Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою

Доц. К.О. Просоленко

Харківський національний медичний університет

Метою роботи було дослідження зв’язку генетичного поліморфізму маркера G276T гена ADIPOQ з виразністю метаболічних порушень і змінами деяких печінкових показників при коморбідності гіпертонічної хвороби (ГХ) і неалкогольний жирової хвороби печінки (НАЖХП).

Об’єктом дослідження були 116 пацієнтів з коморбидность НАЖХП і ГХ II стадії, 2 ступеня. Середній вік пацієнтів складав 49,11 ± 9,95 років. Контрольну групу складало 20 здорових осіб аналогічної вікової категорії чоловічої і жіночої статі. Біохімічні показники крові визначалися за стандартними методиками і вивчали вміст амінотрансфераз, гамма-глутамілтранспептидази, глюкози, глікозильованого гемоглобіну, інсуліну, адипонектину. Такоже визначали індекс HOMA. На підставі даних полімерної ланцюгової реакції визначався генетичний поліморфізм ADIPOQ.

За поліморфізму G276T було ідентіфіковано три генотипу ADIPOQ (G / G, G / T і Т / Т). За нашими даними, наявність алеля Т поліморфного маркера G276T гена ADIPOQ асоціюється з розвитком коморбидности ГХ і НАЖХП. При наявності у пацієнтів з коморбідних ГХ і НАЖХП G / T або Т / Т генотипів характерні більш виражені порушення вуглеводного і ліпідного обмінів, ніж при генотипі G / G. Аллель Т поліморфного маркера G276T гена ADIPOQ асоціюється з розвитком більш значного ураження печінки у хворих з коморбідних ГХ і НАЖХП, що підтверджується достовірно великими показниками печінкового цитолізу.

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, гіпертонічна хвороба, поліморфізм гена адипонектину, метаболічні порушення, маркери ураження печінки.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.01.095

Download.PDF(укр)

For citing:

1. Просоленко, К.О. Вплив поліморфізму гена адипонектину на тяжкість метаболічних порушень та деякі печінкові показники у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки у поєднанні з гіпертонічною хворобою // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 95-98. doi: 10.15407/internalmed2020.01.095

2. Prosolenko KО. [The effect of adiponectin gene polymorphism on the severity of metabolic disorders and some liver parameters in patients with nonalcoholic fatty liver disease in combination with hypertension]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:95-98. doi: 10.15407/internalmed2020.01.095. Ukrainian.