About perspectives for the development of school medicine in Ukraine

Prof. Strashok L.A., prof. Danilenko G.M., PHD Zavelya E.M., PHD Isakova M.Y., PHD Yeshchenko A.V.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

SI «Institute of Children and Adolescents Health Care of the NAMS of Ukraine»

The article presents the history of the development of school medicine in Ukraine, the birth of national school hygiene as an independent science. It was emphasized that school medical services are very important both in maintaining the health of the younger generation and in providing the best conditions for its formation, health promotion, and prevention of pathological conditions. In 1922–1935, institutes of health care for children and adolescents and institutes for the protection of motherhood and childhood were opened in Ukraine for the scientific development of health care issues for schoolchildren and adolescents. In October 1922, the first Ukrainian State Institute for Maternal and Child Health was opened in Kharkiv, which is now called SI «Institute of Children and Adolescents Health Care of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine». The Institute has become a leading research institution in Ukraine, which coordinates research on «Health Care of schoolchildren and adolescents», trains highly qualified personnel, publishes methodological and informational materials for implementation in practice, conducts scientific and practical conferences, and scientific symposiums on topical issues, including school medicine. According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 31 of January 20, 2021 «On approval of the Procedure for providing medical care to students of general secondary education» medical care for students is now provided by a medical worker who is a member of the educational institution. Ways to improve the organization of medical care for students in secondary schools for more effective development of school medicine, the expediency of using the resources of the SI «Institute of Children and Adolescents Health Care of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» are presented. Therefore, only the combined work of educational and health care institutions can provide the most favorable conditions for maintaining the health of students.

Key words: school medicine; school hygiene; medical care of students; a medical worker of an educational institution; development prospects

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2022.02.011

Download.PDF (ukr)

Для цитування:

  1. Страшок, Л.А. Про перспективи розвитку шкільної медицини в Україні / Л.А.Страшок, Г.М.Даниленко, Е.М.Завеля, М.Ю.Ісакова, А.В.Єщенко // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 2. – С. 11-16. doi: 15407/internalmed2022.02.011
  2. Strashok LA, Danilenko GM, Zavelya EM, Isakova MY, Yeshchenko AV. [About perspectives for the development of school medicine in Ukraine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;2:11-16. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.02.011

References

  1. Holmogorova GT. Put’ k zdraviju ili nauka sohranjat’ svoe zdorov’e – pervaja kniga na russkom jazyke o profilakticheskoj medicine. Profilakticheskaja medicina. 2019. T. 22. № 6. Р 114-117. Russian. https://doi.org/10.17116/profmed201922062114

2. Petrenko I. Vnesok likarya-hihiyenista F.F.Erismana (1842- 1915) v orhanizaciyu osvitn”oho prostoru klasnoyi kimnaty. Innovatyka u vyxovanni. 2019;9:345-352. Ukrainian. https://doi.org/10.35619/iiu.v0i9.147

3. Simonjan RZ. Istorija mediciny: s drevnejshih vremen do sovremennosti: uchebnoe posobie dlja studentov lechebnyh fakul’tetov obrazovatel’nyh organizacij vysshego obrazovanija. Cheboksary: Izdatel’skij dom «Sreda»;2020. Р 224. Russian. https://doi.org/10.31483/a-143

4. Vodyanyj OM. D.M.Lyevyenson ta doslidzhennya z pytan” shkil”noyi hihiyeny. Hileya: naukovyj visnyk; 2015. Vyp. 100. Р 43-46. Ukrainian. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_100_11

5. Shevchenko YuL, Tyuryn VP. N.Y.Pyrohov y S.P.Botkyn. Vestnyk Nacyonal”noho medyko-xyrurhycheskoho Centra ym. N.Y.Pyrohova. 2020. T. 15. № 3, chast” 1. Р. 76-84. Russian. doi: 10.25881/ BPNMSC.2020.62.33.015

6. Chaban MP, Shevcova ZI, Haponov VV. Mykola Kudryc”kyj: vid zems”koho likarya – do profesora. Hastroenterolohiya. 2020. T. 54. № 1. Р 70-76. Russian. https://doi.org/10.22141/2308-2097.54.1.2020.199145

7. Pro udoskonalennya ambulatorno-poliklinichnoyi dopomohy dityam v Ukrayini: Nakaz MOZ Ukrayiny vid 29.11.2002r. №434 [Internet]. Derzhkomarxiv Ukrayiny. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0434282- 02#Text

8. Pro zatverdzhennya Poryadku zdijsnennya medychnoho obsluhovuvannya uchniv zakladiv zahal”noyi seredn”oyi osvity: Postanova Kabinetu ministriv Ukrayiny vid 20.01.2021r. №31 [Internet]. Derzhkomarxiv Ukrayiny. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31-2021- %D0%BF#Text

9. Pro zatverdzhennya Typovyx shtatnyx normatyviv zakladiv zahal”noyi seredn”oyi osvity: Nakaz MON Ukrayiny vid 06.12.2010 №1205 [Internet] / Derzhkomarxiv Ukrayiny. Available from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1308-10#TextЗначення звичок у студентському житті: результати і наслідки