A life dedicated to dental science. Professor Makeev Valentin Fedorovich – 80.

As.prof. Hrynovets V. S., As.prof. Telishevska U.D.

Lviv National Medical University named by Danylo Halytsky

This year, the dental community had a great honor to celebrate the 80th anniversary of the outstanding personality of Ukrainian dentistry — doctor, scientist, organizer of the medical industry, teacher Valentin Fedorovich Makeev. Valentin Fedorovich – representative of the first graduation of the Faculty of Dentistry of the Lviv State Medical Institute in 1963. During his many years of scientific activity, Professor V.F. Professor V. F. Makeev is the author of over 400 scientific and scientific-methodical works, incl. 16 monographs, 25 copyright certificates and 23 patents of Ukraine, 3 methodological recommendations and 15 innovations were published in the sectoral register of the Ministry of Health of Ukraine for practical health care, as well as a dictionary of dental terminology. Professor VF Makeev trained 2 doctors of medical sciences, 35 candidates of medical sciences, 35 masters of medicine in the specialty “orthopedic dentistry”.

Key words: Makeev V.F., Ukrainian dental school, Lviv State Medical Institute, Department of Prosthetic Dentistry, Danylo Halytsky Lviv National Medical University.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.095

Download.PDF (ukr)

Cite:

  1. Гриновець, В.С. Життя, присвячене стоматологічній науці. Професорові Макєєву Валентину Федоровичу — 80 / В.С. Гриновець, У.Д. Телішевська // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 95-99. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.095
  2. Hrynovets VS, Telishevska UD. Zhyttia, prysviachene stomatolohichnii nautsi. Profesorovi Makieievu Valentynu Fedorovychu — 80. [A life dedicated to dental science. Professor Makeev Valentin Fedorovich – 80]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:95-99. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.095

References

  1. Lvivskyi derzhavnyi medychnyi instytut. Lviv: Slovnyk; 1994. Ukraininan
  2. Stupnytskyi RM, Mahlovanyi AV, Hrynovets VS, Kukhta VS. Stomatolohichnomu fakultetu u Lvovi — 50 rokiv. Lviv; 2008.  Ukraininan
  3. Makieiev VF, Zimenkovskyi BS, Gzhehotskyi MR, Lutsyk OD. Profesory lvivskoho natsionalnoho medychnoho universytetu imeni Danyla Halytskoho: 1784- 2006. Lviv: Nautilus; 2006. Ukraininan
  4. Zimenkovskyi BS, Zimenkovskyi BS, Hzhehotskyi MR, Lutsyk OD, Hrynovets VS, Hrynovets AH. Lvivskyi natsionalnyi medychnyi universytet imeni Danyla Halytskoho — 230. Istorychne yuvileine vydannia. Kyiv: TOV «Lohos Ukraina»; 2014. 295 р. Ukraininan
  5. Kordiiak AYu., Hrynovets VS, Hrynovets VI. Do 75-richchia vid dnia narodzhennia profesora Makieieva Valentyna Fedorovychа. Stomatolohichni novyny: zb. prats z aktualnykh problem stomatolohii. -Vyp. 15. F. Makieiev, editor.  Lviv; 2016. Р 9-10. Ukraininan