Podilsky doctors ‘society — one of the first scientific medical societies on the territory of Ukraine.

B.V. Tkach

Health Department of Khmelnytskyi City Council, NGO “Stepan Rudanskiy Medical Club”, Khmelnytskyi

The article reviews and analyzes the processes of formation and activity of the Podolsky Physicians Society in the second half of the 19th – beginning of the 20th centuries. as one of the first medicinal societies in the territory of modern Ukraine.

Key Words: Podilsky Doctors Society, Medicinal Societies, Kamianets, Podilskyi guberniya.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.123

Download.PDF

For citing:

  1. Ткач, Б.В. Товариство подільських лікарів — одне із перших наукових лікарських товариств на території України // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 123-126. doi: 10.15407/internalmed2019.02.123
  2. Tkach BV. [Podilsky doctors′ society — one of the first scientific medical societies on the territory of Ukraine]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:123-126. doi: 10.15407/internalmed2019.02.123. Ukrainian.

References:

1. Antoshhuk KF. Z istoriji medycyny ХVIII-ХIХ st. Podiljsjka starovyna: Naukovyj zbirnyk. Vypusk 4: Do 90-richchja muzeju. Vinnycjkyj oblasnyj krajeznavchyj muzej. Vinnycja: Derzhavna kartoghrafichna fabryka; 2008. Ukrainian.

2. Bazhenov LV. Istorychne krajeznavstvo Pravoberezhnoji Ukrajiny ХIХ – pochatku ХХ st. Khmeljnycjkyj; 1995. Ukrainian.

3. Bazhenov LV. Podillja v pracjakh doslidnykiv i krajeznavciv XIX-XX st. Istorioghrafija. Biobiblioghrafija. Materialy. Kam’janecj-Podiljsjkyj; 1993. Ukrainian.

4. Gholovko OF, Gholovko VO. Istorija medycyny Podillja (kinecj XVIII – pochatok ХХ st.). Vinnycja. Kam’janecj-Podiljsjkyj; 2000. Ukrainian.

5. Zavaljnjuk OM, Komarnicjkyj OB. Mynule i suchasne Kam’jancja-Podiljsjkogho. Vypusk 1. Kam’janecj-Podiljsjkyj; 2003. Ukrainian.

6. Kam’janecj-Podiljsjkyj. Turystychnyj putivnyk. Ljviv: Centr Jevropy; 2007. Ukrainian.

7. Mazuryk JV. Narysy pro mynule i sjoghodennja medycyny Kam’jancja-Podiljsjkogho i Khmeljnychchyny. Kam’janecj-Podiljsjkyj: Abetka; 1999. Ukrainian.

8. Moroz VM, Kompanecj VS, Azarsjkyj IM, Procek OGh, Pinchuk AK, Vajlo VI, Azarsjka OO, Romanjuk KO. Stanovlennja medychnoji nauky na Podilli. Khmeljnycjkyj-Vinnycja. Podillja; 1999. Ukrainian.

9. Poljaky na Khmeljnychchyni: poghljad krizj viky. Zbirnyk naukovykh pracj za materialamy mizhnarodnoji naukovoji konf. Khmeljnycjkyj. Podillja; 1999. Ukrainian.

10. Prokopchuk VS. Krajeznavstvo na Podilli: istorija i suchasnistj. Kyiv; 1995. Ukrainian.

11. Slobodjanjuk PJ, Flaksembergh AS, Ivakhov PJ. Medycyna Podillja. Khmeljnycjkyj; 2007. Ukrainian.

12. Tarasov JuM. Istorija Podillja u pracjakh Rolle J. VII Podiljsjka istoryko-krajeznavcha konferencija. Tezy dopovidej. Kam’janecj-Podiljsjkyj; 1987. Ukrainian.