Історія медичного повсякдення як проєкційний напрям історико-медичних розвідок

Проф. І. Ю. Робак, доц. В. А. Альков, доц. Г. Л. Демочко Харківський національний медичний університет Кафедра суспільних наук У статті обґрунтовується перспективність нового напряму історико-медичних досліджень — історії медичного повсякдення, визначаються його предмет, дослідницькі завдання, науковий інструментарій, зв’язок з іншими дисциплінами. Автори доходять висновку, що під історією медичного повсякдення слід розуміти специфічний науковий напрям…