Doctor-enlightener Kostya Solukha

Borys Tkach

Head of the Health Department of Khmelnytsky City Council, NGO «Medical Club named after Stepan Rudansky», Khmelnytsky

The article tells about the activity of the well-known public and educational figure Kostya Solukha in the field of health care of Podillya and the organization of higher education in Podillya.

Key Words: Kostya Solukha, Prosvita, Zemstvo Hospital, Ukrainian State University, Ukrainian Red Cross.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.092

Download.PDF (ukr)

Cite:

  1. Ткач, Б.В. Лікар-просвітянин Кость Солуха // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 92-94. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.092
  2. Tkach BV. Likar-prosvitianyn Kost Solukha. [Doctor-enlightener Kostya Solukha]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:92-94. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.092

References

  1. «Prosvita» v dukhovno-kulturnomu pidnesenni Ukrainy». V. P. Matska, editors. Khmelnytskyi, Prosvita; 2005. Ukraininan
  2. Istoriia Ukrainy: malovidomi imena, podii fakty. Khmelnytskyi-Kamianets-Podilskyi, Abetka-NOVA, 2004 . Ukraininan
  3. Dukhovni vytoky Podillia: tvortsi istorii kraiu. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Khmelnytskyi, Podillia; 1994. Ukraininan
  4. Zavalniuk OM. Istoriia Kamianets-Podilskoho derzhavnoho ukrainskoho universytetu v imenakh (1918-1921 rr.). Kamianets-Podilskyi:Abetka-NOVA; 2006. Ukraininan
  5. Kopylov AO, Zavalniuk OM. Kamianets-Podilskyi derzhavnyi ukrainskyi universytet: vid idei do likvidatsii (1918—1921 rr.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal.1999;4 . Ukraininan
  6. Yesiunin SM. Vydatnyi likar, zasnovnyk Podilskoi «Prosvity» .Ye; 2011, 13 travnia. Ukraininan
  7. Krylov EK. Vdiachnist blahodiinykam — mirylo liudianosti. Dilove misto. 2011; 37. Ukrainіan
  8. Moshak MI. Shche raz pro Kostia Solukhu ta vshanuvannia yoho pamiati. Podolianyn; 2011, 11 lystopada. Ukraininan