Role of depression in medical practice

Prof. V.E. Goncharov, prof. V.M. Kozidubova, prof. S.M. Doluda, ass.prof. E.N. Barycheva, ass.prof. A.V. Gurnickiy

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

The material presented allows us to understand the extent of the problem of depressive disorders. The features of complaints and the course of the disease are described that allow the doctor to identify it in the early stages. The tactics of rendering assistance based on the modern achievements of psychiatry are proposed.

Key Words: depression, diagnosis, therapy.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2019.02.030

Download.PDF

For citing:

  1. Гончаров, В.Е. Роль депрессии во врачебной практике / В.Е. Гончаров, В.М. Козидубова, С.М. Долуда, Э.Н. Барычева, А.В. Гурницкий // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2019. – № 2. – С. 30-35. doi: 10.15407/internalmed2019.02.030
  2. Goncharov VE, Kozidubova VM, Doluda SM, Barycheva EN, Gurnickiy AV. [Role Of Depression In Medical Practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2019;2:30-35. doi: 10.15407/internalmed2019.02.030. Russian.

References:

1. Psykhiatrija. Kozidubova VM, Kuznjecov VM, Verbenko VA, Jur’jeva LM, Filjc OO, Babjuk ShShh, editors. Kharkiv (Ukraine): Oberigh; 2013. 1164 p. Ukrainian.

2. Jurj’eva LN. Klynycheskaja suycydologhyja: Monoghrafyja. Dnepropetrovsk (Ukraine): Poroghy; 2006. 472 p. Russian.

3. Marcenkovskyj YA. Lekcyy po psykhyatryy dlja vrachej obshhej praktyky y semejnykh vrachej. Kiev (Ukraine): Byblyoteka Zdorovj’e Ukrayny; 2013. 516 p. Russian.

5. Desjatnykov VF, Sorokyna TT. Skrytye depressyy v praktyke vracha. Minsk (Belarus): «Vyshejshaja shkola»; 1981. 239 p. Russian.

6. Khvysjuk OM, Marchenko VGh, Mykhajlov BV. Medychna dopomogha uchasnykam bojovykh dij: navchaljnyj posibnyk. Kharkiv(Ukraine): Planeta-Prynt; 2017; 448 p. Ukrainian.

7. Aleksandrovskyj JuA, Lobastov OS, Spyvak LY, Shhukyn BP. Psykhoghenyy v ekstremaljnykh uslovyjakh. Moscow (Russia): Medycyna; 1991. 96 p. Russian.

8. Pshuk NGh, Stukan LV. Socialjni fobiji u pidlitkiv. Vinnytsia (Ukraine): Oblasna drukarnja; 2007. 163 p. Ukrainian.

9. Bykov JuV, Bekker RA, Reznykov MK. Rezystentnye depressyy praktycheskoe rukovodstvo. Kiev (Ukraine): Medknygha; 2013. 400 p. Russian.

10. Pyvenj BN, Sheremetj’eva YY. Smeshannye formy psykhycheskykh zabolevanyj. Novosybyrsk (Russia): Nauka; 2003. 125 p. Russian.

11. Sosin IK, Chuev JuF. Narkologhija: nacionaljnyj pidruchnyk [dlja likariv-narkologhiv zakladiv (fakultjtetiv) pisljadyplomnoji osvity IV rivnja aktredytaciji]. Kharkiv (Ukraine): Koleghium; 2014. 1499 p. Ukrainian. ISBN 978-966-8604-95-9.

12. Naprjejenko OK. Necyrkuljarni depresiji. Kiev (Ukraine): Sofija-A; 2013. 623 p. Ukrainian.

13. Smulevych AB. Depressyy pry somatycheskykh y psykhycheskykh zabolevanyjakh. Moscow: Medycynskoe ynformacyonnoe aghenstvo; 2007. 432 p. Russian.

14. Krasnov VN. Terapyja antydepressantamy y drughye metody lechenyja depressyvnykh rasstrojstv. Doklad rabochej ghruppy CINP na osnove obzora dokazateljnykh dannykh. Kiev; 2009. 215 p. Russian.

15. Shacbergh AF, Koul DO, DeBattysta C, Smulevych AB, Yvanov SV. Rukovodstvo po klynycheskoj psykhofarmakologhyy [Manual of clinical psychopharmacology]. Moscow (Russia): MED-press-ynform; 2013. 606 p. Russian.

16. Maruta NA, Panjko TV, Javdak YA, Semykyna EE, Koljadko SP, Kalenskaja GhJU. Kryteryj kachestva zhyzny v psykhyatrycheskoj praktyke: monoghrafyja. Kharkiv(Ukraine): Arsys, LTD; 2004. 240 p. Russian.