Клініко-патогенетичні паралелі при одночасному перебігу аутоімунного тиреоїдиту і ГЕРХ у осіб молодого віку

Н.А. Яранцева

Харківська медична академія післядипломної освіти, Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології

Мета даної статті вивчити загальні патогенетичні механізми та особливості клінічної картини при поєднаному перебігу ГЕРХ і АІТ. Аутоімунний процес веде до запалення в тканинах щитовидної залози, її дистрофії і подальшого фіброзу. Зниження синтезу тіреодних гормонів підсилює вироблення ТТГ, який за принципом зворотного зв’язку провокує зростання епітелію щитовидної залози. Наявність у гормонів щитовидної залози гастроінтестинальних ефектів дає підставу говорити про важливу роль ЩЗ у розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту. Гормони щитовидної залози впливають на швидкість і інтенсивність секреції травних залоз, а так само на тонус м’язів, моторно-евакуаторну функцію травного тракту, і швидкість репарації пошкоджених тканин.

Висновки: 1. Установлено чіткий кореляційний зв’язок між зниженням моторно-евакуаторної функції шлунка, посиленням кислотності шлункового соку і зниженням тіреодних гормонів і підвищенням ТТГ при коморбідному перебігу ГЕРХ і АІТ в стані гіпотиреозу; відмічено, що у хворих ГЕРХ з супутнім АІТ в порівнянні з хворими з ізольованою ГЕРХ був підвищений рівень тривожності, нейротизму і більш низький рівень якості життя; отримані дані свідчать про безпосередній вплив гормонів щитовидної залози на патогенетичні ланки ГЕРХ і посилення клінічної картини при поєднаному перебігу ГЕРХ і АІТ.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, аутоімунний тиреоидит, тиреоїдині гормони.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.106

Download.PDF(рос)

For citing:

1. Яранцева, Н.А. Клинико-патогенетические параллели при сочетанном течении аутоиммунного тиреоидита и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц молодого возраста // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 106-110. doi: 10.15407/internalmed2020.01.106

2. Yarantseva NA. [Clinical-pathogenetic parallels in the combined course of autoimmune thyroiditis and gastroesophageal reflux disease among young adults.]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:106-110. doi: 10.15407/internalmed2020.01.106. Russian.