Історія медичного повсякдення як проєкційний напрям історико-медичних розвідок

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков, доц. Г. Л. Демочко

Харківський національний медичний університет

Кафедра суспільних наук

У статті обґрунтовується перспективність нового напряму історико-медичних досліджень — історії медичного повсякдення, визначаються його предмет, дослідницькі завдання, науковий інструментарій, зв’язок з іншими дисциплінами. Автори доходять висновку, що під історією медичного повсякдення слід розуміти специфічний науковий напрям соціальної історії медицини, в межах якого досліджуються, по-перше, санітарні умови проживання, захворюваність, способи лікування, медичне обслуговування населення в певний історичний період на побутовому рівні, а також його ставлення до цих чинників, що виражалося в поведінкових проявах; по-друге, повсякденний світ медичного персоналу; по-третє, комунікативні практики лікувальника і пацієнта.

Ключові слова: антропологічний підхід, «історія знизу», історія повсякдення, методологія, соціальна історія медицини.

https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.023

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

Робак, І.Ю. Історія медичного повсякдення як проєкційний напрям історико-медичних розвідок / І. Ю. Робак, В. А. Альков, Г. Л. Демочко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2023. – № 1. – С. 23-27. doi: 10.15407/internalmed2023.01.023

Robak IYu, Alkov VA, Demochko HL. Istoriia medychnoho povsiakdennia yak proiektsiinyi napriam istoryko-medychnykh rozvidok [History of medical everyday as a projectional direction of historical and medical studies]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2023;1:23-27. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2023.01.023