Постхолецистектомічний синдром: новий погляд на давню проблему та можливості патогенетичної терапії

Проф. Звягінцева Т.Д., доц. Чернобай А.І., ас. Ярошенко А.В., проф. Опарін А.Г.

Харківський національний медичний університет

У статті з сучасних позицій наведено патогенетичну та клінічну характеристику ПХЕС як дисфункцію сфінктера Одді, розкрито механізми розвитку даної патології, принципи терапії з включенням препарату Ровахол, що містить шість рослинних монотерпенів. Наведено матеріали власних спостережень лікування хворих з дисфункцією сфінктера Одді після лапароскопічної холецистектомії препаратом Ровахол. Доведено протизапальну, літолітичну, гіпохолестеринемічну та плейотропну дію препарату Ровахол. Ровахол слід позиціонувати як патогенетичний натуральний засіб для лікування дисфункції сфінктера Одді, біліарного сладжу у пацієнтів, які перенесли холецистектомію з приводу жовчнокам’яної хвороби.

Ключові слова: лапароскопічна холецистектомія, постхолецистектомічний синдром (ПХЕС), дисфункція сфінктера Одді, монотерпени, Ровахол.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.067

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Звягінцева, Т.Д. Постхолецистектомічний синдром: новий погляд на давню проблему та можливості патогенетичної терапії / Т.Д. Звягінцева,  А.І. Чернобай, А.В. Ярошенко, А.Г. Опарін // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 67-77. doi: 10.15407/internalmed2023.01.067

Zviahintseva TD, Chernobai AI, Yaroshenko AV, Oparin AG. Postkholetsystektomichnyi syndrom: novyi pohliad na davniu problemu ta mozhlyvosti patohenetychnoi terapii [Postcholecystectomy syndrome: a new look at the old problem and the possibilities of pathogenetic therapy]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:67-77. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.067