних васкулітів; наведені клінічні класифікації та етапи діагностичного пошуку. Надана характеристика генетичних маркерів окремих системних васкулітів. Ключові слова: системні васкуліти, етіологія, патогенез, класифікація, діагностичний пошук. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2018.02.010 Download.PDF

Актуальні питання сучасної діагностики і тактики ведення пацієнтів з ознаками гігантоклітинного артеріїту

Проф. А.П. Кузьміна ДЗ Дніпропетровська медична академія МОЗ України Гiгантоклiтинний артеріїт (ГКА) є васкулiтом, що ушкоджує переважно великі і середні артерії, тому в класифікації системних васкулітів віднесений до васкулітів з переважним ураженням великих судин. Для ГКА типовими є ураження екстракраніальних гілок аорти і внутрішньочерепних судин, при цьому також часто залучаються аорта і її великі гілки….