Декалог як основа морального виховання особистості

Доц. І.І. Корещук, доц. К.С. Кампен, І.П. Чечін Український гуманітарний інститут Кафедра філософії, теології та історії церкви Актуальність теми дослідження полягає в універсальності для сучасності загальновідомого Закону Божого, під назвою десять заповідей. Один з біблійних рядків, котрим можна охарактеризувати глобальну діяльність сучасного людства, записаний у книзі Буття 6:5, він є реплікою Ісуса з наступним змістом…

Альтернатива вирішення міжособистісних конфліктів принципу «око за око»

Доц. А.О. Парасей-Гочер, О.С. Корчук, Є.І. Лакатош Український гуманітарний інститут Кафедра філософії, теології та історії церкви Актуальність теми дослідження полягає у стереотипності сприйняття біблійного старозавітного поняття помсти, та його інтерпретацій для сучасності. У статті досліджено конфлікт, як соціокультурне явище. Ідентифіковано п’ять загальноприйнятих в суспільстві міжособистісних способів вирішення конфлікту, зокрема відсторонення, поступка, боротьба, компроміс і співпраця….

Чарівні Маргаритки на сході України

І.В. Бобіна, лікар терапевт вищої категорії, Н.Г. Немировська, журналіст У статті розповідається про Заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук, видатного лікаря акушера-гінеколога-ендокринолога, головного лікаря клініки ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України» (1990–2001) Бірюкової Маргарити Сергіївни. Ключові слова: акушерство та гінекологія, ендокринологія, Бірюкова Маргарита. https://doi.org/10.15407/internalmed2023.01.036 Download.PDF (ukr) Для цитування: Бобіна, І.В. Чарівні…

Олександр Михайлович Шумлянський (1748–1795): історіографія

Доц. Ю. К. Васильєв1, проф. К. К. Васильєв2 1Сумський державний університет 2Одеський національний  медичний університет У роботі вперше проведено критичний аналіз публікацій про професора О.М. Шумлянського за понад два століття. Виявлено хибні твердження та помилки; підлягають дослідженню вказані прогалини у біографії професора. Запропоновано періодизацію історіографії. 1) Дорадянський період. У 1812 р. була опублікована перша стаття…

Історія медичного повсякдення як проєкційний напрям історико-медичних розвідок

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков, доц. Г. Л. Демочко Харківський національний медичний університет Кафедра суспільних наук У статті обґрунтовується перспективність нового напряму історико-медичних досліджень — історії медичного повсякдення, визначаються його предмет, дослідницькі завдання, науковий інструментарій, зв’язок з іншими дисциплінами. Автори доходять висновку, що під історією медичного повсякдення слід розуміти специфічний науковий напрям…

Історія створення та діяльності лікарняних каплиць в Україні

Доц. В.В. Куриляк Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна Актуальність дослідження зумовлена активним функціонуванням нині культових каплиць при медичних закладах, зокрема, в Україні. Саме тому, існує тенденційна увага вчених до особливостей інтеграції релігійних практик та їх взаємодії з традиційною медициною. В ході дослідження аналізуються витоки початку роботи госпітальних каплиць в Україні, починаючи з…

Місце лікарів у системі ринку послуг Візантії IV–IX ст.

Проф. С.Б. Сорочан Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна        У статті розглядається становище та статус медиків на візантійському ринку праці та послуг. Їхнє місце у суспільстві та у професійній сфері оцінюються рівним по суті та за якістю стану ремісників — ванавсів. Наголошується, що в більшості випадків вони відносилися не до рабів, як…

Еволюція підходів до лікування гострих коронарних синдромів: від інфаркту Ейзенхауера до сучасних підходів до лікування

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти  В 1955 році президент США Дуайт Ейзенхауер переніс гострий інфаркт міокарду. Але у випадку Ейзенхауера початок був нетиповим. Крім того, ЕКГ не була загальнодоступною, серцеві ферменти не застосовувалися як діагностичні тести, так само як і ехокардіографія або коронарна ангіографія не були доступні лікарям швидкої допомоги або кардіологам….

«Військово-хірургічні замітки з сербсько-турецької війни 1876 року» як віддзеркалення початків професійного розвитку Аполінарія Подрєза

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков Харківський національний медичний університет На пошану видатного українського хірурга-новатора А. Г. Подрєза у зв’язку з його 170-річним ювілеєм автори звернулись до аналізу «Військово-хірургічних заміток із Сербсько-турецької війни 1876 року». Зроблено висновок, що медик отримав величезний досвід не тільки в польовій хірургії, а й у всіх сферах екстремального…

Релігійні парадигми середньовічної медицини

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти, Кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології Українська Академія Історії Медицини У статті показано, що показано, що у середньовіччі санітарно-епідеміологічний стан характеризувався відсутністю системи каналізації та водопостачання; повною антисанітарією, як міста загалом, і окремих будинків; відсутністю елементарних правил особистої гігієни; високим відсотком дитячої смертності і епідеміями, що майже…

Мистическая и научная медицина: есть ли разница?

Проф. М. А. Балаклицкий Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, кафедра журналистики Нетрадиционная медицина — это комплекс манипуляций, опирающийся на бездоказательные предположения, которые противоречат известным науке законам. Популярность у населения этих методов, общественный запрос на них, перспектива заработка не может являться мотивом для замены понятий и введения пациентов в заблуждение относительно методов и принципы предлагаемого лечения.  Ключевые…

Рассуждения по поводу евгеники

Доктор А. Пешелис Ньюболдский Теологический колледж (Лондон, Великобритания) В статье рассмотрена история и роль евгеники в развитии медицинской науки.  Ключевые слова: евгеника, медицина, дарвинизм.  https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.033   Download.PDF (rus)  Для цитирования:  Пешелис, А. Рассуждения по поводу евгеники // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 33-35. doi:  10.15407/internalmed2022.01.033  Peshelis A. Rassuzhdeniya po…

Деятельность городских органов самоуправления в области здравоохранения

Проф. Ф.Я. Ступак Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев Одним из основных направлений работы городских органов самоуправления была медико-социальная помощь неимущим. Расходы на общественное призрение и народное здоровье стали существенными статьями городского бюджета. Важными источниками финансирования сферы здравоохранения и общественного призрения были пожертвования предпринимателей. Городские органы самоуправления добились ощутимых результатов в деле медико-социальной…

Профессор кафедры государственного врачебноведения Университета Св. Владимира в Киеве Ф.Ф. Эргардт (1828 —1895/1896 )

Проф. К.К. Васильев1, доц. Ю.К. Васильев2 1Одесский национальный медицинский университет, 2Сумской государственный университет В работе отражены пробелы в биографии Ф.Ф. Эргардт. При этом упор сделан на исследовании его академической карьеры. Выделены четыре этапа академической службы Ф.Ф. Эргардт в Киевском университете Святого Владимира. 1) В 1853–1857 гг. он работал на кафедре анатомии. 2) 1857-1871 гг. –…

Vilém Dušan Lambl и Харьков: город, университет и личность

Проф. О.А. Опарин, доц. Б.А. Рогожин Украинская Академия Истории Медицины В статье прослежен жизненный и творческий период великого чешского ученого профессора Лямбля, связанный с его харьковским периодом жизнедеятельности. Представлен не только, как учёный, но и как одна из ярких личностей своего времени.  Ключевые слова: Харьков, Лямбль, патологическая анатомия.  https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.011  Download.PDF (rus) Для цитирования:  Опарин, А.А. Vilém…

Научное наследие Леонардо да Винчи и современная кардиология

Проф. А.Н. Корж Харьковская медицинская академия последипломного образования Исследования Леонардо да Винчи человеческих органов вызвали у него энтузиазм на протяжении всей жизни. Его схемы и наброски черепа, скелета, мышц и основных органов составляют бесчисленное количество написанных страниц. Еще большее место в его личных дневниках занимают теории о том, как все эти органы человека функционируют. Современные…

Медицинский факультет Львовского университета 1661-1773

Доц. В.С. Гриновец, доц. У.Д. Телишевская Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого В работе представлена очерк истории изучения медицины во Львовском университете с 1661 по 1773 год и вклад ордена иезуитов в развитие университета во Львове. Представленные в научной статье материалы дают возможность понять состояние высшего медицинского образования того времени как пред историю развития…

Жизнь, посвященная стоматологической науке. Профессору Макееву Валентину Федоровичу — 80

Доц. В.С. Гриновец, доц. У.Д. Телишевская Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого В текущем году стоматологическому сообществу выпала большая честь отмечать 80-летие выдающейся личности украинской стоматологии —врача, ученого, организатора медицинской отрасли, педагога Валентина Федоровича Макеева. Валентин Федорович — представитель первого выпуска стоматологического факультета Львовского государственного медицинского института 1963 г. За время многолетней научной деятельности…

Доктор-просветитель Кость Солуха

Борис Ткач Заведующий отделом здравоохранения Хмельницкого горсовета, ОО «Медицинский клуб им. Степана Руданского», г. Хмельницкий В статье рассказывается о деятельности известного общественного и образовательного деятеля Костя Солухи в области здравоохранения Подолья и организации высшего образования на Подолье. Ключевые слова: Костя Солуха, Просвита, Земская больница, Украинский государственный университет, Красный Крест Украины. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.092 Download.PDF (ukr) Для цитирования:…

Ю.Р. Пенский — хирург и декан медицинского факультета Харьковского университета

Ж.Н. Перцева Харьковский национальный медицинский университет Статья посвящена памяти Ю.Р. Пенского – известного хирурга-клинициста конца ХIХ – начала ХХ столетия и последнего декана Харьковского университета, внесшего значительный вклад в развитие высшей медицинской школы Харьковской области. Ключевые слова: оперативная хирургия, топографическая анатомия, резекция, искусственный мочевой пузырь, декан, факультет. https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.077 Download.PDF (rus) Для цитирования: Перцева, Ж.Н. Ю.Р. Пенский…