Про стан лабораторної діагностики діареї мандрівників протозойної етіології в Україні та в світі

Доц. І.П. Бодня 1, д-р мед. наук С.І. Похил 2 1 Харківський національний медичний університет 2ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова Національної академії медичних наук України» Діарея мандрівників — інвазійна хвороба, пов’язана з подорожами. Рівень захворюваності коливається від 30 до 70 % і залежить від пункту призначення та сезонності. Епідеміологія та клінічні особливості…

Показники імунітету і функціонального стану центральної нервової системи при хронічному набутому токсоплазмозі

Проф. К.І. Бодня, Ю.В. Танчук Харківський національний медичний університет КНП ХОР Обласна клінічна інфекційна лікарня, Харків, Україна Вперше при хронічному набутому токсоплазмозі виявлено закономірності змін у співвідношенні показників імунітету — лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), CD3, імунорегуляторний індекс (ІРІ), сумарні імуноглобуліни, адаптаційно-компенсаторних реакцій (коефіцієнт напруги) та функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) — зміни електроенцефалографічне дослідження…

Міокардит, асоційований із інфекцією COVID-19

Д.мед.н. Ісаєва Г. С. ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» У статті підсумовані сучасні дані щодо проблеми міокардиту в пацієнтів із інфекцією COVID-19. Висвітлено особливості патогенезу, факторів ризику, особливості клінічних проявів і лікування міокардиту. Окрема увага присвячена поствакцинальному міокардиту. Продемонстровано гетерогенність клінічних проявів і тяжкості перебігу міокардиту. Розглядаються можливі підходи й показання…

Середньовічні пандемії чуми

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти В роботі на підставі комплексного аналізу в області всесвітньої історії, історії медицини, релігієзнавства проведено дослідження двох середньовічних пандемій чуми, особливостей їх поширення, перебігу і наслідків. Показаний тісний взаємозв’язок між появою пандемії чуми і відступами церкви і народу від євангельських принципів і законів. Ключові слова: чума, Середні століття,…

Малярія, як біологічна зброя нацистської Німеччини під час Другої світової війни

Доц. Н. Є. Хільмончик, О. В. Мосін, О. В. Жигімонт, О. І. Верховодко Гродненський державний медичний університет, м. Гродно, Білорусь У статті наведено історичний матеріал про застосування нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни специфічної біологічної зброї на основі вивчення «найефективніших» методів профілактики інфекцій та боротьби з тими, що передавалися комахами. Нацистські вчені планували використати…

Порівняльне вивчення деяких імунологічних показників при кишково-паразитарних інвазіях у студентів.

Ш.Ф. Мамедова Азербайджанський медичний університет, Баку Кафедра інфекційних хвороб Всього під нашим контролем перебувало 395 практично здорових студентів. Контрольну групу складали 22 здорових студента за віком і статтю, без супутніх захворювань. Студенти були у віці 17-21. Виявлено у 49- лямбліоз, у 46-аскаридоз, у 26-ентеробіоз, у 67-змішаний паразитоз. Змішана група поділяється на 4 підгрупи: а) лямбліоз…

Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу коронавірусної хвороби COVID-19.

Проф. Ковальова О.М. Харківський національний медичний університет. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб. Представлений огляд сучасних публікацій, присвячених оцінці впливу віку і статі на інфікування, клінічну маніфестацію і наслідки коронавірусної хвороби COVID-19. Подані статистичні дані про частоту захворюваності нової коронавирусної інфекції відповідно до вікових категорій і несприятливими клінічними проявами в різних популяціях….

Наш успіх при лікуванні ГДН у хворих з коронавірусом за допомогою неінвазивної вентиляції легень.

Професор  Полухов Р.Ш., Насібова Є.М., Полухова А.Є., Рустамханли А.М., Султанова М.Дж., Насібов Ф.Г. Азербайджанський медичний університет, Баку Нова пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19), спричинена високозаразною важкою гострою формою респіраторний синдром коронавірусу (ГРВІ-CoV-2) все ще знаходиться на піку, щотижня спричиняючи тисячі смертей. З початку коронавірусу (всього кілька місяців тому) наше розуміння хвороби значно покращилося. Хоча в даний…

Helicobacter pylori в клініці внутрішніх хвороб

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена аналізу літератури щодо проблеми можливого зв’язку Helicobacter pylori в патогенезі різної позашлункової патології – цукрового діабету, метаболічного синдрому, серцево-судинних захворювань і розсіяного склерозу. Не виключено, що інфекція Helicobacter pylori відіграє самостійну роль в патогенезі цих захворювань. Ключові слова: хелікобактерна інфекція, цукровий діабет…

Ураження серцево-судинної системи при COVID-19

Проф. О.М. Корж Харківська медична академія післядипломної освіти COVID-19 впливає не тільки на дихальну систему, а й на серцево-судинну систему. Пошкодження серцево-судинної системи при COVID-19 є багатофакторним. Кілька механізмів лежать в основі ураження серцево-судинної системи, включаючи пряму інвазію, запалення, тромбоз, синтез аутоантитіл та дисбаланс кисню. Запалення спричиняє вивільнення цитокінів, особливо інтерлейкіну-6, та пошкодження кардіоміоцитів. Надмірне…

Пам’ятники минулим епідеміям.

Проф. К.К. Васильєв. Одеський національний медичний університет. У статті простежується, послідовність змін підходів до зведення пам’ятників, присвячених минулим епідеміям інфекційних хвороб в Європі з XIV століття до середини другої половини XIX століття. Таким чином, нижня хронологічна рамка дослідження визначається століттям, на яке припадає друга пандемія чуми. Верхня рамка — це бактеріологічний період, початок вивчення інфекційної…

Переваги застосування неінвазивної вентиляції при лікуванні гострої дихальної недостатності при COVID-19

Проф. Дж. М. Пашаєв, доц. Е. М. Насібова. Азербайджанський Медичний Університет, Хірургічна клініка. Правильний відбір пацієнтів – ключовий фактор у досягненні успіху НІВ. У разі ускладнення COVID-19 гострою дихальною недостатністю найбільш підходять пацієнти з гіперкапнією і помірним респіраторним ацидозом, хоча поєднання респіраторного та метаболічного ацидозу також добре піддається терапії НІВ. Основна мета нашого дослідження –…

До питання про можливості виявлення туберкульозу в практиці сімейного лікаря

Проф. М. М. Кочуєва1, проф. В. С. Крутько1, проф. О. А. Опарін1, проф. Л. Г. Ніколаєва1, доц. Т. В. Майстат1, А. В. Рогожин2 1Харківська медична академія післядипломної освіти 2Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Туберкульоз продовжує залишатися однією з найбільш глобальних проблем медицини. На сьогодні 2 4% випадків туберкульозу в Україні залишаються невиявленими. В умовах…

Арахноїдити головного мозку

Доц. В.А. Флорікян, доц. О.П. Завальна, доц. О.Л.Тондій, І.В. Мороз Харківська медична академія післядипломної освіти ХКЛ на ЗТ №1, Філія «Центру охорони здоров’я» ПАТ «Укрзалізниці» Арахноідити головного мозку є важливою і сучасною проблемою клінічної неврології. Література, що присвячена арахноідитам головного мозку нечисленна. На теперішній час передбачається зростання даного захворювання. У статті узагальнено літературні дані етіопатогенезу,…

Аналіз рівня депресії та тривожності у ВІЛ інфікованих в залежності від наявності девіантної поведінки

Проф. Спіріна И.Д., ас. Гненна О.М. Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна, м. Дніпро У статті наведено результати комплексного клініко-психодіагностичного обстеження 114 ВІЛ інфікованих пацієнтів. За результатами дослідження визначено, що депресивні розлади є найбільш частими непсихотичними психічними розладами, що зустрічаються у хворих з ВІЛ / СНІД. Частота тривожних і депресивних порушень складає 43,9%…

Хрестові походи і історія медицини

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти. В роботі показано, що Хрестові походи призвели до пандемії в Європі прокази, небувалого зростання нервово-психічних та венеричних захворювань, інвалідизації і різкого погіршення демографічної картини. Показано, що Хрестові походи, засновані на релігійних забобонах, фанатизмі і невігластві і, в свою чергу, самі зрощує все це в народах, сприяли застою…

Питання діагностики та лікування нетуберкульознихмікобактеріозів

Проф. Шевченко О.С, доц. Шевченко Р.С, доц. Тодорико Л.Д, доц.Погорєлова О.О. Харківський національний медичний університет. *Вищий державний навчальний заклад «Буковинський державний медичний університет» **Харківська медична академія післядипломної освіти. Останнім часом в Україні, як і в інших країнах Європи, відзначається зростання захворюваності нанетуберкульозні мікобактеріози. У зв’язку з цим все більшої актуальності набувають питання діагностикита лікування микобактеріозів….