Adolescent drug addiction in Ukraine: Social and psychological aspects.

Ass. V. M. Podolian

Department of Emergency and Military Medicine

National Pirogov Memorial Medical University

Adolescent drug addiction in Ukraine is a serious problem that requires proper attention and evaluation from modern society. Timely public reaction to this issue determines the methods of its solution and ways to prevent adolescent drug addiction in Ukraine in the future. The urgency of the subject matter is determined by the danger of drug addiction among Ukrainian adolescents and the lack of attention paid by parents to the study of this problem and the lack of proper attention to this issue in most Ukrainian schools. Prospects for research in this area are determined by the need to identify the main social and psychological aspects that motivate modern Ukrainian adolescents to use drugs. This will allow to redirect the situation and create conditions to prevent a situation in society where drug use by Ukrainian adolescents would be possible. The purpose of the paper is to identify the dominant psychological and social factors that motivate adolescents to start using drugs. The main research method is the method of analysis, which was used to comprehensively consider and describe the factors that push young people to use drugs, despite the obvious threat to their health and life. Authors consider issues of social and psychological aspects of adolescent drug addiction, problems of relations in society and families where adolescents begin to use drugs. The study covers the types of family relations and the nature of intrafamily relations, in which adolescents start using drugs. The main social and psychological factors that push modern young people to take drugs are identified. The practical value of the study in this area is to identify and state opportunities to create methods to combat adolescent drug addiction and the complete elimination of the harmful effects of drugs on modern Ukrainian schoolchildren.

Key Words: family relations, teenager, social environment, drugs, psychology of relations, family.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2021.02.062

Download.PDF (ukr)

Cite:

 1. Подолян, В.М. Підліткова наркоманія в Україні: соціальний та психологічний аспекти // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2021. – № 2. – С. 62-67. doi: 15407/internalmed2021.02.062
 2. Podolian VM. Pidlitkova narkomaniia v Ukraini: sotsialnyi ta psykholohichnyi aspekty. [Adolescent drug addiction in Ukraine: social and psychological aspects]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2021;2:62-67. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2021.02.062

References:

 1. Tytova MP. Simeini stosunky ta pidlitkova narkotyzatsiia: sotsiolohichnyi aspekt. Kultura, osobystist, suspilstvo v suchasnomu sviti: metodolohiia, dosvid empirychnoho doslidzhennia: materialy XXI mizhnarodnoi konferentsii pamiati prof. L.N. Hrunt YeV, Merenkov AV, Antonova NL, editors. Uralskyi federalnyi universytet, UrFU. Yekaterynburh: UrFU; 2018. Р 1302—1313. Ukrainian
 2. Berezin SV, Lysetskyi KS. Psykholohichni osnovy profilaktyky narkomanii v simi. Samara: Samarskyi derzhavnyi universytet; 2001. 194 р. Ukrainian
 3. Chorniak YuI. Sotsialno-psykholohichni zasoby profilaktyky narkotychnoi zalezhnosti studentiv: osvit.-kvalifik. (mahist.) robota: spets. 8.13010201 — «sotsialna robota».Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. Ternopil; 2013. 126 р. Ukrainian
 4. Kovalchuk VP. Narkomaniia sered nepovnolitnikh yak sotsialna problema Naukovyi vi- snyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2017;1: 263—270. Ukrainian
 5. Vislova AD. Psykholoho-pedahohichni ta sotsialni aspekty formuvannia ta profilaktyky narkotychnoi zalezhnosti u ditei ta pidlitkiv: dys. kand. psykhol. nauk: 19.00.07. Moskva; 2001. 169 р. Ukrainian
 6. Vlasova NV. Psykholohichna diahnostyka ta korektsiia skhylnosti pidlitkiv do vzhyvannia narkotykiv: dys. kand. psykhol. nauk: 05.26.02. Moskva; 2005. 171 р. Ukrainian
 7. Putyntsev AV. Vyvchennia rivnia stiikosti pidlitkiv do pryluchennia do narkotychnykh rechovyn. Visnyk Tambovskoho universytetu. Seriia: Humanitarni nauky. 2014;12: 126—133. Ukrainian
 8. Horodova EE. Narkotychna zalezhnist u molodizhnomu seredovyshchi Naukovi vidomosti. 2007; 9: 263—267. Ukrainian
 9. Shtein NH. Psykholohichni prychyny narkomanii u pidlitkiv. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykholohii. 2013;14: 240—246. Ukrainian
 10. Pridannikova OM. Aktualnist sotsialno-pedahohichnoi profilaktyky khimichnoi zalezhnosti sered pidlitkiv. Zbirnyk naukovykh prats KamianetsPodilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Seriia: Sotsialno-pedahohichna. 2012;18: 222—229. Ukrainian
 11. Komer R. Prychyny pryiomu narkotychnykh zasobiv. Eksperyment ta innovatsii v shkoli. 2011; 6:17—24. Ukrainian
 12. Zhyliaiev AH, Palacheva TI. Narkotyzatsiia yak sotsialna ta psykholohichna problema. Kazanskyi pedahohichnyi zhurnal. 2010; 2: 123—133. Ukrainian
 13. Svechnykov NI, Shcherbakova SA. Problemy, zumovleni poshyrenniam narkotykiv u pidlitkovomu seredovyshchi. Visnyk Penzenskoho derzhavnoho universytetu. 2014;4 (8):20—25. Ukrainian
 14. Kozlovskyi AV, Vinnytska AH, Lelevych VV. Suchasni prychyny ta umovy zaluchennia pidlitkiv do spozhyvannia psykhoaktyvnykh rechovyn. Zhurnal Hrodnenskoho derzhavnoho medychnoho universytetu. 2005; 3:140—145. Ukrainian
 15. Sylnytska EA. Aktualni problemy molodizhnoi narkomanii: medyko-psykholohichni pidkhody. Naukova dumka Kavkazu. 2011; 2: 49—55. Ukrainian
 16. Kobriniuk TYa. Medyko-sotsiolohichne doslidzhennia narkolohichnoi patolohii nepovnolitnikh. Visnyk Kubanskoho derzhavnoho medychnoho universytetu. 2006; 2: 55—57. Ukrainian