Сучасні аспекти патогенезу коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії при наявності або відсутності хронічної хвороби нирок

Проф. К.О. Просоленко1, ас. К.А. Лапшина1, В.В. Рябуха2
1Харківський національний медичний університет, м. Харків
2ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків

У статті подано основні аспекти патогенезу коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії. Ці захворювання дуже часто представлені у вигляді коморбідності. У великої кількості хворих можуть незалежно один від одного погіршувати ниркову функцію. За даними літератури та за результатами власних досліджень була проаналізована роль інсулінорезистентності, порушень ліпідного та вуглеводного обміну, цитокінового дисбалансу, порушень системи антиоксидантного захисту у патогенезі цієї коморбідності. Також було оцінено вплив на коморбідність гіпоадиктинемії та збільшення рівнів фетуїну-А та цитокератину-18 у крові. Проаналізовано незалежний вплив неалкогольної жирової хвороби печінки на ниркову функцію, жорсткість артерій та виникнення діастолічної функції серця. Також оцінено взаємний вплив неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії залежно від наявності хронічної хвороби нирок. 

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, артеріальна гіпертензія, патогенез, коморбідність, порушення нирок. 

https://doi.org/10.15407/internalmed2022.01.055 

Download.PDF (ukr) 

Для цитування: 

Просоленко, К.О. Сучасні аспекти патогенезу коморбідності неалкогольної жирової хвороби печінки та артеріальної гіпертензії при наявності або відсутності хронічної хвороби нирок / К.О. Просоленко, К.А. Лапшина, В.В. Рябуха // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2022. – № 1. – С. 55-63. doi:  10.15407/internalmed2022.01.055   

Prosolenko KO, Lapshyna KA, Ryabuha VV. Suchasni aspekty patohenezu komorbidnosti nealkoholnoi zhyrovoi khvoroby pechinky ta arterialnoi hipertenzii pry naiavnosti abo vidsutnosti khronichnoi khvoroby nyrok. [Modern aspects of pathogenesis of comorbidity of non-alcoholic fatty liver disease and hypertension in the presence or absence of сhronic kidney disease]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2022;1:55-63. Ukrainian. doi: 10.15407/internalmed2022.01.055