Integrated diagnostic identification of alcohol dependence in the general somatic practice.

Integrated diagnostic identification of alcohol dependence in the general somatic practice.

Prof. I. Sosin, ass. prof. I. Skvira, ass. prof. Yu. Chuev, ass. professor O. Goncharova. Kharkov medical Academy of postgraduate education of the Ministry of health of Ukraine. «Gomel state medical University» of Ministry of health of Republic of Belarus.

The development of complex algorithms for the detection of alcohol dependence in patients with chronic liver disease who seek medical care in somatic hospitals.

Key Words: alcohol dependence, diagnostic, somatic practice.

Sosin I, Skvira I, Goncharova O, Chuev Yu. [Integrated diagnostic identification of alcohol dependence in the general somatic practice]. Shidnoevr. z. vnutr. simejnoi med. 2014;1:95-99. Ukrainian.
http://dx.doi.org/10.15407/internalmed2014.01.095

Download.PDF

1. Minko OI, Linskyi IV, Samoilova OS, Minko OO, Sharanevych IO, authors; Minko OI editor. Diahnostyka i terapiia psykhichnykh ta povedinkovykh rozladiv vnaslidok vzhyvannia psykhoaktyvnykh rechovyn. [Diagnostics and therapy of psychological and behavioral disturbances caused by usage of psychoactive substances] In: Posibnyk dlia likariv. [Guide for doctors]. Kharkiv: Pleiada. 2009; 108. Ukrainian
2. Sosin IK, inventor; Kharkivska medychna akademiia pisliadyplomnoi osvity, assignee. Sposib intehrovanoi diahnostychnoi identyfikatsii alkoholnoi zalezhnosti u zahalnosomatychnii praktytsi. [Method of integrated diagnostics of alcohol addiction in genral practice] Ukrainian patent UA 65396. MPK (2011.01) G01N 33/48 A61V 10/00. 2011 12 Dec. Int.Cl. U2011 04235. Ukrainian.
3. Sosin IK, Skvyra IM, Mitsura VM, Chuiev YF, Honcharova OI, authors. Intehrovana diahnostychna identyfikatsiia alkoholnoi zalezhnosti u zahalnosomatychnii praktytsi. [Integrated diagnostic identification of alcohol addiction in general practice] In: Metodychni rekomendatsii MOZ Ukrainy. [Methodical recommendations of MOZ of Ukraine] Kyiv, 2013;19. Ukrainian
4. Chernobrovkina TV, author. Enzimopatii pri alkogolizme. [Enzymopathy in alcoholism]. Kiev: Zdorov’e, 1992; 330. Russian