Unified clinical protocols of primary, secondary (specialized) medical care for adults and children. Viral hepatitis C.

Unified clinical protocols of primary, secondary (specialized) medical care for adults and children. Viral hepatitis C.

[Unified clinical protocols of primary, secondary (specialized) medical care for adults and children. Viral hepatitis C]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2015;2:85-100. Ukrainian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2015.02.085

Download.PDF

1. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh. «Virusnyi hepatyt C», [Adapted сlinical order, evidence based. “Viral hepatitis C”]. 2013.
2. Nakaz MOZ Ukrainy vid 23.02.2000 roku № 33 «Priklady shtatni normatyvy ta typovi shtaty zakladiv okhorony zdorovia». [Order of MOH of Ukraine from 23.02.2000 № 33 “Examples of regular standards and typical states of healthcare facilities].
3. Nakaz MOZ Ukrainy vid 14.02.2012 roku № 110 «Pro zatverdzhennia form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii ta instruktsii shchodo yikh zapovnennia, shcho vykorystovuiutsia u zakladakh okhorony zdorovia nezalezhno vid formy vlasnosti ta pidporiadkuvannia», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 28.04.2012 roku za № 661/20974. [Order of MOH of Ukraine from 14.02.2012 № 110 “About approval of forms of primary accounting records and instructions for their filling up, which are used in healthcare facilities independently from type of ownership and submission”, registrated in Ministry of Justice of Ukraine 28.04.2012 under № 661/20974].
4. Nakaz MOZ Ukrainy vid 29.03.2013 roku № 251 «Pro zatverdzhennia piatoho vypusku Derzhavnoho formuliara likarskykh zasobiv ta zabezpechennia yoho dostupnosti». [Order of MOH of Ukraine from 29.03.2013 № 251 “About approval of the fifth issue of state form of medications and provision of its availability”].
5. Nakaz MOZ Ukrainy vid 02.03.2011 roku № 127 «Pro zatverdzhennia prymirnykh tabeliv osnashchennia medychnoiu tekhnikoiu ta vyrobamy medychnoho pryznachennia tsentralnoi raionnoi (raionnoi) ta tsentralnoi miskoi (miskoi) likaren». [Order of MOH of Ukraine from 02.03.2011 № 127 “About approval of exemplary table of equipment of central regional (regional) and central city (city) hospitals by medical technic and products of medical purpose”].
6. Nakaz MOZ Ukrainy vid 31.10.2011 roku № 734 «Pro zatverdzhennia tabeliv osnashchennia medychnoiu tekhnikoiu ta vyrobamy medychnoho pryznachennia strukturnykh pidrozdiliv likarni planovoho likuvannia». [Order of MOH of Ukraine from 31.10.2011 № 734 “About approval of table of equipment of structure departments of hospitals of planned treatment by medical technic and products of medical purpose”].
7. Nakaz MOZ Ukrainy vid 31.10.2011 roku № 735 «Pro zatverdzhennia tabeliv osnashchennia medychnoiu tekhnikoiu ta vyrobamy medychnoho pryznachennia strukturnykh pidrozdiliv likarni intensyvnoho likuvannia». [Order of MOH of Ukraine from 31.10.2011 № 735 “About approval of table of equipment of structure departments of intensive care hospitals by medical technic and products of medical purpose”].
8. Nakaz MOZ Ukrainy vid 31.10.2011 roku № 739 «Pro zatverdzhennia tabeliv osnashchennia medychnoiu tekhnikoiu ta vyrobamy medychnoho pryznachennia strukturnykh pidrozdiliv konsultatyvno-diahnostychnoho tsentru». [Order of MOH of Ukraine from 31.10.2011 № 739 “About approval of table of equipment of structure departments of consultative and diagnostical centres by medical technic and products of medical purpose”].
9. Nakaz MOZ Ukrainy vid 28.09.2012 roku № 751 «Pro stvorennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy v systemi Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 29.11.2012 roku za № 2001/22313. [Order of MOH of Ukraine from 28.09.2012 № 751 “About creation and introduction of medical and technological documents for standardization of medical care in system of Ministry of Healthcare of Ukraine”, registered in Ministry of Healthcare of Ukraine 29.11.2012 under № 2001/22313].
10. Nakaz MOZ Ukrainy vid 16.09.2011 roku № 595 «Pro poriadok provedennia profilaktychnykh shcheplen v Ukraini ta kontrol yakosti y obihu medychnykh imunobiolohichnykh preparativ», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 10.10.2011 roku za № 1159/19897. [Order of MOH of Ukraine from 16.09.2011 № 595 “About order of carrying out of preventive vaccinations in Ukraine and control of quality and turnover of medical immunobiological preparations”, registered in Ministry of Justice of Ukraine 10.10.2011 under № 1159/19897.
11. Nakaz MOZ Ukrainy vid 19.08.2005 roku № 415 «Pro udoskonalennia dobrovilnoho konsultuvannia i testuvannia na VIL-infektsiiu», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 22.11.2005 roku za № 1404/11684. [Order of MOH of Ukraine from 19.08.2005 № 415 “About improvement of conscious consultation and testing for AIDS, registered in Ministry of Justice of Ukraine 22.11.2005 under № 1404/11684.
12. Nakaz MOZ Ukrainy vid 21.12.2010 roku № 1141 «Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia testuvannia na VIL- infektsiiu ta zabezpechennia yakosti doslidzhen, form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii shchodo testuvannia na VIL- infektsiiu, instruktsii shchodo yikh zapovnennia», zareiestrovanyi v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 14.03.2011 roku za № 319/19057. [Order of MOH of Ukraine from 21.12.2010 № 1141 “About approval order of carrying out of testing for AIDS, instruction for their filling up”, registered in Ministry of Justice of Ukraine 14.03.2011 under № 319/19057.