Сімейний лікар і нефрологія: коротко про головне.

Проф. Ж.Д. Семидоцька, доц. І.О. Чернякова, доц. О.В. Авдєєва.

Харківський національний медичний університет.

Медична реформа, яка здійснюється в Україні, змінила форму надання медичної допомоги населен-ню. На перший план виходить сімейний лікар, який повинен бути обізнаним у питаннях діагностики та лікування захворювань різних органів та систем. Лікар загальної практики має вільно володіти як рутинними методами дослідження хворих, так і найсучаснішими діагностичними можливостями для своєчасного виявлення профільної патології. В практиці сімейного лікаря виникають питання діагностики як первинного ураження нирок, так і профілактики та раннього виявлення залучення нирок до патологічного процесу у разі патології внутрішніх органів. Своєчасна постановка діагнозу, інформативність динамічного спостереження за хворими залежать від грамотної інтерпретації результатів дослідження сечі, які можуть відрізнятися метою та методикою забору матеріалу.

Ключові слова: загальний аналіз сечі, протеінурія, мікроскопія осаду сечі, гематурія, альбу-мін-креатинінове співвідношення, швидкість клубочкової фільтрації.

https://dx.doi.org/10.15407/internalmed2020.02.153

Download.PDF

Для цитування:

22. Семидоцкая, Ж.Д. Семейный врач и нефрология: коротко о главном / Ж.Д. Семидоцкая, И.А. Чернякова, Е.В. Авдеева // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини. – 2020. – № 2. – С. 153-159. doi: 10.15407/internalmed2020.02.153.
23. Semydotska ZhD, Chernyakova IO, Avdeyeva OV. [Family doctor and nephrology: briefly about the main things]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2020;2:153-159. Russian. doi: 10.15407/internalmed2020.02.153.