Умови публікації

1. Статті публікуються українською, російською та англійською мовами. Приймаються в першу чергу оглядові статті з актуальних проблем внутрішньої та сімейної медицини, яки можуть бути використані для дистанційної освіти лікарів та підвищення їх післядипломної освіти.

2.Авторський оригінал складається з двох примірників (одного — на папері, другого — в електронному вигляді):

— індекс УДК;

— тексту (стаття – до 9 с.; лекція, огляд, проблемна стаття – до 12 с.; коротка інформація – до 3 с.);

— таблиць, малюнків, графіків, фотографій з додаванням електронних копій;

— списку цитованої літератури (загальна кількість не повинна перевищувати 50, при цьому 50% з них мають бути менш ніж трьохрічної давнини);

— тестових завдань за темою статті (15 тестів з чотирма варіантами відповідей для навчальної перевірки знань, з яких один вірний, та 15 тестів з чотирма варіантами відповідей, з яких один вірний, для заключної перевірки знань);

— резюме, додається наприкінці статті, та повинно містити назву статті, прізвища та ініціали авторів, установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців), текст обсягом, не більшим ніж 0,5 сторінки;

Резюме має доповнювати мову тексту статті (наприклад, якщо стаття написана українською мовою, то резюме має бути російською та англійською мовами), переклад має бути літературний та якісний.

3. Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Статті, що містять результати експериментальних досліджень, у тому числі дисертаційних, і вміщені під рубрикою «Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи дослідження», «Результати та обговорення», «Висновки», «Перспективи подальших досліджень». Ці публікації мають включати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»).

4. На 1-й сторінці тексту зазначають: 1) УДК статті;. 2) назву статті; 3) вчене звання, ініціали та прізвища авторів; 4) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців).

На останній сторінці тексту вміщують: 1) власноручні підписи всіх авторів; 2) печатку та підпис відповідальної особи установи, від якої подається матеріал; 3) прізвище, ім’я та по батькові, поштову адресу, номери телефонів (службовий та домашній) автора, з яким редакція має спілкуватися.

5. Текст друкується 14 кеглем, на білому папері, через 1,5 5. інтервали, на одному боці аркуша формату А4 (210 х 297 мм), з полями з усіх боків по 20 мм.

6. Матеріали приймаються тільки на дисках, набрані в редакторі Word for Windows (будь-якої версії) гарнітурою «Тimes New Roman», 14 пунктів, без табуляторів. Таблиці мають бути виконані гарнітурою «Тimes New Roman», 10 пунктів, без службових символів усередині. Називаючи лікарський препарат, перевагу надавати міжнародній непатентованій назві (INN), її писати з малої літери. У разі потреби навести торгову назву — подавати її з великої літери та в лапках.

7. Електронні копії малюнків, фотографій приймаються у форматі ТІFF (не менше ніж 300 dpi); графіків та схем у форматі ЕРЗ або АІ окремо від тексту.

8. Усі величини наводяться в одиницях СІ.

9. Список літератури оформляється на окремих сторінках 9. та друкується 12 кеглем. Джерела подаються в алфавітному порядку. Посилання в тексті зазначаються цифрами в квадратних дужках (наприклад: [12]).

Порядок оформлення: для монографій — прізвище, ініціали, назва книги, місце видання, рік, кількість сторінок. Наприклад: Евдокимов А.Г., Тополянский В. Д. Болезни артерий и вен. — М.: МЕДпресс-информ, 2012. — 256 с.

Для статей із журналів та збірників — прізвище, ініціали, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або назва збірника, рік видання, том, номер, сторінки (початкова і остання), на яких вміщено статтю. Наприклад: 5. Харченко Н.В. Обзор материалов 21-й ежегодной Европейской гастроэнтерологической недели./ Н.В. Харченко, И.М. Скрипник // Журнал «Здоров`я України». — 2014. — №01-02(326-327). — С. 34—35.

Для іноземних видань: 15. Adachi K. Radially asymmetric gastroesophageal acid reflux in the distal esophagus: examinations with novel pH sensor catheter equipped with 8 pH sensors / K. Adachi, S. Ohara, K. Furuta // Journal of Gastroenterology. — 2012. — Vol. 47. — № 11. — R. 1221—1227.

10. Автори несуть відповідальність за науковий та літературний зміст поданого матеріалу.

11. Редакція залишає за собою право на власне редагування статті чи відмову авторові в публікації, якщо поданий матеріал не відповідає згаданим вище вимогам.

12. Диски, рукописи, малюнки, фотографії та інші матеріали, надіслані в редакцію, не повертаються.

13. Статті надсилати на адресу видавництва та на електрону пошту: teraprevm@med.edu.ua.