Клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми.

Провідний науковий співробітник Лекомцева Є.В.

Інститут неврології, психіатрії та наркологи НАН України, Відділення функціональної нейрохірургії та пароксизмальних станів.

Мета: Оцінити клініко-параклінічні показники ефективності застосування препаратів метаболічної групи в комплексній терапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми (ЗЧМТ).

Матеріали та методи: Обстежено 42 пацієнта з віддаленими наслідками ЗЧМТ (1 група), середній вік —35,66±11,08 років, 18 жінок та 24 чоловіка, яким додатково призначали етилметилгідроксипіридин сукцинат по 100 мг внутрішньом’язово кожний день (28 днів), разом з препаратом холін альфосцерат по 250 мг внутрішньом’язово кожний день (14 днів). Контрольна група — 39 хворих з віддаленими наслідками ЗЧМТ (2 група), яким проводилося лікування, що не включало запропонований комплекс; середній вік —30,29±9,24 років, 16 жінок та 23 чоловіка. Клініко-неврологічне дослідження, вивчення стану вегетативної нервової системи за допомогою стандартних анкет та тестів.

Результати: Було відмічене позитивний вплив препаратів метаболічної групи в лікуванні виразності вегетативних розладів: до лікування за даними вегетативної анкети 1 гр. – 42±2,3 балів, після лікування – 21,8±1,9, 2 група – відповідно, 45±4,6 і 33,8±3,1 (p<0,05). При дослідженні вегетативного тонусу у пацієнтів 1 гр. – 35 хворих (83.33%) – було показано достовірне (p<0,05) зниження симпатичного тонусу за параметрами, які були підвищеним до лікування. При дослідженні вегетативної реактивності була зареєстрована достовірна (p<0,05) нормалізація показників вегетативної реактивності у хворих 1 гр. Позитивна динаміка цефалгчного синдрому спостерігалася у 70% пацієнтів (r=0.03; р<0,05) у порівнянні з хворими 2 гр. Застосування препаратів метаболічної групи показало збільшення випадків позитивної динаміки психічних змін на 80% (p<0.05), що проявлялося у стабільному поліпшенні настрою, зменшенні дратливості, тривоги, підвищення розумової працездатності, поліпшення запам’ятовування. Наявності виразного клінічного поліпшення якості сну у 83% хворих основної групи, що на 70% вище, ніж у хворих гр. порівняння (p<0,05).

Висновки: Препарати метаболічного профілю у хворих з віддаленими наслідками ЗЧМТ показали високу клінічну ефективність при корекції синдрому вегетативної дистонії, диссомнічного та цефалічного синдромів.

Ключові слова: віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми, препарати метаболічного профілю.

https://dx.doi.org/10.15407/10.15407/internalmed2020.01.064

Download.PDF(рос)

Для цитування:

1. Лекомцева Е.В. Клинико-параклинические показатели эффективности применения препаратов метаболической группы в комплексной терапии больных с отдаленными последствиями закрытой черепно-мозговой травмы // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 1. – С. 64-68. doi: 10.15407/internalmed2020.01.064

2. Lekomtseva Y. [Clinical and paraclinical data of the efficacy of metabolic group drugs using in the complex treatment of the patients with long-term consequences after mild closed traumatic brain injury]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;1:64-68. doi: 10.15407/internalmed2020.01.064. Russian.