Kharkiv University and the Shumlyansky brothers.

Prof. I.V. Belozоrov, As. prof. B.A. Rogozhin

V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukrainian Academy of History of Medicine

A comparative study of the biography of outstanding doctors and scientists brothers Alexander and Pavel Shumlyansky is presented. It is shown that they made a significant contribution to the development and improvement of higher medical education in the Russian Empire at the turn of the XVIII — XIX centuries. Their activities contributed to the transition from the training of doctors in hospital schools to the academic educational process, which created the basis for the formation of university schools. Oleksandr Shumlyansky developed, and Pavel took part in the implementation of the system of university higher medical education, becoming the first dean of the medical faculty of Kharkiv University.
Key Words: Kharkiv University, medical education, Alexander Shumlyansky, Pavel Shumlyansky.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02b.006

Download.PDF (rus)

Cite:

  1. Белозеров, И.В. Харьковский университет и братья Шумлянские / И.В. Белозеров, Б.А. Рогожин // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2(Б). – С. 6-10. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.006

  2. Belozorov IV, Rogozhin BA. Kharkovskiy universitet i bratya Shumlyanskiye. [Kharkiv University and the Shumlyansky brothers]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2b:6-10. Russian. doi: 10.15407/internalmed2021.02b.006

References:

  1. Dieltsova OI, Chaikovskyi YuB, Herashchenko SB, Akimchenkov MО, Tolokonnikova NM. Vydatni histolohy. Biohrafichnyi dovidnyk. Kolomyia: Vydavnycho-polihrafichne tovarystvo «Vik»; 2001. 144 р. Ukrainian
  2. Kalyta V. Kapsula Oleksandra Shumlianskoho. Vashe zdorovia. 2007;42:15. Ukrainian
  3. Marinzha L. Pervootkryvatel’ “Kapsuly Shumljanskogo”. Zdorov’ja Ukrainy. 2008;23/24:82. Russian. Available from: http://www.health-ua.com/article/16330-pervootkryvatel-kapsuly-shumlyanskogo
  4. Panashenko VV. Znachkovi tovaryshi. Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 3: E-Y. Instytut istorii Ukrainy. K.: V-vo «Naukova dumka»; 2005. 672 р. Available from: http://www.history. org.ua/?termin=Znachkovi_tovaryshi (ostannii perehliad: 23.09.2021). Ukrainian
  5. Tsiborovskyi O. Ukrainski likari XVIII — poch. XIX st. yak orhanizatory medychnoi osvity i nauky, medychnoi spravy ta predtechii sotsialnoi medytsyny v Rosiiskii imperii. Ukrainoznavstvo. 2009;2:133— 142. Ukrainian
  6. Tsiborovskyi O. Ukrainski likari XVIII — poch. XIX st. yak orhanizatory medychnoi osvity i nauky, medychnoi spravy ta predtechii sotsialnoi medytsyny v Rosiiskii imperii. Ukrainoznavstvo. 2009;3:154—164. Ukrainian
  7. Chistovich Ja. Istorija pervyh medicinskih shkol v Rossii, prilozhenija, str. SSSXLII. In “Russkie pisateli”, editor L.F. Zmeev. Edition І, p. 169. Russian
  8. Syplyvyi VO, Huz AH, Pertseva ZhM. Pavlo Mykhailovych Shumlianskyi (1754-1824): do 250-richchia z dnia narodzhennia. Klinichna khirurhiia, 2005;9:64. Ukrainian