Вимоги до статей

– Загальні вимоги до наукової публікації (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р.,7-05/01)
• Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
• Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор.
• Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття.
• Формулювання цілей статті (постановка завдання).
• Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів.
• Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Вимоги до оформлення матеріалів статті:

 • Формат сторінки – А4, книжкова
 • Шрифт – Times New Roman
 • Розмір шрифту – 14
 • Інтервал – 1,5
 • Абзацний відступ – 1,25 мм
 • Вирівнювання – по ширині
 • Поля документа – 20 мм
 • Обсяг – від 10 до 30 сторінок
 • Мова статті: українська, російська, англійська

Структура статті

• УДК
• НАЗВА СТАТТІ МОВОЮ СТАТТІ
• ініціали Прізвище, ініціали Прізвище…. мовою статті
• Анотація мовою статті (45-200 слів)
• Ключові слова мовою статті (до 10 слів)

• НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ (РОСІЙСЬКОЮ) МОВОЮ
• ініціали Прізвище, ініціали Прізвище…. українською (російською) мовою
• Анотація українською (російською) мовою (45-200 слів)
• Ключові слова українською (російською) мовою (до 10 слів)

• НАЗВА СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
• ініціали Прізвище, ініціали Прізвище…. англійською мовою
• Анотація англійською мовою (45-200 слів)
• Ключові слова англійською мовою (до 10 слів)

Розділи:
1. Введення
2. Постановка проблеми
3. Літературний огляд
4. Основна частина (вказати назву, що відбиває суть роботи)
5. Апробація результатів досліджень
6. Висновки
• Література (список використаних джерел, оформлений згідно з стандарту ДСТУ 7.1:2006)
• References (список використаних джерел, оформлений відповідно до стандарту Scopus)
• Відомості про авторів російською, українською та англійською мовами:
– П. І. Б. (повністю)
– посада, звання
– місце роботи
– робоча адреса
– відомості про наявність друкованих творів у загальнодержавних та міжнародних базах даних (допускається приблизну кількість)
– контактні телефон і e-mail

Оформлення малюнків/таблиць
1. Малюнки/таблиці наводяться в тексті статті, без обтікання.
2. Заголовки таблиць, підпису рисунків наводяться також у тексті статті (табл. 1, рис. 1).
3. Всі рисунки повинні бути в форматі JPG.
4. В таблиці не повинно бути пустих клітинок.
Зверніть увагу! Друкована версія журналу виходить в чорно-білому варіанті.

Оформлення список використання літератури.
1. Посилання на використані джерела подаються у міру появи в тексті у квадратних дужках [1, 2, 3-10]. Гіперпосилання не допускаються.
2. Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ 7.1:2006 та стандарту Scopus.

Увага!  Окремим блоком необхідно подавати список літератури, який дублюватиме перелік джерел в основному списку, але оформлятиметься відповідно до вимог міжнародних баз даних. А саме: для всіх джерел, які в основному списку подаються кирилицею, необхідно виконати транслітерацію, а назву видання, в якому її опубліковано, необхідно перекласти англійською. Крім того, якщо в наведеному джерелі літератури – п’ять і більше авторів, у цьому списку необхідно зазначати прізвища всіх авторів без винятку. Тобто, структура посилання має виглядати так: всі автори (транслітерація), назва видання (транслітерація і англійський переклад), вихідні дані з позначеннями англійською мовою, вказівка на мову статті в дужках. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються в списку, але розділові знаки ставляться згідно з зарубіжними бібліографічними стандартами.

Зразки оформлення літературних джерел у списку використаної літератури

Список літератури має подаватися у двох примірниках:

 1. Згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 2. Згідно з вимогами Scopus.

Для статей кирилицею:

Список 1  (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Радченко А.Д., Михеева Е.В., Сиренко Ю.М. и др. Эффективность лечения на основе препарата Лористы // Артериальная гипертензия.– 2010.– № 6.– С. 23–35.

Список 2  (згідно з вимогами Scopus) Radchenko АD, Мikheyeva ЕV, Sirenko YuМ, Kushnir SN, Ponomariova GV. Arterialnaya Hypertensiya – Arterial Hypertension 2010;6:23–35 (in Russ).

Для статей латиницею:

Список 1  (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Thibault H., Piot C., Staat P. et al. Long-term benefit of postconditioning // Circulation.– 2008.– Vol. 117 (8).– P. 1037–1044.

Список 2  (згідно з вимогами Scopus) Thibault H, Piot C, Staat P, Bontemps L, Sportouch C, Rioufol G, Cung TT, Bonnefoy E, Angoulvant D, Aupetit JF, Finet G, Andre-Fouet X, Macia JC, Raczka F, Rossi R, Itti R, Kirkorian G, Derumeaux G, Ovize M. Long-term benefit of postconditioning. Circulation 2008;117(8):1037–1044.

Для монографій кирилицею:

Список 1  (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) Дерюгин М.В., Бойцов С.А. Хронические миокардиты.– СПб: ЭЛБИ, 2005.– 288 с.

Список 2  (згідно з вимогами Scopus) Deriugin MB, Boitsov SA. ELBI,2005.228 p (in Russ).

Вимоги до того списку у міжнародному форматі –  http://www.mif-ua.com/primery-oformleniya-spiska-literatury-nlm, або якщо перейти за посиланням безпосередньо на сайт з оригінальною інструкцією.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/.

 Для Транслітерації на латиницю можна користуватися сервисом  http://translit.kh.ua/#lat/ling или http://www.slovnyk.ua/services/translit.php 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ В “СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЖУРНАЛ ВНУТРІШНЬОЇ І СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ”.