Оптимізація діагностики доклінічної дисфункції нирок при артеріальній гіпертензії та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

Л.М. Гаджібабірова

НДІ кардіології ім.акадДж.Абдуллаева, Баку, Азербайджан

З метою оптимізації діагностики ранньої ренальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, нами було обстежено 100 пацієнтів у віці від 35 до 58 років (середній вік 46,8 ± 0,68). В першу групу було включено 50 хворих АГ 1 і 2 ступеня, 2 групу склали 50 пацієнтів з поєднанням АГ і цукрового діабету 2 типу. У всіх хворих визначали концентрацію креатиніну, цистатину С, сечової кислоти, розраховували швидкість клубочкової фільтрації за формулами Kokroft-Gault, MDRD, CKD EPI, Hoek. Поряд з цим виявляли ступінь альбумінурії, проводили ультразвукове дослідження для визначення біометричних показників нирок і доплерографію ренальних судин. Як у хворих АГ, так і при її поєднанні з ЦД 2 типу виявлялося підвищення рівня цистатину С і сечової кислоти в крові. Обчислення СКФ за різними формулами з більшою частотою виявляло незначне зниження ренальної функції при використанні формули Hoek, заснованої на цистатині в порівнянні з розрахунком за креатиніном. При виявленні ступеня альбумінурії у 9% хворих АГ 1 ступеня та у 21% хворих на АГ 2 ступеня була виявлена ​​альбумінурія градації А2. У 2 групі альбумінурія градації А2 була виявлена ​​у 36%, а у 4% – градація А3. Ультразвукове дослідження виявило достовірне збільшення обсягу нирок (224,6 ± 3,17см3; р <0,001) у пацієнтів 2 групи. Доплерографія в обох групах виявила зниження швидкісних показників і збільшення індексів резистентності і пульсаційності. Таким чином комплекс методів, що включає визначення рівня цистатину С і сечової кислоти в крові, розрахунок СКФ по цистатину С, виявлення ступеня альбумінурії та УЗД нирок має важливе значення для діагностики доклінічного ураження нирок у хворих АГ і при АГ з суміжним плином з ЦД 2 типу.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2 типу, швидкість клубочкової фільтрації, цистатин С, альбумінурія категорії А2, ультразвукове дослідження нирок.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.01.116

Download.PDF (rus)

Для цитування:

1. Гаджибабирова, Л.М. Оптимизация диагностики доклинической дисфункции почек при артериальной гипертензии и ее сочетании с сахарным диабетом 2 типа // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – №1. – С. 116-120. doi: 10.15407/internalmed2021.01.116

2. Hajibabirova LM. [Optimization of the diagnosis of preclinical renal dysfunction in arterial hypertension and its combination with type 2 diabetes mellitus]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;1:116-120. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.01.116