Особливості якості життя у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень у осіб молодого віку.

Проф. А.Г. Опарін, Н.В. Семенова, к.м.н. Т.Н. Опаріна Харківська медична академія післядипломної освіти Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) найбільш часто супроводжує гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ). Дослідження якості життя у молодих пацієнтів практично не проводилися. Мета нашого дослідження – вивчити особливості якості життя молодих пацієнтів з поєднаним перебігом ГЕРХ та ХОЗЛ. Нами були взяті дві групи…

Роль гормонів жирової тканини у формуванні та перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у поєднанні з ожирінням.

Проф. О.А. Опарін, О.М. Маляр, к.м.н. Т.Н. Опаріна, Е. Я. Абакумова Харківська медична академія післядипломної освіти Мета: Дослідити рівень лептину у хворих гастроезофагеальної рефлюксної хворобою з супутнім ожирінням і оцінити його вплив на перебіг захворювання. Матеріали і результати. У дослідженні брало участь 50 пацієнтів. До першої групи увійшли хворі ГЕРБ з супутнім ожирінням, другу групу…

Поєднане виявлення неорганічних синдромів шлунково-кишкового тракту і їх диференційна діагностика.

Р.І. Халафова Поліклініка вищого військового училища ім. Г.А. Алієва Мета роботи. Вивчення частоти поєднань основних синдромів шлункового кишкового тракту (ШКТ) і диференціальна їх діагностика, що складаються з синдрому подразненого кишечника (СРК), синдрому функціональної диспепсії (СФД), хронічної ідіопатичної диспепсії (ХДС) і гастроезофагеальної хвороби (ГЕРБ). Основні синдроми ШКТ досить часто виявляються серед різних груп військовослужбовців та членів…

Особливості клінічного перебігу та моторно-секреторних розладів при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із надлишковою вагою.

Проф. Опарін О.А., Маляр О.М. , Федченко Ю.Г. Харківська медична академія післядипломної освіти Мета: Ввчити механізми моторно-секреторних порушень у хворих молодого віку на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із супутнім ожирінням. Матеріали та результати. У дослідженні брало участь 55 пацієнтів. До першої групи ввійшли хворі на ГЕРХ із супутнім ожирінням, друга група включала хворих на ГЕРХ без…

Питання ведення запальних захворювань кишечника на етапі первинної ланки надання медичної допомоги.

Доц. М. С. Бринза, ас. К. Г. Уварова Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна Запальні захворювання кишечника є одними з багатьох хронічних процесів, які в разі неадекватної діагностики та нераціонального лікування з часом призводять до надзвичайно несприятливих наслідків. Таким чином, своєчасне встановлення діагнозу, а також призначення ефективної терапії і подальше ретельне спостереження хворих з запальними…

Біологічна діагностика запальних захворювань кишечника : поточні ідеї і майбутні досягнення.

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко Харківська медична академія післядипломної освіти У статті наведено огляд змін біологічних методів діагностики ВЗК. Проблема пізньої діагностики ВЗК залишається актуальною через збільшення частоти несприятливих наслідків захворювання за рахунок збільшення тривалості періоду, коли пацієнти не отримують належного лікування. Сьогодні добре відомі біологічні маркери запальних захворювань кишечника, які визначаються неінвазивними методами і…

Значення васпіну у зовнішній та внутрішній секреторній діяльності підшлункової залози.

Ас. Д.І. Пильов Харківський національний медичний університет, Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології Провести аналіз даних наукової літератури про значення васпіна як патогенетичної ланки в розвитку недостатності функції підшлункової залози при цукровому діабеті 2-го типу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Проведено пошук літературних джерел в наукометричних базах Scopus і Web of Science, в пошуковій електронній системі…

Helicobacter pylori в клініці внутрішніх хвороб

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена аналізу літератури щодо проблеми можливого зв’язку Helicobacter pylori в патогенезі різної позашлункової патології – цукрового діабету, метаболічного синдрому, серцево-судинних захворювань і розсіяного склерозу. Не виключено, що інфекція Helicobacter pylori відіграє самостійну роль в патогенезі цих захворювань. Ключові слова: хелікобактерна інфекція, цукровий діабет…

Біліарний панкреатит: причини розвитку і підходи до лікування

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко. Харківська медична академія післядипломної освіти. Біліарна патологія — найбільш часта причина розвитку гострого і загострення хронічного панкреатиту . Особливістю біліарного панкреатиту, що відрізняє його від інших форм панкреатиту, є поєднання екзокринної недостатності підшлункової залози з хронічною біліарною недостатністю, що відображається на якості травного процесу. Представлені основні чинники розвитку, симптоми,…

Роль препарату мелатоніну в комплексній терапії пацієнтів з гастроезофагеальною рефлексною хворобою та з синдромом нічного апное сну

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти У роботи показано, що включення мелатоніну в стандартну схему лікування хворих ГЕРХ з супутнім синдромом обструктивного апное сну не тільки виправдано клінічно, так скорочує терміни настання клінічної ремісії як основний, так і супутньої патології, з великим ступенем вірогідності підвищує рівень ЯЖ пацієнтів, особливо шкал психічного…

Клініко-патогенетичні паралелі при одночасному перебігу аутоімунного тиреоїдиту і ГЕРХ у осіб молодого віку

Н.А. Яранцева Харківська медична академія післядипломної освіти, Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології Мета даної статті вивчити загальні патогенетичні механізми та особливості клінічної картини при поєднаному перебігу ГЕРХ і АІТ. Аутоімунний процес веде до запалення в тканинах щитовидної залози, її дистрофії і подальшого фіброзу. Зниження синтезу тіреодних гормонів підсилює вироблення ТТГ, який за принципом зворотного…

Порушення сну, його механізми та корекція у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та нейроциркуляторну дистонію

І.О. Балаклицька Харківська медична академія післядипломної освіти У роботі показана роль мелатоніно-серотонинової системи в механізмах формування інсомнії при ГЕРХ з супутньою НЦД. Обстежено чотири групи хворих, які страждають ізольованою ГЕРХ та інсомнією і ГЕРХ із супутньою НЦД і інсомнією. Двом групам до стандартної терапії додавали препарат мелатоніну. Досліджували якість сну за опитувальником PSQI, моторно-секреторні зміни…

Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою роботи було дослідження зв’язку генетичного поліморфізму маркера G276T гена ADIPOQ з виразністю метаболічних порушень і змінами деяких печінкових показників при коморбідності гіпертонічної хвороби (ГХ) і неалкогольний жирової хвороби печінки (НАЖХП). Об’єктом дослідження були 116 пацієнтів з коморбидность НАЖХП і ГХ II стадії, 2 ступеня. Середній вік пацієнтів…

Роль ендотеліну-1 та мелатоніну у механізмах коморбідного перебігу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та синдрому обструктивного апное сну

Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов Харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти У роботі встановлено, що при дослідженнях у молодих хворих на ГЕРХ відзначається статистично достовірне зниження рівня метаболіту мелатоніну (6-СОМ) і статистично достовірне підвищення вмісту ендотеліну-1 в порівнянні з групою здорових осіб того ж віку і статі. Встановлено, що найбільш виражений дисбаланс між статистично достовірним зниженням…

Тактика сімейного лікаря при захворюваннях жовчовивідної системи (діагностичні критерії)

Доц. К.В. Вовк, доц. О.В. Сокрут, доц. А.Г. Резніченко, доц. С.В. Гріднєва, ас. М.В. Мартиненко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Обсяги роботи сімейного лікаря включають діагностику, лікування, багатофакторну профілактику захворювань внутрішніх органів, які не потребують лікування в умовах стаціонару. Захворювання біліарної системи є однією з провідних проблем медицини, зокрема гастроентерології. Обсяги роботи поширюються за…

Роль і місце греліну в патології захворювань органів шлунково-кишкового тракту

А.А. Кудрявцев Харківська медична академія післядипломної освіти На сьогоднішній день захворювання органів травлення залишаються однією з найбільш актуальних проблем сучасної медицини. Значну увагу вчені приділяють біохімічним і молекулярним механізмам, що лежать в основі розвитку цих патологій. За останні роки відкриті нові гормони і нейромедіатори, які регулюють енергетичний обмін і харчову поведінку, в тому числі грелін…

Оцінка показників фетуіна-А у пацієнтів з коморбідністю неалкогольної жирової хвороби печінки і артеріальної гіпертензії

Доц. К.О. Просоленко Харківський національний медичний університет Метою нашого дослідження було вивчити вміст сироваткового фетуіна А у пацієнтів з НАЖХП і її коморбідністю з ГХ або ренопаренхіматозною АГ, а також оцінити зв’язок цього показника з основними патогенетичними факторами цих захворювань. Всі пацієнти були розділені на п’ять груп: група I – пацієнти з НАЖХП (60 пацієнтів),…

Особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Ас. А.С. Внукова Харківська медична академія післядипломної освіти Вивчити особливості моторно-секреторних порушень у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) і гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Для дослідження було взято 110 пацієнтів. Першу групу склали 66 пацієнтів з ІХС із супутньою ГЕРХ. Друга група складалася з 44 пацієнтів з ІХС без супутньої патології. Контролем служили 20 практично…

Ерозивна та неерозивна форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко Харківська медична академія післядипломної освіти У статті розглянуто питання сучасного розуміння клітинних і молекулярних механізмів патогенезу ГЕРХ-асоційованого запалення слизової оболонки стравоходу припускає складні і багатофакторні імуноопосередковані ефекти повторної дії рефлюксів шлункового вмісту з різною величиною рН. До недавнього часу зміна показників добової рН-метрії в кислу сторону чітко асоціювалося з…

Потенційна роль каллістатіну як нового біомаркера неінвазивної діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі гіпертонічної хвороби

Проф. О.Я. Бабак, проф. Н.М. Железнякова, ас. А.О. Рождественська Харківський національний медичний університет Відомо, що неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) визнана одним з найбільш поширеним захворюванням в XXI столітті. Варіантом коморбидного перебігу захворювання є розвиток НАЖХП на тлі гіпертонічної хвороби (ГХ), яка збільшує ризики прогресування неалкогольного стеатозу до неалкогольного стеатогепатиту (НАСГ). Недоліки біопсії печінки визначають…