Аnalysis of separate health status of the population of Ukraine in the XXI century.

O.A. Yevdokimenko

Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine

Some indicators of the health status of the population of Ukraine in the XXI century are characterized. The analysis of reporting statistical information of the State Statistics Service of Ukraine and the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of Ukraine was carried out. Some indicators of the current state of health of the world’s population in the world regions, indicators of the dynamics of morbidity and hospitalized morbidity of certain diseases of the population of Ukraine are characterized. The structure and causes of mortality in the world and the dynamics of mortality rates from certain diseases among the Ukrainian population are presented. The main causes of mortality from external and from all causes of the entire population of the country and mortality of children under 1 year are outlined.

Key Words: state of health of the population, statistical indicators, demographic situation, WHO, morbidity, mortality, separate types of diseases.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.082

Download.PDF  (ukr)

Cite:

 1. Євдокименко, О.А. Аналіз окремих показників стану здоров’я населення України у XXI столітті // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 82-91. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.082
 2. Yevdokimenko OA. Analiz okremykh pokaznykiv stanu zdorovia naselennia Ukrainy u XXI stolitti. [Аnalysis of separate health status of the population of Ukraine in the XXI century]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:82-91. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.082

References

 1. Pokaznyky zdorovia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorovia v Ukraini za 2019—2020 roky. V.M. Zabolotko, N.H. Kravchuk, I.Ye. Steshenko, editors. Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. Kyiv; 2021.  198 р. Ukraininan
 2. Medychni kadry ta merezha zakladiv okhorony zdorovia systemy MOZ Ukrainy za 2019-2020 roky . M. Zabolotko, I.Ye. Steshenko, O.A. Yevdokimenko, L.B. Kharkevych, editors. Tsentr medychnoi statystyky MOZ Ukrainy.  Kyiv; 2021.  64 р. Ukraininan
 3. Indeks zdorovia. Ukraina — 2019: Rezultaty zahalnonatsionalnoho doslidzhennia. Kyiv; 2020. Ukraininan
 4. Dani hlobalnoho opytuvannia «Kinets roku». Asotsiatsiia Gallup International, Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii, liutyi 2020 roku. Ukraininan
 5. Desiat problem zdravookhranenyia, nad kotorыmy VOOZ budet rabotat v 2019 hodu. https://www.who.int/ru/newsroom/feature-stories/ten-threats-to-global-health-in-2019.
 6. Instruktsii po zberezhenniu psykhychnoho zdorovia. Departament VOOZ «Psykhychne zdorovia ta vykorystannia psykhoaktyvnykh rechovyn. https://www.who.int/en/health-topics/ health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3.
 7. Kovalenko VM, Kornatskyi VM, Manoilenko TS, Dorokhina AM, Revenko IL, Bieliaieva TV, Adaricheva ZhH. Stan zdorovia narodu Ukrainy. Novi zahrozy ta vyklyky.; «Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut kardiolohii imeni akad. M.D. Strazheska». Kyiv: «Hordon» 2020.  197 р. Ukraininan
 8. Koshchel NM, Pysarchuk AV, Pysarchuk LV. Smertnost ot serdechno-sosudychstыkh zabolevanyi v starnakh Evropы: sviaz s sostoianyem systemы zdravookhranenyia (medykodemohrafycheskoe yssledovanye) / Problemы starenyia y dolholetyia. 2019;1:66-79. Russian
 9. Krynychko LR. Otsinka suchasnoho stanu zdorovia naselennia Ukrainy. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia. 2020;4(94): 142—149. Ukraininan
 10. Chepelevska LA. Tendentsii medyko-demohrafichnykh pokaznykiv Ukrainy u KhKhI stolitti. Zdorovia natsii. 2018;1:48—53. Ukraininan
 11. Chepelevska LA, Dziuba ОМ. Problemy medyko-demohrafichnoi sytuatsii ta zakhody z yii pokrashchennia. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2017;1 (71):19—23. Ukraininan