Особливості клінічного перебігу та моторно-секреторних розладів при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі у пацієнтів із надлишковою вагою.

Проф. Опарін О.А., Маляр О.М. , Федченко Ю.Г. Харківська медична академія післядипломної освіти Мета: Ввчити механізми моторно-секреторних порушень у хворих молодого віку на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу із супутнім ожирінням. Матеріали та результати. У дослідженні брало участь 55 пацієнтів. До першої групи ввійшли хворі на ГЕРХ із супутнім ожирінням, друга група включала хворих на ГЕРХ без…

Проблема остеопорозу в загальнолікарській практиці: поширеність, чинники ризику, генетичні предиктори. Роль хронічного панкреатиту і гіпертонічної хвороби у формуванні вторинного остеопорозу.

Доктор філософії Т. І. В’юн, к.мед.н. С. В. В’юн, к.мед.н. А. Б. Андруша, ас. А. С. Марченко Харківський Національний Медичний Університет Поєднання соціально-значущих поширених хронічних неінфекційних захворювань внутрішніх органів, взаємодія їх патогенетичних ланок досить часто призводить до розвитку ускладнень, що посилюють перебіг основної нозології. Серед таких тандемів розглядають хронічний панкреатит і гіпертонічну хворобу — кальційзалежні…

Оптимізація діагностики доклінічної дисфункції нирок при артеріальній гіпертензії та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу.

Л.М. Гаджібабірова НДІ кардіології ім.акад. Дж.Абдуллаева, Баку, Азербайджан З метою оптимізації діагностики ранньої ренальної дисфункції у хворих на артеріальну гіпертензію та її поєднанні з цукровим діабетом 2 типу, нами було обстежено 100 пацієнтів у віці від 35 до 58 років (середній вік 46,8 ± 0,68). В першу групу було включено 50 хворих АГ 1 і 2…

Питання ведення запальних захворювань кишечника на етапі первинної ланки надання медичної допомоги.

Доц. М. С. Бринза, ас. К. Г. Уварова Харківський Національний Університет імені В.Н. Каразіна Запальні захворювання кишечника є одними з багатьох хронічних процесів, які в разі неадекватної діагностики та нераціонального лікування з часом призводять до надзвичайно несприятливих наслідків. Таким чином, своєчасне встановлення діагнозу, а також призначення ефективної терапії і подальше ретельне спостереження хворих з запальними…

Біологічна діагностика запальних захворювань кишечника : поточні ідеї і майбутні досягнення.

Проф. Т.Д. Звягінцева, А.В. Ярошенко Харківська медична академія післядипломної освіти У статті наведено огляд змін біологічних методів діагностики ВЗК. Проблема пізньої діагностики ВЗК залишається актуальною через збільшення частоти несприятливих наслідків захворювання за рахунок збільшення тривалості періоду, коли пацієнти не отримують належного лікування. Сьогодні добре відомі біологічні маркери запальних захворювань кишечника, які визначаються неінвазивними методами і…

Значення васпіну у зовнішній та внутрішній секреторній діяльності підшлункової залози.

Ас. Д.І. Пильов Харківський національний медичний університет, Кафедра внутрішньої медицини №3 та ендокринології Провести аналіз даних наукової літератури про значення васпіна як патогенетичної ланки в розвитку недостатності функції підшлункової залози при цукровому діабеті 2-го типу в поєднанні з хронічним панкреатитом. Проведено пошук літературних джерел в наукометричних базах Scopus і Web of Science, в пошуковій електронній системі…

Д.К. Заболотний як один з фундаторів вітчизняної мікробіологічної школи: діяльність вченого на посаді голови ВУАН.

Доц. Г.Л. Демочко, О.В. Чернуха Харківський національний медичний університет У статті розглянута діяльність вітчизняного епідеміолога Д. Заболотного на посаді глави Всеукраїнської академії наук. За час роботи була розроблена і прийнята нова редакція її статуту. Д. Заболотний постійно здійснював виїзди на місця, що сприяло визначенню переліку найбільш актуальних проблем, вирішення яких можна було знайти в стінах…

Вираженість клінічних проявів і значення вітаміну Д в розвитку синдрому гіперандрогенії в періоді статевого дозрівання.

Талибли А.А., Алієва Е.М., Гурбанова Ф.А., Мустафаєва І.Р., Ісмайлова А.Дж., Амірасланова Ш.З. Азербайджанський Медичний Університет Кафедра акушерства і гінекології №1 Мета дослідження: вивчити вираженість суб’єктивних і клінічних проявів, а також особливості змін рівня вітаміну Д у дівчаток з синдромом гіперандрогенії в динаміці періоду статевого дозрівання. Обстежено 137 дівчаток з синдромом гіпенрандрогеніей (ГА) в періоді статевого…

Рівні основного фактору росту фібробластів та сульфатованих глікозоаміногліканів в обміні сполучної тканини при пролапсі мітрального клапану та цукровому діабеті 1 типу.

Ас. О.Є. Ніколенко, д.б.н. С.Б.Павлов*, Проф. О.М. Корж* Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна. *Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна З метою вивчення впливу основного фактора росту фібробластів на показники стану основної речовини екстрацелюлярного матриксу проведено порівняльний аналіз їх рівнів в сироватці крові у осіб з пролапсом мітрального клапана та цукровий діабет 1…

Володимир Вікторович Бобін: вчений — анатом, педагог, представник лікарської династії.

І.В. Бобіна, к.мед.н. В.І. Кравцова Харківський національний медичний університет У статті представлені не тільки офіційні дані про професора кафедри нормальної анатомії людини Харківського національного медичного університету, академіка Української Академії наук національного прогресу, почесного академіка Міжнародної академії інтегративної антропології, доктора медичних наук Володимира Вікторовича Бобіна, а й спогади учнів і рідних вченого. Показаний портрет інтелігента, педагога,…

Ефективність інтерферону в терапії при первинній нирковоклітинній карциномі: перші результати.

Доктор філософії, к.м.н. Еміль Мухтаров Бакинський Центр Здоров’я, Центр урології, Баку, Азербайджан Незважаючи на те, що цілеспрямована терапія раку нирок (ПКР) привела до заміни інтерферону (ІФН), ІФН досі широко використовується в метастатической ПКР. Однак до сих пір інтерферон застосовувався після нефректомії. Представляємо результати застосування інтерферону у пацієнтів з первинним ПКР на місці. Матеріал і методи:…

Санітарно-епідеміологічний портрет Середньовічного міста.

Проф. О.А. Опарін Харківська медична академія післядипломної освіти, Українська Академія Історії Медицини В роботі показано, що для середньовічного західноєвропейського міста було характерно вкрай низький санітарний стан, що виявлялося у відсутності системи каналізації та водопостачання, в відсутності мощення вулиць, антисанітарії будинків і вулиць. Показаний вкрай низькі рівень особистої гігієни жителів середньовічного міста, високий рівень дитячої смертності, широке…

Порушення комплаєнтності у хворих на параноїдну шизофренію в процесі нейролептичного лікування.

Проф. Долуда С. М., проф. Козидубова В. М., ас. Вакуленко А. В., проф. Гончаров В. Є., доц. Баричева Є. Н., доц. Гурницький А.В Харківська медична академія післядипломної освіти Для розробки підходів до корекції порушень комплаєнсності у хворих на параноїдну шизофренію обстежено 112 пацієнтів та з вивченням клінічних та патопсихологічних особливостей на тлі лікування нейролептиками. Виявлені та…

Наш успіх при лікуванні ГДН у хворих з коронавірусом за допомогою неінвазивної вентиляції легень.

Професор  Полухов Р.Ш., Насібова Є.М., Полухова А.Є., Рустамханли А.М., Султанова М.Дж., Насібов Ф.Г. Азербайджанський медичний університет, Баку Нова пандемія коронавірусної інфекції (COVID-19), спричинена високозаразною важкою гострою формою респіраторний синдром коронавірусу (ГРВІ-CoV-2) все ще знаходиться на піку, щотижня спричиняючи тисячі смертей. З початку коронавірусу (всього кілька місяців тому) наше розуміння хвороби значно покращилося. Хоча в даний…

Міждисциплінарність історії медицини та обмеженість сучасного вітчизняного історико-медичного простору.

Проф. І. Ю. Робак Харківський національний медичний університет У статті дається класифікація сучасного історико-медичного знання. Далі, на підставі аналізу публікацій і виступів на наукових форумах українських істориків медицини за останні роки, застосовуючи проблемно-хронологічний та порівняльно-історичний методи дослідження, автор переконливо доводить, що в сучасному вітчизняному історико-медичному дискурсі склалися певні перекоси і диспропорції. Чи не опанувавши в…

Антиоксидантна система в нормі та при патології

Проф. Л.М. Пасієшвілі, проф. Н.М. Железнякова, доц. Т.М. Пасієшвілі Харківський Національний Медичний Університет В роботі представлені сучасні дані щодо складу та ролі антиоксидантної системи в організмі людини. Розглянуті стадії та складові системи (ферментативні та неферментативні), приведені класифікації. Доведена її участь в патогенезі хвороб та прогресуванні захворювань. Ключові слова: антиоксидантна система, склад, класифікація, роль в організмі….

Карведілол проти метопрололу сукцинату при лікуванні пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та пацієнтів із гострим інфарктом міокарда.

Проф. Є.Я. Ніколенко, доц. К.В. Вовк, ас. О.Л. Павлова, ас. О.О. Салун Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,  Кафедра загальної практики-сімейної медицини Вибір оптимального препарату для лікування кардіологічних хворих залишається одним з найважливіших аспектів в лікувальній практиці. Метою огляду є вибір оптимального бетаблокатора для лікування хворих з хронічною серцевою недостатністю і хворих з гострим інфарктом…

Історія медицини України періоду мезоліту: кліматичні і соціально-релігійні витоки розвитку емпіричної медицини.

Проф. І.П. Мазур Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Розвиток емпіричної медицини періоду мезоліту тісно пов’язаний зі світосприйняттям, релігійними уявленнями і віруваннями первісної людини. Складність у вивченні медицини цього періоду зумовлено відсутністю письмових джерел інформації. Використання методу реконструкції на підставі багатофакторного аналізу і зіставлення історичних подій, результатів археологічних, кліматичногеографічних, палеоботанічних, палеозоологічні, палеопатологічних і…

Молекулярні механізми інсулінорезистентності при нормальній вагітності та гестаційному діабеті

Проф. Л.В. Журавльова, доц. Н.В. Сокольнікова, ас. Т.А. Рогачова Харківський національний медичний університет Метою даної оглядової статті є аналіз сучасної інформації про молекулярні механізми розвитку гестаційного цукрового діабету і перспективи їх використання в подальшій розробці нових ефективних методів лікування цієї поширеної патології. У розвитку інсулінорезистентності при вагітності беруть участь зниження здатності інсуліну зв’язуватися зі своїм…

Helicobacter pylori в клініці внутрішніх хвороб

Проф. Т.Д. Звягінцева, ас. Я.К. Гаманенко Харківська медична академія післядипломної освіти Стаття присвячена аналізу літератури щодо проблеми можливого зв’язку Helicobacter pylori в патогенезі різної позашлункової патології – цукрового діабету, метаболічного синдрому, серцево-судинних захворювань і розсіяного склерозу. Не виключено, що інфекція Helicobacter pylori відіграє самостійну роль в патогенезі цих захворювань. Ключові слова: хелікобактерна інфекція, цукровий діабет…